Monitoring ścieżki zawodowej studentów i absolwentów

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – prowadzi monitoring losów zawodowych absolwentów UJ CM a jego celem jest poznanie losów absolwentów naszej Uczelni. W ramach Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM badania prowadzone są na trzech wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym oraz Nauk o Zdrowiu.

W latach 2011 – 2021 badanie losów absolwentów UJ prowadzone było w ramach projektu “Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego”, którego koordynatorem było Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego a SDKA CM odpowiadała za badanie absolwentów UJ CM. W tym czasie opublikowaliśmy kilkadziesiąt raportów na temat zawodowych losów naszych absolwentów, które powstały w ramach ogólnouczelnianego projektu realizowanego na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badaniem objęto absolwentów Wydziału Lekarskiego UJ CM wraz ze Szkolą Medyczną dla Obcokrajowców WL, absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM oraz absolwentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. Badania do roku 2015 były przeprowadzone dzięki współpracy z firmą: Predictive Solutions Sp. z o.o. dawniej SPSS Polska. Od roku 2016 badania były wykonywane przy współpracy z Sekcją Analiz Jakości Kształcenia UJ (obecnie Biurem Karier UJ) przy wykorzystaniu narzędzia analitycznego IBM/SPSS Data Collection.

Przez cały czas badanie kariery ma charakter ankietowy i jest poufne, co oznacza, że informacje uzyskane od absolwentów służą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych. W celu uchwycenia dynamiki zmian w ścieżkach zawodowych, do absolwentów danego rocznika studiów ankieta jest przesyłana drogą elektroniczną dwukrotnie: w okresie sześciu do dziewięciu miesięcy od obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej (w przypadku kierunku lekarskiego oraz lekarsko – dentystycznego 18 do 21 miesięcy po ukończeniu studiów) oraz po trzech latach od daty ukończenia studiów. Corocznie, raport z tych badań jest publikowany na stronie internetowej UJ CM. Dzięki temu środowisko akademickie uczelni, jak i sami absolwenci mogą poznać, w jaki sposób kształtuje się ich kariera zawodowa.

Przepisy prawne:


Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań
zawartymi w poniższych raportach:


Wydział Lekarski UJ CM
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
Inne raporty i analizy
Losy ekonomiczne absolwentów szkół wyższych