Tworzenie studiów wyższych

Uwaga: pliki edytowalne, załączone poniżej, zabezpieczone są hasłem. Aby otrzymać hasło należy skontaktować się z Sekcją ds. Dydaktyki i Karier Akademickim CM za pośrednictwem e-mail: sylabus@cm-uj.krakow.pl.


Tworzenie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie są prowadzone na podstawie:

a także zgodnie z:

 • Zarządzeniem nr 24 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 19 października 2023 roku 
  w sprawie: zasad tworzenia i znoszenia studiów, wytycznych w zakresie projektowania programów studiów oraz zasad zmiany programów studiów na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum (dotyczy cykli dydaktycznych od 2024/2025),
 • Zarządzeniem nr 20 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 7 października 2021 roku
  w sprawie: zasad tworzenia i znoszenia studiów, wytycznych w zakresie projektowania programów studiów oraz zasad zmiany programów studiów na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum (dotyczy cyklu dydaktycznego 2022/2023 oraz 2023/2024),
 • Zarządzeniem nr 106 Rektora UJ z 11 grudnia 2019 roku
   w sprawie: zasad tworzenia i znoszenia studiów, wytycznych w zakresie projektowania programów studiów oraz zasad zmiany programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (dotyczy cyklu dydaktycznego 2020/2021 oraz 2021/2022).

Wniosek o utworzenie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich powinien zostać złożony do dnia 10. października, jeśli rozpoczęcie kształcenia jest planowane w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego.

Wniosek składa Dziekan Wydziału do Prorektora UJ ds. Collegium Medicum za pośrednictwem Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM.

Komplet dokumentów obejmuje:

 1. Pismo przewodnie Dziekana Wydziału do Pełnomocnika Prorektora CM ds. kształcenia za pośrednictwem Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM wraz z załącznikami:
  • uzasadnieniem merytorycznym utworzenia studiów;
  • kryteriami kwalifikacji przyjęć na studia (uzgodnionymi z Działem Rekrutacji na studia UJ), opisem studiów i profilem absolwenta – przygotowane w arkuszu Rekrutacja będącym częścią formularza Excel;
  • wnioskiem o powołanie kierownika kierunku.
 1. Formularz Excel, który powinien zawierać:
  • nazwę kierunku adekwatną do zakładanych efektów uczenia się i dyscypliny lub dyscypliny wiodącej;
  • charakterystykę kierunku (poziom, profil, formę i dyscyplinę lub dyscypliny);
  • koncepcję kształcenia;
  • informacje nt. działalności naukowej, prowadzonych badań oraz infrastruktury;
  • opis zakładanych efektów uczenia się;
  • opis programu studiów;
  • plan studiów, w tym wykaz koordynatorów przedmiotów wraz ze wskazaniem adresów e-mail w domenie uj.edu.pl;
  • wysokość opłaty za usługi edukacyjne, a w przypadku studiów niestacjonarnych i studiów w języku obcym – kosztorys sporządzony zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie: określenia wzorów formularzy budżetów odpłatnych studiów i kursów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum;
  • kryteria kwalifikacji przyjęć na studia (uzgodnione z Działem Rekrutacji na studia UJ) wraz z opisem studiów i profilem absolwenta; wskazanie osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika kierunku.

UWAGA: Przed wysłaniem wniosku formularz Excel powinien być sprawdzony   pod względem technicznym przez wydziałowego administratora aplikacji Sylabus.

Pismo przewodnie wraz z załącznikami powinno być podpisane przez Dziekana Wydziału i przesłane w wersji papierowej. Pozostałe dokumenty należy przekazać elektronicznie do Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM na adres sylabus@cm-uj.krakow.pl

Następnie, w terminie do 31. stycznia, jeśli rozpoczęcie kształcenia jest planowane w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego, Dziekan Wydziału przekazuje do Pełnomocnika Prorektora CM ds. kształcenia za pośrednictwem Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM:

 • ostateczny projekt programu studiów przygotowany w aplikacji Sylabus wraz z uzupełnionymi sylabusami,
 • pozytywną opinię Dziekana Wydziału oraz Wydziałowej Rady Samorządu Studentów dla ostatecznego projektu programu studiów.

Kolejne kroki w procedowaniu wniosku o utworzenie studiów następują zgodne z Zarządzeniem w sprawie: zasad tworzenia i znoszenia studiów, wytycznych w zakresie projektowania programów studiów oraz zasad zmiany programów studiów na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.


 Zniesienie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Wniosek o zniesienie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich składa Dziekan Wydziału do Prorektora UJ ds. Collegium Medicum za pośrednictwem Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM  w wersji elektronicznej na dedykowanym formularzu – POBIERZ FORMULARZ


Załączniki: