Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku poszukuje pracownika naukowego do projektu NCN

Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku poszukuje pracownika naukowego do projektu NCN
Konkurs na stanowisko typu post-doc (pracownik naukowy) w projekcie „Koniec początku czy początek końca? Krótko i długoterminowe trajektorie zdrowotnych i psychospołecznych efektów pandemii COVID-19.” w ramach konkursu OPUS 19.

Zakres obowiązków:

 • Koordynacja pracy i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi ośrodkami w projekcie (włączanie i badanie pacjentów, diagnostyka obrazowa, badania serologiczne, genomiczne, biochemiczne, analiza socjologiczna i psychologiczna)
 • Koordynacja zbierania i analizy danych.
 • Koordynacja polityki zapewnienia jakości w badaniu.
 • Zapewnienie integralności danych w bazach
 • Analiza danych i publikacja wyników
 • Koordynacja kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Oferujemy:

 • Miejsce wykonywania badań: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych
 • Okres zatrudnienia: 1.05.2021-31.12.2024
 • Wysokość wynagrodzenia: 10 000 zł brutto miesięcznie (z obciążeniami pracownika i pracodawcy).

Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby:

 1. które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny;
 2. którym stopień doktora nie został nadany przez podmiot, gdzie planowane jest zatrudnienie na stanowisku post-doc;
 3. które są doktorami z zakresu nauk o zdrowiu, lub nauk medycznych – zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora;
 4. Wykazują dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 5. Mają doświadczenie w statystycznej analizie danych.

Dodatkowe umiejętności mające wpływ na wybór:

 1. znajomość języka niemieckiego;
 2. znajomość pracy z oprogramowaniem statystycznym (preferowana dobra znajomość R);
 3. doświadczenie w podobnych projektach;
 4. mile widziane doświadczenie w analizie danych genomowych.

Oferty należy przesyłać na poniższy adres e-mail z podaniem w tytule maila: „Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie nr 2020/37/B/NZ7/03380" do 20.04.2021r., godz. 15:00. Wymagane dokumenty: - List motywacyjny, - Listy referencyjne (minimum 2), - CV przedstawiające osiągnięcia i doświadczenie naukowe kandydata, w tym publikacje oryginalne, stypendia, staże, warsztaty, szkolenia, wyróżnienia, udział w projektach badawczych, certyfikaty potwierdzające umiejętności niezbędne do realizacji zadań w projekcie, itp. (kandydat na rozmowę kwalifikacyjną powinien stawić się z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia i doświadczenie naukowe przedstawione w CV). Prosimy o wpisanie do CV aktualnego adresu e-mail i numeru telefonu. - Zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora. - Podpisany poniższy dokument obejmujący Obowiązek informacyjny oraz Klauzulę zgody: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora, 2) Z Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres email: iod@umb.edu.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie: · art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przepisów prawa pracy, · art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i do wykonania umowy, · art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres określony w Kodeksie Pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji, - Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, - Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez 1 miesiąc od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje do czasu wycofania zgody lub przez okres 2 lat a w przypadku przyjęcia Pana/Pani do pracy przez okres 10 lat od zakończenia zatrudnienia, - posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofać zgodę może Pan/Pani w każdej pisemnej formie np. wysyłając informacje w tej sprawie na adres Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok lub elektronicznie na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych: iod@umb.edu.pl, - ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO, - podanie danych jest obligatoryjne na podstawie przepisów prawa pracy. KLAUZULA ZGODY Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, z siedzibą przy ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania kandydata na stanowisko post-doc w projekcie realizowanym w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest obligatoryjne. …………………………….. Podpis Kandydata

adres e-mail: medycyna.populacyjna@umb.edu.pl
adres strony www: www.umb.edu.pl/index.php


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast