Tok studiów

Dokumenty zewnętrzne

USTAWY PARLAMENTARNE


ROZPORZĄDZENIA MINISTRA


Dokumenty wewnętrzne

UCHWAŁY SENATU UJ


ZARZĄDZENIA REKTORA UJ I PROREKTORA DS. UJ CM


KOMUNIKATY, DECYZJE ORAZ PISMA OKÓLNE REKTORA UJ I PROREKTORA DS. UJ CM


Wzory pism

Poniższe pisma należy złożyć w sekretariacie właściwym dla danego kierunku studiów: