Programy stypendialne – Studenci UJ CM

 • Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Wł. Andersa
  Jest to program stypendialny oferowany dla cudzoziemców polskiego pochodzenia, którzy chcą odbyć studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie na kierunkach medycznych  m. in. na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w Krakowie. Szczegółowe informacje podane są na stornie NAWA, warto zapoznać się przede wszystkim z regulaminem.
 • Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na dany rok akademicki
  Są przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w wyznaczonych kategoriach. Stosowne przepisy są publikowane co roku na stronach MNiSW.
 • Fundusz im. Stanisława Estreichera dla studentów UJ
  Celem Funduszu jest udzielanie pomocy materialnej w formie stypendium pieniężnego dla wyróżniających się studentów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiujących na II, III, IV i V roku (w przypadku Wydziału Lekarskiego – również na roku VI), którzy za ostatni rok akademicki osiągnęli średnią ocen z egzaminów minimum 4,5 oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Fundusz Stypendialny Królowej Jadwigi
  Celem Funduszu jest wspieranie pracowników naukowych oraz doktorantów pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego oraz krajów bałkańskich, którzy w Krakowie realizować będą swoje projekty naukowo-badawcze.
 • Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków
  Przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości
 • Fundusz im. Jana Kochanowskiego
  Głównym zadaniem Funduszu jest objęcie opieką finansową zarówno przedsięwzięć indywidualnych, jak i grupowych studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych uniwersytetów europejskich. Studenci mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich badań naukowych oraz wydarzeń kulturalnych o międzynarodowym charakterze.
 • Fundusz Stypendialny Ad Polonos
  Jego celem jest finansowe wsparcie wyróżniających się w nauce studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy legitymują się Kartą Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji.
 • Fundacja Studentów i Absolwentów UJ Bratniak
  Głównym celem działalności Fundacji, określonym w Statucie jest poprawa warunków socjalno – bytowych środowiska akademickiego, wspieranie związanych z tym środowiskiem inicjatyw naukowych, kulturalnych i artystycznych.
 • Stypendium z Wyboru – Fundacja Absolvent
  Program umożliwia studentom i absolwentom uzyskać stypendia na opłacenie studiów, zakup sprzętu niezbędnego w karierze zawodowej czy otwarcie własnego biznesu.
 • DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
  Stypendia naukowe i  językowe dla studentów i absolwentów.
 • EURAXESS Polska – Zapoznaj się z aktualną ofertą grantów i stypendiów badawczych z całego świata dostępne dla naukowców z Polski