Rekrutacja do projektu – Szkoła Orłów – edycja 2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pt:
„Szkoła Orłów – edycja 2019”

Projekt prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem Projektu jest stworzenia indywidualnej ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów – laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Beneficjenci Projektu otrzymają stypendium (w kwocie 1370,70 zł miesięcznie przez okres maksymalnie 27 miesięcy) oraz wsparcie merytoryczne nauczyciela akademickiego (tutora) na okres udziału w Projekcie.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu można znaleźć na stronie:

https://arsdocendi.uj.edu.pl/projekty/szkola-orlow/edycja-2019

oraz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-o-charakterze-koncepcyjnym-pt-szkola-orlow2

Do Projektu może zgłosić się osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

  • jest studentem I roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
  • rozpoczęła studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce;
  • jest laureatem olimpiady przedmiotowej lub międzynarodowej uwzględnionej w Uchwale Senatu UJ obowiązującej w danym roku akademickim w postępowaniu rekrutacyjnym na studia.

Zainteresowanych studentów, którzy spełniają kryteria formalne, zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286-I_DzQRA2hEvn8y5mZ0_ZNUMTNUVjIwSlRXS0JHVERQODUzSDlMVEhGQi4u

Wymagane dokumenty potwierdzające osiągnięcie w olimpiadzie wraz z informacją dotyczącą zajętej lokaty (tj. zaświadczenie lub dyplom od organizatora) należy złożyć do piątku, 25 października 2019 roku, do godz. 15:30 w Biurze Doskonalenia Kompetencji, ul. Gołębia 24, pok. 16.

UWAGA !
Termin składania zgłoszeń: od 17 do 25 października 2019 roku


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast