Stypendium Rektora dla studentów

Stypendium Rektora

 

Informacja dla studentów rozpoczynających studia

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Informacje ogólne

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce (w rozumieniu, że): uzyskał wysoką średnią ocen za poprzedni rok studiów ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów na danym kierunku (specjalności) studiów (tj. 4,0 i wyższą) lub uzyskał osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym jednocześnie student ubiegający się o stypendium rektora musi do końca poprzedniego roku akademickiego wypełnić wszystkie warunki przewidziane Regulaminem studiów i programem studiów, wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku studiów, oraz uzyskać wpis na kolejny rok akademicki.

 • Stypendium rektora przyznawane jest na wniosek studenta, który w formie papierowej (po uprzedniej rejestracji w USOSweb) należy dostarczyć do właściwego dziekanatu – koordynatora ds. stypendialnych (osobiście lub za pośrednictwem przesyłki). Do wniosku w USOSweb o przyznanie stypendium rektora student załącza odpowiednie pliki potwierdzające wszystkie uzyskane osiągnięcia wyłącznie w wersji elektronicznej.
 • Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia i średnia ocen (4,0 i wyższa) uzyskane w poprzednim roku akademickim, za które przyznawane są punkty. Szczegółowa punktacja dostępna będzie w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów UJ obowiązującym od roku akademickiego 2019/2020.
 • Dane osiągnięcie może być punktowane tylko raz.
 • Nie są punktowane osiągnięcia zgłoszone i punktowane w poprzednich latach akademickich, jeżeli student otrzymał na ich podstawie stypendium rektora.
 • Stypendium rektora otrzymuje do 10% studentów każdego kierunku studiów. Za 100% studentów uważa się wszystkich studentów wpisanych na poprzedni rok studiów na danym kierunku na dzień 30 czerwca poprzedniego roku akademickiego, a w przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na dzień 15 października roku akademickiego, na który przyznawane jest stypendium.
 • Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku.
 • Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 12 semestrów, bez względu na jego pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu przysługuje na studiach:

  · pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

  · drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

  W przypadku studiów jednolitych magisterskich , których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów (farmacja; kierunek lekarski) łączny okres w którym świadczenie przysługuje studentowi jest dłuższy o dodatkowe 2 semestry.

 • Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Przykładowe osiągnięcia, które nie są brane pod uwagę:

 • Średnia ocen poniżej 4,0.
 • Średnia ocen uzyskana na innym kierunku studiów, poza studentami ubiegającymi się
  o przyznanie stypendium na pierwszym roku studiów drugiego stopnia.
 • Działalność w organizacjach studenckich i kołach naukowych.
 • Publikacje o charakterze innym niż wymienione w Regulaminie (np. relacja z konferencji, recenzja filmu), a także opublikowanie abstraktu referatu lub posteru w księdze abstraktów.
 • Artykuły lub publikacje, które się jeszcze nie ukazały i są w recenzji lub w druku.
 • Organizacja lub bierny udział w sympozjach, konferencjach, sesjach naukowych, grantach badawczych lub projektach naukowych.
 • Udział w konferencji, która ma cechy konferencji drapieżnej.
 • Prowadzenie warsztatów.
 • Udział w wymianach studenckich, wykładach otwartych, szkołach letnich, szkołach zimowych, warsztatach, wyjazdach objazdowych lub spotkaniach panelowych oraz 
  w spotkaniach z przedstawicielami firm lub instytucji.
 • Miejsca medalowe w konkursach innych niż wymienione w Regulaminie.
 • Nagrody lub wyróżnienia za wygłoszone referaty naukowe i za postery.
 • Inne nagrody i wyróżnienia za wyniki lub osiągnięcia naukowe lub artystyczne (np. nagrody rektora lub dziekana, nagrody przyznawane przez władze samorządowe lub fundacje, nagrody w ramach konferencji).
 • Odbycie praktyk i staży krajowych lub zagranicznych.
 • Przedstawienie tego samego referatu lub posteru na więcej niż jednej konferencji.
 • Zaprezentowanie danego dzieła artystycznego więcej niż jeden raz.
 • Organizacja konferencji, wydarzeń, szkół letnich itp.
 • Uzyskanie certyfikatów np. językowych czy kompetencyjnych.

Wniosek

Wniosek o przyznanie świadczenia w formie papierowej należy dostarczyć do właściwego dziekanatu – koordynatora ds. stypendialnych (osobiście lub za pośrednictwem przesyłki) po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb. Pliki potwierdzające wszystkie uzyskane osiągnięcia należy załączyć do wniosku w USOSweb wyłącznie w wersji elektronicznej.

Informacja o możliwości składania wniosków podawana jest do wiadomości m.in. na stronie Aktualności Sekcji  TUTAJ

Informacje szczegółowe

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późniejszymi zmianami) – ZAPOZNAJ SIĘ