Fundusz Stypendialny “Ad Polonos”

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi stypendiów z funduszu – Ad Polonos

Fundusz Stypendialny Ad Polonos, został utworzony w 2017 r. i dedykowany jest wyróżniającym się w nauce studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum) i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Celem Funduszu jest finansowe wsparcie wyróżniających się w nauce studentów i doktorantów naszej Alma Mater, którzy są potomkami zesłańców polskich, legitymują się Kartą Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, a także są obywatelami jednego z następujących krajów: Armenia, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Litwa, Rosja bądź Ukraina.

O stypendium mogą ubiegać się:

 • studenci, którzy ukończyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub są studentami studiów drugiego stopnia i spełniają łącznie następujące warunki:
 1. w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium, wypełnili wszystkie warunki przewidziane regulaminem studiów i programem studiów wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku studiów i zostali wpisani na kolejny rok akademicki,
 2. uzyskali średnią ważoną ocen co najmniej 4,0 za rok akademicki poprzedzający rok, na który przyznawane jest stypendium, liczoną zgodnie z Regulaminem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
 3. mają ważną Kartę Polaka lub wobec których wydano decyzję w sprawie stwierdzenia ich polskiego pochodzenia,
 4. są obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji lub Ukrainy;

 • uczestnicy studiów doktoranckich UJ CM, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 1.  ukończyli pierwszy rok studiów doktoranckich w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium,
 2.  w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium, wypełnili wszystkie warunki przewidziane Regulaminem studiów doktoranckich, planem i programem studiów doktoranckich wymagane do zaliczenia roku studiów i są wpisani na kolejny rok akademicki,
 3.  wykazują się udokumentowaną działalnością naukową, o której mowa w § 8 ust. 3 pkt 2 lit. a Regulaminu Funduszu w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium (m.in. udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe, udział w projektach naukowych),
 4.  mają ważną Kartę Polaka lub wydano wobec nich decyzję w sprawie stwierdzenia ich polskiego pochodzenia,
 5.  są obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji lub Ukrainy.

 

Szczegółowe informacje dot. procedury składania wniosków, zasady przyznawania stypendiów, najważniejsze dokumenty i aktualny formularz aplikacyjny znajdziecie Państwo na stronie Własnych Funduszy Stypendialnych UJ pod adresem: https://stypendia.uj.edu.pl/wlasne-fundusze/ad-polonos .

Termin naboru wniosków upływa z dniem 20 października danego roku.

 


Powrót