Stypendia dla cudzoziemców

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o stypendiach dla Cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w Krakowie 

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku o dostęp do pomocy materialnej, tj. o stypendium socjalne oraz o kredyt studencki, mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy, którzy podejmują kształcenie od roku akademickiego 2019/2020 i w latach kolejnych, od których nie pobiera się opłat oraz:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowi UE,
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
 • posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 • posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 • posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 • są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP,
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • spełniają warunki określone w art. 324  ust. 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku wchodzące w życie od 1 października 2023 r.

Natomiast wszyscy studenci cudzoziemcy, którzy podejmą kształcenie od roku akademickiego 2019/2020 i w latach kolejnych, są uprawnieni do ubiegania się o pozostałe świadczenia pomocy materialnej tj. o:

 • stypendium rektora,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę,
 • stypendium ministra.

Stypendia NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (dawniej Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej)  jest organem państwowym, którego jednym z podstawowych zadań jest inicjowanie i wspieranie mobilności studenckiej. Środki z NAWA są przekazywane w formie stypendiów dla studentów zagranicznych kształcących się w Polsce lub studentów polskich odbywających studia częściowe i pobyty studyjne za granicą. Wysokość miesięcznego stypendium jest zróżnicowana w zależności od programu oraz stopnia studiów.

Obecnie Uniwersytet Jagielloński prowadzi obsługę
następujących programów stypendialnych NAWA:

Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Wł. Andersa

Jest to program stypendialny oferowany dla cudzoziemców polskiego pochodzenia, którzy chcą odbyć studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie na kierunkach medycznych  m. in. na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w Krakowie. Program oferowany jest również kandydatom podejmującym kształcenie w szkole doktorskiej w uczelniach podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego na czas nie dłuższy niż 4 lata.

Szczegółowe informacje podane są na stornie NAWA, warto zapoznać się przede wszystkim z regulaminem.


Program stypendialny im. Stefana Banacha

 Realizowany w ramach polskiej pomocy rozwojowej, skierowany jest do cudzoziemców z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan) i stawia sobie za cel wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego wyżej wymienionych państw.

Program im. Stefana Banacha umożliwia odbycie studiów drugiego stopnia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. O stypendium mogą starać się obywatele krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej.


Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza

Skierowany jest do cudzoziemców z następujących krajów rozwijających się: Angola, Chile, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania oraz Wietnam. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego wyżej wymienionych państw.

Program im. Ignacego Łukasiewicza umożliwia odbycie bezpłatnych studiów II stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. O stypendium mogą starać się obywatele wyżej wymienionych krajów.

Program Poland My First Choice

Program Poland My First Choice NAWA ma na celu zachęcenie młodzieży z krajów rozwiniętych do kształcenia w polskich uczelniach akademickich. Program oferuje stypendium w regulaminowym okresie studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w uczelniach akademickich, publicznych i niepublicznych, nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki. Ponadto, w uczelniach publicznych Program umożliwi bezpłatne kształcenie.


Stypendia dla studentów przyjeżdżających

Dostępne ze środków przekazanych UJ przez inne instytucje/fundacje/podmioty gospodarcze.

Fundusz Stypendialny Ad Polonos

Powstał z inicjatywy i utrzymuje się ze środków ofiarowanych na ten cel Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez prof. dr hab. Urszulę Martę Doleżal, która w ten sposób pragnie wspomagać potomków zesłańców polskich studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego celem jest finansowe wsparcie wyróżniających się w nauce studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy legitymują się Kartą Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji.