Monitoring ścieżki zawodowej studentów i absolwentów

OBECNE BADANIE

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich uczestniczy w projekcie badawczym –„Czynniki warunkujące sukces absolwentów na rynku pracy” ( w skrócie: Karieroskop), prowadzonym przez międzywydziałowy zespół badawczy złożony z wykładowców, pracowników administracji i studentów pod kierownictwem Pani dr hab. Agnieszki Pac z Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Wydziału Lekarskiego UJ CM.

 

 


Celem projektu jest: 

  • poznanie opinii na temat jakości nauczania w kontekście podjętej aktywności zawodowej;
  • opisanie ścieżek zawodowych absolwentów poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w UJ CM;
  • określenie czynników zwiększających szansę osiągnięcia sukcesu na rynku pracy;
  • przygotowanie poradników oraz informacji dla kolejnych roczników studentów dotyczących możliwości rozwoju i wymagań polskiego rynku pracy.

Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie studentów/absolwentów w projekt i udział w anonimowym badaniu ankietowym pozwoli osiągnąć główne zamierzenie zespołu badawczego, a więc pomoc studentom i absolwentom naszej uczelni w wyborze efektywnych ścieżek kariery oraz określenie wymagań, jakim muszą sprostać, aby podjąć pracę w zawodzie związanym z wybranym kierunkiem studiów.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, badania ankietowe mają być prowadzone do roku 2030, a udział w nich będą mogli wziąć studenci ostatniego roku studiów (i późniejsi absolwenci) na trzech wydziałach UJ CM.

Więcej informacji o projekcie jest dostępnych na stronie: https://karieroskop.cm-uj.krakow.pl/pl/


ZAKOŃCZONE BADANIE

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – prowadziła monitoring losów zawodowych absolwentów UJ CM a jego celem było poznanie losów absolwentów naszej Uczelni. W ramach Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM badania prowadzone były na trzech wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym oraz Nauk o Zdrowiu.

W latach 2011 – 2021 badanie losów absolwentów UJ prowadzone było w ramach projektu “Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego”, którego koordynatorem było Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego a SDKA CM odpowiadała za badanie absolwentów UJ CM. W tym czasie opublikowaliśmy kilkadziesiąt raportów na temat zawodowych losów naszych absolwentów, które powstały w ramach ogólnouczelnianego projektu realizowanego na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badaniem objęto absolwentów Wydziału Lekarskiego UJ CM wraz ze Szkolą Medyczną dla Obcokrajowców WL, absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM oraz absolwentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. Badania do roku 2015 były przeprowadzone dzięki współpracy z firmą: Predictive Solutions Sp. z o.o. dawniej SPSS Polska. Od roku 2016 badania były wykonywane przy współpracy z Sekcją Analiz Jakości Kształcenia UJ (obecnie Biurem Karier UJ) przy wykorzystaniu narzędzia analitycznego IBM/SPSS Data Collection.

Przez cały czas badanie kariery miało charakter ankietowy i było poufne, co oznacza, że informacje uzyskane od absolwentów służyły wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych. W celu uchwycenia dynamiki zmian w ścieżkach zawodowych, do absolwentów danego rocznika studiów ankieta była przesyłana drogą elektroniczną dwukrotnie: w okresie sześciu do dziewięciu miesięcy od obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej (w przypadku kierunku lekarskiego oraz lekarsko – dentystycznego 18 do 21 miesięcy po ukończeniu studiów) oraz po trzech latach od daty ukończenia studiów. Corocznie, raport z tych badań był publikowany na stronie internetowej UJ CM. Dzięki temu środowisko akademickie uczelni, jak i sami absolwenci mogli poznać, w jaki sposób kształtuje się ich kariera zawodowa.

Przepisy prawne:


Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań
zawartymi w poniższych raportach:


Wydział Lekarski UJ CM
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
Inne raporty i analizy
Losy ekonomiczne absolwentów szkół wyższych