Inne raporty i analizy

Barometr zawodów w Polsce 2019

Raport  końcowy przygotowany na zamówienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej a zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Raport podsumowuje badanie barometru zawodów w odniesieniu do całego kraju w roku 2018.

—————————————————————————

Barometr zawodów w Polsce 2018

Raport  końcowy przygotowany na zamówienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej a zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Raport podsumowuje badanie barometru zawodów w odniesieniu do całego kraju w roku 2017.

—————————————————————————

Barometr zawodów w Polsce 2017

Raport  końcowy przygotowany na zamówienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej a zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Raport podsumowuje badanie barometru zawodów w odniesieniu do całego kraju w roku 2016.

—————————————————————————

Barometr zawodów w Polsce 2016

Raport  końcowy przygotowany na zamówienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej a zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Raport podsumowuje badanie barometru zawodów w odniesieniu do całego kraju w roku 2015.

—————————————————————————

Barometr zawodów w Małopolsce 2019

Raport  końcowy przygotowany na zamówienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej a zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Raport podsumowuje badanie barometru zawodów w województwie Małopolskim w roku 2018.

—————————————————————————

Barometr zawodów w Małopolsce 2018

Raport  końcowy przygotowany na zamówienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej a zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Raport podsumowuje badanie barometru zawodów w województwie Małopolskim w roku 2017.

—————————————————————————

Barometr zawodów w Małopolsce 2017

Raport  końcowy przygotowany na zamówienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej a zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Raport podsumowuje badanie barometru zawodów w województwie Małopolskim w roku 2016.

—————————————————————————

Barometr zawodów w Małopolsce 2016

Raport  końcowy przygotowany na zamówienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej a zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Raport podsumowuje badanie barometru zawodów w województwie Małopolskim w roku 2015.

—————————————————————————

Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekcie realizacji strategi Europa 2020

Raport  końcowy przygotowany na zamówienie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Publikacja zawiera min. dane o perspektywach obszarów branżowych kluczowych do celów strategii „Europa 2020” w Polsce jak i zapotrzebowanie na specjalistów na krajowym rynku pracy do 2020 roku.

—————————————————————————

Zawody deficytowe: Raport opisuje min. zawody deficytowe w Polsce w 2017 roku

Raport  o zawodach  deficytowych i nadwyżkowych w Polsce to kompleksowa analiza sytuacji na rynku pracy przygotowana przez Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 

Tablice do raportu o zawodach deficytowych w Polsce w 2018 roku

—————————————————————————

Zawody deficytowe w Polsce w 2016 roku

Raport  o zawodach  deficytowych i nadwyżkowych w Polsce to kompleksowa analiza sytuacji na rynku pracy przygotowana przez Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 

—————————————————————————

Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2017

Ocena roczna rynku pracy to opracowanie sporządzane co rok, zawierające podstawowe informacje demograficzne o ludności Małopolski oraz o rynku pracy i bezrobociu. Ocena roczna rynku pracy prezentuje pozytywne i negatywne tendencje na rynku pracy oraz rekomendacje dla całego regionu. W opracowaniach znaleźć można programy z zakresu rynku pracy realizowane w danym roku oraz ocenę działań z roku poprzedniego.

—————————————————————————

Pracodawca – Rynek – Pracownik. Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2015

Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców zawiera zagadnienia o: polityce zatrudnieniowej przedsiębiorstw, wykorzystywanych przez firmy metodach rekrutacji, trudnościach napotykanych przy pozyskiwaniu nowych pracowników oraz przyczynach tych trudności, umiejętnościach posiadanych przez aktualnie zatrudnionych pracowników oraz polityce szkoleniowej firm.

—————————————————————————

Przedsiębiorcy z dotacją. Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Raport „Przedsiębiorcy z dotacją. Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” powstał na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, na podstawie wyników „Badania efektywności dotacji na założenie działalności gospodarczej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”, zrealizowanego przez BioStat Sp.J. oraz danych z Podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego i Izb Skarbowych z terenu Małopolski

—————————————————————————

Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce   Badanie ewaluacyjne zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w październiku 2013 roku. Celem niniejszego badania była analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Badaczy interesowały zarówno indywidualne potrzeby szkoleniowe pracowników zakładów opieki zdrowotnej z ich punktu widzenia, jak i obszary wymagające doskonalenia umiejętności zawodowych z perspektywy kadry zarządzającej, w tym ordynatorów oddziałów i pielęgniarek oddziałowych

.————————————————————————–

Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy Nadrzędnym celem badania jest wypracowanie listy rekomendowanych kompetencji, kwalifikacji i efektów kształcenia oraz obszarów i kierunków kształcenia istotnych z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

.————————————————————————–

Raport ewaluacyjny „Ocena wpływu działań edukacyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL na system ochrony zdrowia w Polsce wraz z próbą określenia potencjalnych obszarów wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej”.  Badanie „Ocena wpływu działań edukacyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL na system ochrony zdrowia w Polsce wraz z próbą określenia potencjalnych obszarów wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej” zostało zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Zdrowia przez firmę IBC Group w okresie od września do grudnia 2012 r. Celem badania było dokonanie oceny wpływu dotychczas podjętych działań edukacyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”