Legalizacja pobytu

Informacje na temat legalizacji pobytu cudzoziemców

 

W związku z realizacją Projektu Wojewody Małopolskiego nr 15/10-2019/OG-FAMI dedykowanego Obywatelom Państw Trzecich (opt) oraz Projektu Wojewody Małopolskiego nr 12/14-2022/OG-FAMI realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji (FAMI) serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony Legalizacja pobytu – Obywatele Państw Trzecich – Projekt Wojewody Małopolskiego nr 15/10-2019/OG-FAMI dedykowany Obywatelom Państw Trzecich (opt) oraz Projekt Wojewody Małopolskiego nr 12/14-2022/OG-FAMI realizowane w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji (FAMI) (infoopt.pl)

 

Na stronie znajdą Państwo wszelkie aktualne informacje, instrukcje, wzory oraz FAQ związane z legalizacją pobytu dla obywateli Państw trzecich, wraz z możliwością umówienia indywidualnej wizyty w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim po wypełnieniu odpowiedniego formularza. W ramach dostępnych zakładek można między innymi sprawdzić, w jaki sposób przebiega legalizacja:

 


Sprawy wizowe

Obywatele UE

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub strefy Schengen mogą przekraczać polską granicę na podstawie ważnego dokumentu podróżnego (paszport/dowód osobisty).

Obywatele państw spoza UE

Obywatele państw spoza UE, w tym Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, mogą przekraczać zewnętrzną granicę UE, w tym granicę polską, pod warunkiem posiadania:

  • ważnego dokumentu podróżnego,
  • ważnej wizy, jeśli jest ona wymagana,
  • uzasadnionego celu planowanego pobytu i udokumentowanego posiadania środków mogących zapewnić utrzymanie podczas planowanego pobytu oraz powrót do kraju pochodzenia, lub zdolności do pozyskania takich środków w sposób zgodny z prawem,
  • odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego.

O wizę należy ubiegać się w polskim urzędzie konsularnym w kraju pochodzenia, dostarczając list akceptacyjny wydany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

O wizę należy ubiegać się z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym – procedury wizowe trwają niekiedy kilka tygodni. Lista polskich placówek konsularnych znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Wiza Schengen

Polska jest państwem członkowskim strefy Schengen.

Wiza krótkoterminowa Schengen (oznaczona symbolem C) pozwala na wjazd na terytorium Polski i swobodne podróżowanie po terytorium strefy Schengen.

Ten typ wizy daje posiadaczowi prawo do pobytu na terytorium strefy Schengen o długości do 90 dni w ciągu 6 miesięcy.

Czas ten liczony jest od pierwszego wjazdu na terytorium strefy Schengen.

W przypadku planowania pobytu w Polsce krótszego niż 90 dni, należy ubiegać się o tego typu wizę

Polska wiza krajowa

W przypadku planowania pobytu w Polsce dłuższego niż 90 dni (co najmniej 91), należy ubiegać się o długoterminową polską wizę krajową (oznaczoną symbolem D).

Tego typu wiza wydawana jest na okres nie dłuższy niż roku i pozwala posiadaczowi na swobodne podróżowanie po terytorium strefy Schengen przez maksymalnie trzy miesiące w ciągu sześciu miesięcy.


Sprawy ubezpieczenia zdrowotnego

Każdy obcokrajowiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polski ma obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia od kosztów opieki medycznej w Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego są opisane na stronie: https://sdka.cm.uj.edu.pl/pl/ubezpieczenia-studenckie-i-doktoranckie/