Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych

Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z BGK, uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. 

 

O kredyt mogą ubiegać się studenci kierunku lekarskiego, studiujący w języku polskim, w formie niestacjonarnej.

Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych obejmuje:

  • dopłaty do oprocentowania kredytów na studia medyczne,
  • całkowite lub częściowe umorzenia kredytów na studia medyczne;
  • poręczenia kredytów na studia medyczne.

Maksymalna wysokość kredytu na studia medyczne, które rozpoczęły się przed rokiem akademickim 2021/2022 i są kontynuowane lub rozpoczęły się w roku akademickim 2021/2022, wynosi 18 000 zł na jeden semestr studiów przez okres objęty kredytowaniem. Z kolei maksymalna wysokość kredytu na studia medyczne rozpoczęte w roku akademickim 2022/2023 wynosić będzie 20 000 zł na jeden semestr studiów przez okres objęty kredytowaniem.

Jeśli student przepracuje 10 lat (w ciągu maksymalnie 12 lat od zakończenia studiów) w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową, bank w całości umorzy kredyt. Aktualny wykaz priorytetowych dziedzin medycyny znajduje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Spłatę każdego kredytu poręcza BGK bez pobierania opłaty. Poręczenie obejmuje 100 proc. kredytu wraz z odsetkami i nie zależy od dochodu. 

Wnioski o kredyt na studia medyczne należy składać osobiście w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A i dostarczyć do maksymalnie 21 dni od rozpoczęcia semestru (dla studentów wnioskujących o kredyt na 2022/2023 ) lub do 30 września (za rok akademicki 2021/2022). 


Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresami:

Wszystkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Dziekanatu Wydziału Lekarskiego UJ CM. 

Kontakt

lic. Halina Wojtecka
  hwojteck@cm-uj.krakow.pl
  12 429 12 47
  12 370 43 26
  Pokój nr 9

  ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
  www.wl.cm.uj.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10.00-14.00
czwartek: bez przyjęć stron
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30