Tworzenie studiów podyplomowych

WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE – TWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

UWAGA: Pliki edytowalne są zabezpieczone „hasłem” aby je otrzymać proszę napisać na e-mail: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

Pismo przewodnie wraz z wnioskiem o powołanie kierownika studiów podyplomowych powinny być podpisane przez Dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM i przesłane w wersji papierowej, pozostałe dokumenty przesłane elektronicznie do Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM na adres e-mail : sylabus@cm-uj.krakow.pl


Tworzenie studiów podyplomowych :

Studia podyplomowe są prowadzone na podstawie :

Studia podyplomowe mogą trwać nie krócej niż 2 semestry i mogą być prowadzone wspólnie z uprawnionymi podmiotami (uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty PAN) lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie zawartej umowy.

Uruchomienie studiów podyplomowych następuje po uzyskaniu zgody Rektora i ustaleniu programu studiów podyplomowych przez Senat UJ po złożeniu wniosku w sprawie uruchomienia studiów wraz z wymaganą dokumentacją.

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych  powinien zostać złożony nie później niż do połowy marca, jeśli rozpoczęcie kształcenia jest planowane w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego lub do połowy września, jeśli rozpoczęcie kształcenia planowane jest od semestru letniego danego roku akademickiego.

Kompletny wniosek w sprawie utworzenia studiów podyplomowych powinien zawierać:

 • Pismo przewodnie Dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ do Pełnomocnika Prorektora CM ds. kształcenia za pośrednictwem Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM wraz z uzasadnieniem merytorycznym utworzenia studiów podyplomowych
 • Wniosek o powołanie kierownika studiów podyplomowych zawierające prośbę o akceptację przedstawionej  kandydatury wraz z planowanym terminem uruchomienia studiów (załącznik Excel – zakładka kierownik studiów – dokument powinien być wydrukowany i podpisany)
 • Program studiów  podyplomowych  powinien umożliwiać  uzyskanie przez  słuchacza  co  najmniej 30 punktów  ECTS. Punkt    ECTS    odpowiada    25–30  godzinom  pracy  słuchacza obejmującym  zajęcia  organizowane  przez Uniwersytet  oraz  jego  indywidualną  pracę związaną z tymi zajęciami.

Program kształcenia na studiach podyplomowych (wypełniany w załączniku nr 1 Excel) powinien zawierać:

 • nazwę jednostki
 • nazwę studiów podyplomowych
 • ogólny opis studiów podyplomowych
 • opis zakładanych efektów uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK
 • liczbę punktów ECTS jaka jest wymagana do ukończenia studiów podyplomowych
 • język prowadzenia kształcenia na studiach podyplomowych
 • liczbę semestrów
 • warunki ukończenia studiów podyplomowych (zasady i termin złożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego)
 • sposób ustalenia ogólnego wyniku ukończenia studiów podyplomowych

Plan studiów podyplomowych (wypełniany w załączniku nr 1 Excel) powinien zawierać :

 • liczbę semestrów
 • wykaz przedmiotów z liczbą godzin i punktów ECTS oraz podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne wraz ze wskazaniem, które efekty uczenia się z programu studiów podyplomowych są osiągane w ramach danego przedmiotu oraz formę ich weryfikacji.
 • język prowadzenia kształcenia na studiach podyplomowych

Kosztorys studiów podyplomowych sporządzony zgodnie ze specjalnym wzorem dostępnym na stronie: https://sdka.cm.uj.edu.pl/pl/tok-studiow-i-oplaty/budzety-i-formularze/ 
Zaakceptowany przez władze jednostki i zastępcę Kwestora ds. Collegium Medicum

oraz następujące dokumenty: 

 1. umowę w przypadku prowadzenia studiów podyplomowych z innymi podmiotami
 2. sylabusy przedmiotów na studiach podyplomowych (załącznik nr 2 Excel – każdy przedmiot powinien mieć osobną zakładkę Excel)
 3. kryteria kwalifikacji formularz ERK po uzgodnieniu z działem rekrutacji wraz z opisem studiów i profilem absolwenta
 4. w przypadku studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania określonego zawodu program  i  plan  studiów  podyplomowych  powinien uwzględniać  obowiązujące  standardy kształcenia.
 5. całą dokumentację studiów podyplomowych prowadzonych w języku obcym należy sporządzić w języku polskim oraz w języku, w którym studia są prowadzone.

UWAGA: Wniosek przed przesłaniem na Senat będzie opiniowany przez Zespołu ds. analizy programów studiów i jakości kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

Pismo przewodnie wraz z wnioskiem o powołanie kierownika studiów podyplomowych powinny być podpisane przez Dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM i przesłane w wersji papierowej, pozostałe dokumenty przesłane elektronicznie do Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM na adres e-mail : sylabus@cm-uj.krakow.pl


Załączniki: