Szkolenia BHK

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

 

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia  oraz Zarządzenie nr. 24 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 10 września 2020 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.

Informujemy, że obowiązek zrealizowania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia  dotyczy wszystkich studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wszystkich doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, z wyjątkiem tych studentów i doktorantów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia odbyli już takie szkolenie w Uniwersytecie Jagiellońskim–Collegium Medicum w roku akademickim 2019/2020.

Do szkolenie należy przystąpić i odbyć je w następującym okresie:

  • 19 – 30.10.2020 r. – studenci Wydziału Farmaceutycznego.
  • 2 – 13.11.2020 r. – studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu i doktoranci rozpoczynający kształcenie w szkole doktorskiej 
  • 16 – 30.11.2020 r. – studenci Wydziału Lekarskiego.

Studentowi i doktorantowi rozpoczynającemu kształcenie w szkole doktorskiej przysługują dwa terminy zaliczenia szkolenia poprzez platformę zdalnego nauczania:

  • pierwszy termin – w okresie wyznaczonym dla danego wydziału jak wyżej;
  • drugi termin – w drugim semestrze, w terminie 07 – 21.01.2021 r. Drugie szkolenie zostanie zorganizowane wyłącznie dla tych studentów i doktorantów szkoły doktorskiej, którzy z udokumentowanych względów losowych nie odbędą szkolenia w pierwszym terminie.

Za powtarzanie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia nie jest pobierana opłata.

Za termin zaliczenia przyjmuje się datę zakończenia szkolenia na platformie szkoleniowej.

W przypadku braku możliwości odbycia szkolenia poprzez platformę zdalnego nauczania  należy, w pierwszym tygodniu trwania szkolenia dla danego wydziału, skontaktować się z pracownikami Inspektoratu BHP UJ CM za pomocą adresu  mailowego bhk.cm.szkolenia@cm-uj.krakow.pl, lub telefonicznie : 12 619 97 12 lub 12 619 97 07

Studenci realizujący studia w języku angielskim odbywają szkolenie bezpieczeństwa i higieny kształcenia w języku angielskim – w terminie i na zasadach jak studenci polskojęzyczni Wydziału Lekarskiego.

Zasady uwzględniania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia zaliczonego w ramach dotychczasowego kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Studentom i doktorantom rozpoczynający kształcenie w szkole doktorskiej, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów bądź na innym poziomie kształcenia i zostali wpisani do systemu do 19 października 2020 roku, a w ramach dotychczasowego kształcenia w UJ CM uczestniczyli i zaliczyli szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia w roku akademickim 2019/2020, system USOS automatycznie przypisuje na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia zaliczenie kursu w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia w oparciu o dane z wcześniej odbywanych studiów w formie decyzji na temat wymagań.

Więcej informacji, w tym m. in. o sposobie logowania się i przebiegu szkolenia,  znajduje się na stronie: http://www.bhp.cm.uj.edu.pl/szkolenia


Podstawa prawna:

Wielkość fontu
Kontrast