Stypendia dla cudzoziemców

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o stypendiach dla Cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w Krakowie 

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku o dostęp do pomocy materialnej, tj. o stypendium socjalne oraz o kredyt studencki, mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy, którzy:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowi UE,
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
 • posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 • posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 • posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 • są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

Natomiast wszyscy studenci cudzoziemcy, którzy podejmą kształcenie w roku akademickim 2019-2020, są uprawnieni do ubiegania się o pozostałe świadczenia pomocy materialnej tj. o:

 • stypendium rektora,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę,
 • stypendium ministra.

NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (dawniej Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej)  jest organem państwowym, którego jednym z podstawowych zadań jest inicjowanie i wspieranie mobilności studenckiej. Środki z NAWA są przekazywane w formie stypendiów dla studentów zagranicznych kształcących się w Polsce lub studentów polskich odbywających studia częściowe i pobyty studyjne za granicą. Wysokość miesięcznego stypendium jest zróżnicowana w zależności od programu oraz stopnia studiów.

Stypendia dla studentów przyjeżdżających
Obecnie Uniwersytet Jagielloński prowadzi obsługę następujących programów stypendialnych NAWA:

Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Wł. Andersa

Jest to program stypendialny oferowany dla cudzoziemców polskiego pochodzenia, którzy chcą odbyć studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie na kierunkach medycznych  m. in. na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w Krakowie. Program oferowany jest również kandydatom podejmującym kształcenie w szkole doktorskiej w uczelniach podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego na czas nie dłuższy niż 4 lata.

Szczegółowe informacje podane są na stornie NAWA, warto zapoznać się przede wszystkim z regulaminem.


Program stypendialny im. Stefana Banacha

 Realizowany w ramach polskiej pomocy rozwojowej, skierowany jest do cudzoziemców z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan) i stawia sobie za cel wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego wyżej wymienionych państw.

Program im. Stefana Banacha umożliwia odbycie studiów drugiego stopnia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. O stypendium mogą starać się obywatele krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej.


Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza

Skierowany jest do cudzoziemców z następujących krajów rozwijających się: Angola, Chile, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania oraz Wietnam. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego wyżej wymienionych państw.

Program im. Ignacego Łukasiewicza umożliwia odbycie bezpłatnych studiów II stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. O stypendium mogą starać się obywatele wyżej wymienionych krajów.


Stypendia dla studentów przyjeżdżających
Dostępne ze środków przekazanych UJ przez inne instytucje/fundacje/podmioty gospodarcze.

Fundusz Stypendialny Ad Polonos

Powstał z inicjatywy i utrzymuje się ze środków ofiarowanych na ten cel Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez prof. dr hab. Urszulę Martę Doleżal, która w ten sposób pragnie wspomagać potomków zesłańców polskich studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego celem jest finansowe wsparcie wyróżniających się w nauce studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy legitymują się Kartą Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji.


Podstawowe informacje o stypendiach oferowanych przez NAWA

Wysokość Świadczeń

Wysokość świadczeń stypendialnych określa zarządzenie Dyrektora NAWA nr 10/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.:

Wypłata I Wstrzymanie Stypendium

Wypłaty stypendiów są zlecane co miesiąc Działowi Finansowemu UJ przez pracowników Działu Obsługi Studentów Zagranicznych UJ.

Istnieje możliwość przelewu stypendium na konto w polskim banku po uprzednim podaniu numeru konta (26 cyfr) w sekretariacie jednostki, w której student został przyjęty na studia.

Stypendium może być wstrzymane, jeżeli stypendysta:

 • powtarza semestr lub rok studiów;
 • nie posiada ważnej wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP na czas oznaczony;
 • przebywa, w okresie innym niż przerwy międzysemestralne, poza granicami RP dłużej niż 30 dni;
 • przebywa na urlopie studenckim lub dziekańskim;
 • uzyskał kartę stałego pobytu lub obywatelstwo polskie (na kolejnym roku studiów).

Stypendyści mogą składać wnioski o wznowienie wypłaty stypendium po ustaniu przyczyny zawieszania wypłaty.

Do wniosku należy załączyć:

 • aktualne zaświadczenie o byciu studentem;
 • kserokopię paszportu i wizy/karty pobytu;

Dodatkowe Świadczenia Pieniężne i Wnioski

W czasie trwania kształcenia beneficjenci otrzymują:

 1. na I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich pierwsze miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów zagospodarowania się w Polsce,
 2. na ostatnim roku studiów ostatnie miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów przygotowania pracy dyplomowej.

W wyjątkowych sytuacjach losowych Stypendyści, którzy w danym roku akademickim pobierają świadczenia stypendialne mogą również ubiegać się o jednorazową zapomogę (tzw. dodatek losowy) w wysokości 500 zł.

Do wniosku należy załączyć:

 • aktualne zaświadczenie o byciu studentem,
 • kserokopię paszportu i wizy/karty pobytu.