Studia podyplomowe

Na poniższej stronie znajdują się wyłącznie  przepisy prawne oraz procedury związane z „prowadzeniem” studiów podyplomowych.
Szczegółowe informację dotyczące rekrutacji i programu studiów podyplomowych prowadzonych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum można znaleźć pod linkiem: https://www.mckp.uj.edu.pl/


 • Obecnie jedyną właściwą ścieżką składania dokumentów dotyczących studiów podyplomowych jest przesłanie ich skanów do Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: sylabus@cm-uj.krakow.pl.
 • Pliki edytowalne, załączone poniżej, zabezpieczone są hasłem. Aby otrzymać hasło należy skontaktować się z Sekcją ds. Dydaktyki i Karier Akademickim CM za pośrednictwem e-mail: sylabus@cm-uj.krakow.pl.

1. PODSTAWA PRAWNA


2. UTWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

W tym przypadku Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego CM kieruje do Prorektora UJ ds. Collegium Medicum wniosek o utworzenie studiów podyplomowych, z zachowaniem następujących terminów:

 • do końca stycznia, jeżeli rozpoczęcie kształcenia jest planowane w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego,
 • do końca października, jeżeli rozpoczęcie kształcenia planowane jest w semestrze letnim danego roku akademickiego.

Kompletny wniosek o utworzenie studiów podyplomowych powinien zawierać:

 1. Pismo przewodnie Dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum do Prorektora Collegium Medicum za pośrednictwem Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM wraz z uzasadnieniem merytorycznym utworzenia studiów podyplomowych.
 2. Plan i program studiów podyplomowych wraz z sylabusami oraz plikiem Excel zawierającym wykaz przedmiotów z liczbą godzin z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne (pliki wygenerowane z aplikacji Sylabus).
 3. Wniosek o powołanie kierownika studiów podyplomowych wraz z uzasadnieniem wysuniętej kandydatury.
 4. Załącznik Excel Rekrutacja w wersji edytowalnej oraz jego skan sporządzony po wydrukowaniu i podpisaniu.
 5. Uchwałę Rady MCKP CM zatwierdzającą program studiów podyplomowych.
 6. Budżet studiów podyplomowych sporządzony zgodnie z wzorem dostępnym na stronie: https://sdka.cm.uj.edu.pl/pl/tok-studiow-i-oplaty/budzety-i-formularze/ zaakceptowany przez władze jednostki i Zastępcę Kwestora UJ ds. Collegium Medicum.
 7. Umowę o współpracy (w przypadku prowadzenia studiów podyplomowych z innymi podmiotami).

 Właściwa ścieżka składania ww. dokumentów:

 • Dla każdego tworzonego kierunku studiów podyplomowych należy wysłać oddzielny e-mail ze skrzynki dydaktykamckp@cm-uj.krakow.pl na skrzynkę sylabus@cm-uj.krakow.pl dołączając do wiadomości Pełnomocnika Prorektora CM ds. kształcenia, Panią dr hab. Agnieszkę Pac oraz pełnomocników ośrodków działających w ramach MCKP.
 • W tytule wiadomości należy podać nazwę kierunku studiów.
 • Wiadomość powinna zawierać skany podpisanych dokumentów oraz wersję edytowalną plików Excel.

Złożenie kompletnego wniosku o utworzenie studiów podyplomowych jest poprzedzone pracami nad planem i programem prowadzonymi w aplikacji Sylabus. W związku z powyższym konieczne jest wcześniejsze przesłanie na adres sylabus@cm-uj.krakow.pl dokumentów, o których mowa w punkcie 13 oraz pliku Excel Import kierunku podyplomowego z zachowaniem następujących terminów:

 • do 10 listopada, jeżeli rozpoczęcie kształcenia jest planowane w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego,
 • do 10 sierpnia, jeżeli rozpoczęcie kształcenia planowane jest w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego.

Po złożeniu wniosku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych wraz z wymaganą dokumentacją następuje utworzenie studiów podyplomowych na mocy decyzji Prorektora UJ ds. Collegium Medicum i ustalenie programu studiów podyplomowych przez Senat UJ (wniosek, przed przesłaniem na Senat, zostaje poddany opinii Zespołu ds. analizy programów studiów i jakości kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum).

WAŻNE INFORMACJE:

 • Program studiów podyplomowych powinien umożliwiać uzyskanie przez uczestnika studiów co najmniej 30 punktów ECTS. Punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy uczestnika studiów obejmującym zajęcia organizowane przez Uniwersytet oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami.
 • Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry i mogą być prowadzone wspólnie z uprawnionymi podmiotami (uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty PAN) lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie zawartej umowy.
 • Program studiów podyplomowych określa efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniając charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
 • Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.
 • W przypadku studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania określonego zawodu program  i  plan powinny uwzględniać  obowiązujące standardy kształcenia.
 • Dla studiów podyplomowych prowadzonych w języku obcym, dokumentację dydaktyczną należy sporządzić w języku polskim oraz w języku, w którym studia są prowadzone.

3. URUCHOMIENIE KOLEJNEJ EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

W tym przypadku Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego CM kieruje do Prorektora UJ ds. Collegium Medicum wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych, z zachowaniem terminów odnoszących się do utworzenia studiów podyplomowych (również tych odnoszących się do prac w aplikacji Sylabus).

Kompletny wniosek o uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych powinien zawierać:

 1. W przypadku braku zmian w planie i programie ─ dokumenty analogiczne jak w procesie tworzenia studiów, wymienione w punkcie 1, 3, 4, 6.
 2. W przypadku wprowadzania zmian w planie i/lub programie kształcenia – dokumenty analogiczne jak w procesie tworzenia studiów, wymienione w punktach 17 z zastrzeżeniem, iż konieczne jest wskazanie i uzasadnienie wprowadzanych zmian.

Właściwa ścieżka składania ww. dokumentów jest tożsama, jak w przypadku tworzenia studiów podyplomowych. Należy pamiętać, że warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest wypełnienie zakładanego minimalnego limitu przyjętych i wpisanych do systemu USOS uczestników.

Uruchomienie edycji utworzonych uprzednio studiów podyplomowych każdorazowo wymaga wydania decyzji Prorektora UJ ds. Collegium Medicum, a w przypadku zmiany programu również uchwały Senatu UJ.


4. ZWIĘKSZENIE GÓRNEGO LIMITU PRZYJĘĆ

Procedura zwiększenia górnego limitu przyjęć na studia podyplomowe jest konsekwencją dużego zainteresowania tematyką danych studiów. W tym przypadku nie ma konieczności dołączenia zaktualizowanego budżetu studiów podyplomowych. Ewentualna zgoda na zwiększenie górnego limitu przyjęć dotyczy edycji studiów podyplomowych, na które prowadzona jest rekrutacja.

W tym przypadku Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego CM kieruje do Pełnomocnika Prorektora CM ds. kształcenia pismo z prośbą o zgodę na zwiększenie górnego limitu przyjęć na daną edycję  studiów podyplomowych.


5. ZMNIEJSZENIE DOLNEGO LIMITU PRZYJĘĆ

Procedura zmniejszenia dolnego limitu przyjęć na studia podyplomowe jest konsekwencją niewypełnienia zakładanego minimalnego limitu uczestników, co podlega weryfikacji w ostatnim dniu rekrutacji prowadzonej zgodnie z harmonogramem wskazanym we wniosku o utworzenie lub uruchomienie studiów podyplomowych. Niezłożenie wniosku o wyrażenie zgody na uruchomienie studiów podyplomowych pomimo niewypełnienia dolnego limitu przyjęć nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia rekrutacji zgodnie z harmonogramem skutkuje nieuruchomieniem studiów podyplomowych.

W tym przypadku Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego CM kieruje do Pełnomocnika Prorektora CM ds. kształcenia pismo z prośbą o zgodę na uruchomienie studiów podyplomowych pomimo niewypełnienia dolnego limitu przyjęć. Do wniosku dołącza się zaktualizowany budżet studiów podyplomowych zaakceptowany przez Dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego CM oraz Zastępcę Kwestora UJ ds. Collegium Medicum.


6. NIEURUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 Gdy w ostatnim dniu rekrutacji prowadzonej zgodnie z harmonogramem wskazanym we wniosku o utworzenie lub uruchomienie studiów nie zostanie wypełniony zakładany minimalny limit uczestników, a wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych pomimo niewypełnienia dolnego limitu przyjęć nie zostanie złożony, skutkuje to nieuruchomieniem studiów podyplomowych.

W tym przypadku Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego CM kieruje do Pełnomocnika Prorektora CM ds. kształcenia pismo z informacją o nieuruchomieniu studiów podyplomowych w danej edycji.


7. ZNIESIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 W sytuacji niezłożenia wniosku o uruchomienie edycji studiów podyplomowych lub nieuruchomienia edycji przez trzy następujące po sobie lata akademickie studia podyplomowe zostają zniesione.

W tym przypadku Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego CM niezwłocznie kieruje do Prorektora UJ ds. Collegium Medicum pismo z informacją o konieczności zniesienia studiów podyplomowych wraz z formularzem zniesienia studiów podyplomowych.

Zniesienie studiów podyplomowych wymaga wydania decyzji Prorektora UJ ds. Collegium Medicum.


Załączniki: