Programy stypendialne – Doktoranci UJ CM

 • Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na dany rok akademicki
  Są przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w wyznaczonych kategoriach. Stosowne przepisy są publikowane co roku na stronach MNiSW.
 • Konkurs na dofinansowanie działalności Doktorantów UJ, organizowany przez Towarzystwo Doktorantów UJ
  W ramach Konkursu dofinansowana może być działalność uczestników studiów III stopnia obejmująca: wyjazdy krajowe i zagraniczne (m.in. udział w konferencjach naukowych, przeprowadzanie kwerend lub badań terenowych), organizację krajowych i międzynarodowych konferencji lub seminariów z udziałem gości zza granicy ,wydanie monografii lub opublikowanie artykuły w płatnym czasopiśmie.
 • Fundusz Królowej Jadwigi dla studentów i naukowców z Europy Środkowo-Wschodniej
  Celem Funduszu jest wspieranie pracowników naukowych oraz doktorantów pochodzących z krajów Europy środkowej i wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego oraz krajów bałkańskich, którzy w Krakowie realizować będą swoje projekty naukowo-badawcze
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Oferuje szereg programów wspierających naukowców. Bezpośrednio dla młodych naukowców skierowany jest przede wszystkim program START, lecz istnieje również szereg innych programów, do których mogą się kwalifikować doktoranci
 • Fundusz Stypendialny – SCIEX
  Głównym celem projektów realizowanych w ramach Funduszu Stypendialnego jest utworzenie partnerstw naukowych, które rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych, a także doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów miedzy pracownikami naukowymi ze Szwajcarii oraz Polski
 • Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców
  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje corocznie, na podstawie zgłoszonych wniosków, stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, którzy w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia, zatrudnionych w jednostkach naukowych
 • Polpharma – projekty na badania statutowe, dofinansowania z UE, stypendia na prace doktoranckie
  Stypendyści wyłaniani są w drodze konkursu organizowanego przez Fundację raz na dwa lata. Doktorantów do udziału w konkursie rekomendują uczelnie, przy czym każda ma prawo zgłoszenia trzech kandydatów. Stypendia przyznaje zarząd Fundacji na wniosek Rady Naukowej
 • Konkursy Fundacji NUTRICIA
  Stypendia Fundacji NUTRICIA są przyznawane w celu zdobycia niezbędnej wiedzy i doświadczenia, umożliwiającej w przyszłości inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka
 • Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation
  Zamiarem CZESŁAW M. RODKIEWICZ SCHOLARSHIP FOUNDATION jest jednorazowe dofinansowanie polskich studentów doktorantów w celu ułatwienia im kontynuowania studiów
 • Oferta stypendialna Polsko Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
  Polsko Amerykańska Komisja Fulbrighta organizuje programy stypendialne dla polskich Doktorantów i pracowników naukowych, które są przeznaczone na prowadzenie badań
 • L’oreal Polska dla Kobiet i Nauki
  Konkursy stypendialne L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESC
 • COST – European Cooperation in Science and Technology
  COST ukierunkowany jest na prowadzenie badań podstawowych oraz prac badawczych stanowiących pomost pomiędzy badaniami podstawowymi a pracami rozwojowymi (tzw. precompetitive research), przy czym duża waga przywiązywana jest do projektów zorientowanych na potrzeby społeczeństw
 • The Ernst Schering Foundation
  Fundacja wspiera wybitnych młodych naukowców zajmujących się badaniami podstawowymi w dziedzinach: chemia, medycyna, biologia. Co roku przyznaje około 7 stypendiów dla uzdolnionych doktorantów, na prowadzenie projektów badawczych w wiodących instytucjach na całym świecie
 • The Kosciuszko Foundation Fundacja powstała w celu promowania wymiany kulturalnej i naukowej między USA i Polską
  Stypendium dotyczy wszystkich dziedzin nauki. Przeznaczone jest dla absolwentów szkół wyższych (preferencyjnie są traktowani naukowcy ze stopniem doktora oraz po doktoracie)
 • Foundation for Basic Research in Medicine
  Stypendia przyznawane są wybitnym młodym naukowcom (wiek do 27 lat), którzy chcą realizować ambitny projekt przez okres 3 lat, w badaniach podstawowych dotyczących biomedycyny w międzynarodowym laboratorium. Celem tego programu stypendialnego jest promowanie podstawowych badań biomedycznych poprzez dostarczanie najlepszym naukowcom wsparcia w trakcie realizacji doktoratu
 • Międzynarodowe Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB)
  Od kilku lat pracownicy polskich instytucji mogą w pełnym zakresie uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez ICGEB oraz sponsorowanych przez tą organizację. Dotyczy to grantów badawczych, stypendiów krótkoterminowych i wyjazdów zagranicznych
 • Stypendia AXA Research Fund
  AXA Research Fund funduje stypendia dla osób z tytułem doktora, które uzyskały tytuł doktora maksymalnie 5 lat temu. Kandydatury zaproponuje uczelnia na podstawie otrzymanych zgłoszeń. Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące aktualnego konkursu znajdują się pod adresem
 • Stypendium Fundacji Wellcome Trust
  Fundacja Wellcome Trust wspiera projekty badawcze dotyczące zdrowia ludzi i zwierząt. O stypendium International Senior Research Fellowship może ubiegać się osoba, która wykaże od 5 do 10 lat doświadczenia w pracy badawczej (wymagany tytuł doktora) lub klinicznej, popartych publikacjami. Fundacja preferuje kandydatów, którzy przez większość kariery badawczej pracowali w instytucjach zagranicznych.