Stypendium Rektora dla studentów

Stypendium Rektora

 

Informacja dla studentów rozpoczynających studia

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Informacje ogólne

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce (w rozumieniu, że): uzyskał wysoką średnią ocen za poprzedni rok studiów ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów na danym kierunku (specjalności) studiów lub uzyskał osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym jednocześnie student ubiegający się o stypendium rektora musi do końca poprzedniego roku akademickiego wypełnić wszystkie warunki przewidziane Regulaminem studiów i programem studiów, wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku studiów, oraz uzyskać wpis na kolejny rok akademicki.

 • Stypendium rektora przyznawane jest na wniosek studenta. Do wniosku o przyznanie stypendium rektora student załącza w wersji papierowej dokumenty potwierdzające wszystkie uzyskane osiągnięcia. Pełną dokumentację należy złożyć u koordynatora ds. stypendialnych na swoim Wydziale.
 • Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia i średnia ocen uzyskane w poprzednim roku akademickim, za które przyznawane są punkty. Szczegółowa punktacja dostępna będzie w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów UJ obowiązującym od roku akademickiego 2019/2020.
 • Dane osiągnięcie może być punktowane tylko raz.
 • Nie są punktowane osiągnięcia zgłoszone i punktowane w poprzednich latach akademickich, jeżeli student otrzymał na ich podstawie stypendium rektora.
 • Stypendium rektora otrzymuje do 10% studentów każdego kierunku studiów. Za 100% studentów uważa się wszystkich studentów wpisanych na poprzedni rok studiów na danym kierunku na dzień 30 czerwca poprzedniego roku akademickiego, a w przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na dzień 15 października roku akademickiego, na który przyznawane jest stypendium.
 • Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku.
 • Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
 • Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Przykładowe osiągnięcia, które nie są brane pod uwagę:

 • Średnia poniżej 4,0.
 • Średnia uzyskana na innym kierunku studiów, poza studentami ubiegającymi się o przyznanie stypendium na 1 roku studiów drugiego stopnia.
 • Działalność w organizacjach studenckich i kołach naukowych.
 • Publikacje o charakterze innym niż wymienione w regulaminie (np. relacja z konferencji, recenzja filmu).
 • Artykuły lub publikacje, które się jeszcze nie ukazały i są w recenzji lub w druku.
 • Organizacja lub bierny udział w sympozjach, konferencjach, sesjach naukowych, grantach badawczych lub projektach naukowych.
 • Prowadzenie warsztatów.
 • Udział w wymianach studenckich, wykładach otwartych, szkołach letnich, szkołach zimowych, warsztatach, wyjazdach objazdowych lub spotkaniach panelowych oraz w spotkaniach z przedstawicielami firm lub instytucji.
 • Miejsca medalowe w konkursach innych niż wymienione w regulaminie.
 • Nagrody lub wyróżnienia za wygłoszone referaty naukowe.
 • Inne nagrody i wyróżnienia za wyniki lub osiągnięcia naukowe lub artystyczne (np. nagrody rektora lub dziekana, nagrody przyznawane przez władze samorządowe lub fundacje).
 • Odbycie praktyk i staży krajowych lub zagranicznych.
 • Przedstawienie tego samego referatu lub posteru na więcej niż jednej konferencji.
 • Organizacja konferencji, wydarzeń, szkół letnich itp.
 • Uzyskanie certyfikatów np. językowych czy kompetencyjnych.

Wniosek

Wniosek o przyznanie świadczenia należy przesłać w formie papierowej wraz z wymaganą dokumentacją do koordynatora ds. stypendialnych na swoim Wydziale po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb.
Szczegółowe informacje na temat składania wniosków są dostępne TUTAJ

Informacje szczegółowe

Szczegółowe zasady zawarte są w poniższych aktach prawnych:


Wielkość fontu
Kontrast