Program MOSTUM dla studentów

Program Mobilność Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM umożliwia studentom wyjazd na inną Uczelnię Medyczną na terenie kraju. Podstawą studiowania na uczelni partnerskiej jest realizacja przez studenta zajęć dobieranych dla niego w ramach przyznanego indywidualnego toku studiów lub indywidualnej organizacji studiów. Uczestnik programu może studiować na wybranej uczelni 1 lub 2 semestry z zastrzeżeniem, iż w przypadku kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego możliwe jest studiowanie tylko i wyłącznie przez 2 semestry. W programie może wziąć udział student, który ukończy 2 semestry na studiach jednolitych magisterskich, studiach I stopnia lub 1 semestr na studiach II stopnia. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 30 punktów ECTS na semestr, co jest równoznaczne z uzyskaniem 60 punktów ECTS w całym roku akademickim. Istnieje możliwość realizacji wyłącznie jednego kursu na uczelni przyjmującej, pod warunkiem uzyskania pozostałej liczby punktów ECTS na uczelni macierzystej. Studenci mogą wybrać semestr na kierunku, na którym studiują lub przedmioty prowadzone na całej uczelni. Koordynatorem Programu MOSTUM jest Uczelnia, której Rektor przewodniczy Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych( KRAUM) .

Dokumenty podstawowe

Szczegółowe informacje o rekrutacji oraz niezbędnej dokumentacji dostępne są na Wydziale Lekarskim UJ CM, Wydziale Farmaceutycznym UJ CM oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

Osobami odpowiedzialnymi za realizację programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM w Uniwersyteckie Jagiellońskim – Collegium Medicum są:

na Wydziale Lekarskim:
Wydziałowy Koordynator programu MOSTUM:
dr hab. Mateusz Rubinkiewicz
e-mail: mateusz.rubinkiewicz@uj.edu.pl

Pracownik administracyjny:
lic. Kamila Wójtowicz
Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM
ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
pokój nr. 6
e-mail: ka.wojtowicz@uj.edu.pl
tel.: (12) 37-04-311

Szczegółowe informacje o programie MOSTUM na Wydziale Lekarskim UJ CM


na Wydziale Farmaceutycznym
Wydziałowy Koordynator programu MOSTUM
dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ
e-mail: agnieszka.skowron@uj.edu.pl

Pracownik administracyjny:
mgr Magdalena Rudnicka,
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
pokój nr 4
e-mail: magdalena.rudnicka@uj.edu.pl
tel: +48 12 620 54 14

Szczegółowe informacje o programie MOSTUM na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM


na Wydziale Nauk o Zdrowiu:
Wydziałowy Koordynator programu MOSTUM :
dr Michał Zabdyr-Jamróz
Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania WNZ UJ CM
tel. (12) 12 433-28-13
e-mail: michal.zabdyr-jamroz@uj.edu.pl

Pracownik administracyjny:
mgr Monika Wolarek
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
pokój nr. 212
tel.: (12) 634 33 97 wew. 35
e-mail: monika.wolarek@uj.edu.pl

Szczegółowe informacje o programie MOSTUM na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM