Opłaty


Informacje ogólne:

Wysokość opłat za usługi edukacyjne uczelni publicznej ustala Rektor. Wysokość tych opłat nie może być niższa niż planowane koszty kształcenia. Opłaty za studia dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 określa Uchwała Senatu nr 17/III/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie:  Zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim:

Studenci i doktoranci cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności na Uniwersytecie Jagiellońskim wnoszą opłaty za usługi edukacyjne w dwóch semestralnych ratach:

 • I rata do 15 października,
 • II rata do 15 lutego,

W przypadku osób przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszą ratę opłaty należy wnieść w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu na studia.

Uniwersytet Jagielloński, pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:

1) kształceniem na studiach niestacjonarnych;

2) kształceniem na studiach w języku obcym;

3) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim;

4) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;

5) prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów

Student lub doktorant, który ponosi wyżej wymienione opłaty, w wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. uzyskiwania wybitnych wyników w nauce)  może ubiegać się o:

 • obniżenie  opłaty;
 • całkowite zwolnienie z opłaty;
 • przedłużenie terminu wniesienia opłaty;
 • wniesienie opłaty w ratach

Niedopuszczalnym jest ubieganie się o zwolnienia z opłat przez studenta pierwszego roku.

Student może złożyć wniosek o zwolnienie z opłat, jedynie w wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności:

1) gdy z przyczyn losowych student znalazł się po rozpoczęciu studiów w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej;

2) uzyskiwania wybitnych wyników w nauce, czyli jeżeli średnia ocen za poprzedni rok studiów, obliczona zgodnie z Regulaminem studiów, wynosi co najmniej 4,75,

3) uczestnictwa w międzynarodowych programach wymiany.

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed wejściem w życie uchwały, wnoszą opłaty na zasadach dotychczasowych.

Zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 roku. art. 222 osoby niebędące obywatelami polskimi, które w dniu wejścia w życie ww. ustawy odbywały studia, kontynuują te studia na zasadach dotychczasowych.


UWAGA !

KARTA POLAKA ani karta pobytu nie są obywatelstwem polskim!

Z wyłączeniem przypadków, o których mowa poniżej, cudzoziemcy podejmujący studia wnoszą opłatę za studia (tzw. czesne).

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od cudzoziemców, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020:

 1. obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. posiadaczy ważnej Karty Polaka lub osób, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 3. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 4. posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 5. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1, art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy o cudzoziemcach);
 6. posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. posiadaczy certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
 8. będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski;
 9. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach);
 10. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach);
 11. przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 12. posiadaczy wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Uwaga: wymienione powyżej osoby nie są zwolnione z opłat za powtarzanie zajęć oraz za zajęcia nieobjęte programem studiów. Ponadto, cudzoziemcom wymienionym w punkcie 1 nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego.


Stypendium NAWA

Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, jeżeli uzyskał stypendium w ramach jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Kandydaci, którzy otrzymają stypendium w ramach jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) są zwolnieni z całości (lub części) opłat za kształcenie na zasadach określonych w decyzji ministra lub dyrektora NAWA (lub w skierowaniu na studia).

Uwaga: jeżeli kandydat ubiegał się o przyznanie stypendium NAWA, a ostatecznie go nie otrzymał i nie posiada innych uprawnień do podjęcia studiów bez odpłatności, będzie zobowiązany do płacenia czesnego!


Wysokość opłat za studia  dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024, została uregulowana w:


Wysokość opłat za studia  dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023, została uregulowana w:


Wysokość opłat za studia  dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022, została uregulowana w:

Wysokość opłat za studia  dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020, została uregulowana w:


Wysokość opłat za studia  dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019, została uregulowana w:


Wysokość opłat za studia  dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018, została uregulowana w:


Wysokość opłat za studia dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017, została uregulowana w:

 • Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2016 roku 
  w sprawie: wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego stopnia,
  drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie dla cudzoziemców
  podejmujących studia na zasadach odpłatności, a także wysokości opłat za
  prowadzone w językach obcych studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia,
  jednolite studia magisterskie, dla cykli kształcenia rozpoczynających się
  w roku akademickim 2016/2017
 • Zarządzenia nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 marca 2016 roku
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2016
  roku w sprawie wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego
  stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie dla cudzoziemców
  podejmujących studia na zasadach odpłatności, a także wysokości opłat za
  prowadzone w językach obcych studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia,
  jednolite studia magisterskie, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku
  akademickim 2016/2017
 • Zarządzenia nr 36 Rektora z 31 maja 2016 roku
  w sprawie: zmiany w Regulaminie pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wysokość opłat za studia III stopnia dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017, została uregulowana w:

 • Zarządzenie nr 18 Rektora UJ z 23 marca 2016 roku
  w sprawie wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia trzeciego stopnia dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności, a także wysokości opłat za prowadzone w językach obcych studia trzeciego stopnia, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017
 • Zarządzeniu nr 29 z 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 marca 2016 roku
  w sprawie wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia trzeciego stopnia dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności, a także wysokości opłat za prowadzone w językach obcych studia trzeciego stopnia, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017.
 • Zarządzenie nr 57 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 87 Rektora UJ z 17 lipca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jagiellońskim

Wysokość opłat za studia  dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016, została uregulowana w:


Wysokość opłat za studia oraz inne dokumenty dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015  zostały uregulowana w:

 • Zarządzenie nr 98 Rektora UJ z 29 września 2014 roku
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 89 Rektora UJ z 2 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015.
 • Zarządzenie nr 97 Rektora UJ z 29 września 2014 roku
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 93 Rektora UJ z 9 września 2013 roku w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014.
 • Zarządzenie nr 93 Rektora UJ z 23 września 2014 roku
  w sprawie: wysokości opłat dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2013/2014, za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym, w roku akademickim 2014/2015,
 • Zarządzenie nr 89 Rektora UJ z 2 września 2014 roku
  w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015
 • Zarządzenie nr 82 Rektora UJ z 28 lipca 2014 roku
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014
 • Zarządzenie nr 74 Rektora UJ z 8 lipca 2014 roku
  w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Zarządzenie nr 68 Rektora UJ z 2 lipca 2014 roku
  w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 7 Rektora UJ z 10 lutego 2014 roku w sprawie wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia podyplomowe, dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015, a także wysokości opłat za studia prowadzone w językach obcych dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich oraz osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015,
 • Uchwała nr 87/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 r.
  w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Zarządzenie nr 44 Rektora UJ z 27 maja 2014 roku
  w sprawie: utworzenia na Wydziale Lekarskim UJ CM anglojęzycznych stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk medycznych oraz w dziedzinie nauk o zdrowiu, pod nazwą International PhD studies in medical sciences
 • Zarządzenie nr 34 Rektora UJ z 5 maja 2014 roku
  w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014
 • Zarządzenie nr 23 Rektora UJ z 25 marca 2014 roku
  w sprawie: zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wzorów dokumentacji opisu studiów doktoranckich
 • Zarządzenie nr 9 Rektora UJ z 12 lutego 2014 roku
  w sprawie: określenia listy dodatkowych dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2014/2015
 • Zarządzenie nr 7 Rektora UJ z 10 lutego 2014 roku
  w sprawie< wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia podyplomowe, dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015, a także wysokości opłat za studia prowadzone w językach obcych dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich oraz osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015.