Tworzenie studiów wyższych

UWAGA: Pliki edytowalne są zabezpieczone „hasłem” aby je otrzymać proszę napisać na e-mail: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl


Tworzenie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich :

Wniosek o utworzenie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich powinien zostać złożony do 20 listopada, jeśli rozpoczęcie kształcenia jest planowane w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego.

Studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie są prowadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668, z późn. zm.), a także zgodnie z Zarządzeniem nr 106 Rektora UJ z 11 grudnia 2019 roku w sprawie zasad tworzenia i znoszenia studiów, wytycznych w zakresie projektowania programów studiów oraz zasad zmiany programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Dla kierunków/programów wprowadzanych od roku akademickiego 2022/2023 obowiązuje także Zarządzenie nr 20 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 7 października 2021 roku w sprawie zasad tworzenia i znoszenia studiów, wytycznych w zakresie projektowania programów studiów oraz zasad zmiany programów studiów na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.

Wniosek o utworzenie studiów składa Dziekan Wydziału do Rektora UJ CM za pośrednictwem Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM wraz z uzasadnieniem merytorycznym utworzenia studiów.

 • Pismo przewodnie Dziekana Wydziału do Pełnomocnika Prorektora CM ds. kształcenia za pośrednictwem Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM wraz z uzasadnieniem merytorycznym utworzenia studiów wraz z Wnioskiem o powołanie kierownika kierunku.
 • Kryteria kwalifikacji na formularzu ERK po uzgodnieniu z działem rekrutacji wraz z opisem studiów i profilem absolwenta

Kompletny wniosek (formularz Excel) w sprawie utworzenia studiów należy przesłać elektronicznie do Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM  na adres sylabus@cm-uj.krakow.pl ,który powinien zawierać:

 • nazwę kierunku adekwatną do zakładanych efektów uczenia się i dyscypliny lub dyscypliny wiodącej
 • charakterystykę kierunku (poziom, profil, formę i dyscyplinę/y)
 • informacje nt. działalności naukowej, prowadzonych badań oraz infrastruktury
 • opis zakładanych efektów uczenia się
 • opis programu studiów
 • wykaz koordynatorów przedmiotów wraz ze wskazaniem adresów e-mail,
 • plan studiów
 • wysokość opłaty za studia wraz z zaakceptowanym kosztorysem w przypadku studiów niestacjonarnych
 • wskazanie osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika kierunku

UWAGA: Przed wysłaniem wniosku formularz Excel powinien być sprawdzony pod względem technicznym przez super administratora na Wydziale.

Pismo przewodnie wraz z wnioskiem o powołanie kierownika studiów i formularzem ERK powinny być podpisane przez Dziekana Wydziału i przesłane w wersji papierowej, pozostałe dokumenty przesłane elektronicznie do Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM na adres e-mail : sylabus@cm-uj.krakow.pl

Dalsze postępowanie w procedowaniu wniosku o utworzenie studiów będzie zgodne z projektem zarządzenia w sprawie zasad tworzenia i znoszenia studiów.

Zniesienie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich :

Wniosek o zniesienie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich składa Dziekan Wydziału do Rektora UJ CM za pośrednictwem Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM  w wersji elektronicznej na specjalnym formularzu – POBIERZ FORMULARZ

Załączniki: