Ubezpieczenia studenckie i doktoranckie

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZEŃ

 

Ubezpieczenie zdrowotne

W nawiązaniu do informacji opublikowanych na stronach Uniwersytetu Jagiellońskiego informujemy! 

JEŻELI UKOŃCZYŁEŚ 26 LAT i nie posiadasz innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego m. in. nie jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, nie prowadzisz własnej działalności gospodarczej, nie jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, nie posiadasz małżonka, który ma własny tytuł do ubezpieczenia, powinieneś do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosić się na Uczelni.

Szerszą informację dotyczącą ubezpieczeń zdrowotnych można odnaleźć na poniższych stronach lub uzyskać telefonicznie:

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

DLA DOKTORANTÓW

JEŻELI JESTEŚ CUDZOZIEMCEM możesz skorzystać z ubezpieczenia przez Uczelnię. Jak je uzyskać?

  • Obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)

Jeżeli posiadasz ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydaną w kraju UE lub EFTA, to posiadasz również ubezpieczenie na terenie Polski. Kartę można wyrobić jeszcze przed wyjazdem z kraju na studia do Polski.

Jeśli nie posiadasz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, twój rodzic powinien zarejestrować cię do swojego ubezpieczenia jako członka rodziny. Kartę można wyrobić w kraju zgłoszenia.

Jeśli rodzic nie może cię zarejestrować do swojego ubezpieczenia, możesz złożyć wniosek o ubezpieczenie na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.

Pamiętaj, że o ubezpieczenie z Uczelni możesz ubiegać się tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie masz możliwości zgłoszenia się do ubezpieczenia jako członek rodziny w swoim kraju!

Uwaga!

Karta EKUZ daje Ci prawo do leczenia tylko w przypadku nagłej choroby.

Jeśli cierpisz na choroby przewlekłe i chcesz kontynuować leczenie, które rozpocząłeś przed przyjazdem do Polski, musisz zarejestrować w NFZ odpowiedni formularz uzyskany w swoim kraju. Dokument z serii S lub E, w zależności od sytuacji, daje Ci prawo do leczenia w znacznie szerszym zakresie niż karta EKUZ. Lekarz nie będzie oceniał, czy leczenie jest konieczne przed twoim powrotem do kraju. 

Pamiętaj również, że nie można posiadać karty EHIC w więcej niż jednym kraju UE\EFTA na raz. Nie można również posiadać zdublowanego ubezpieczenia zdrowotnego, które uprawnia do wydania karty EHIC.

  • Studenci posiadający Kartę Polaka lub inny dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego

Osoby z tej grupy, mogą zostać bezpłatnie zgłoszone do ubezpieczenia przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum. Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Polaka nie są nadawane automatycznie. Aby z nich skorzystać należy zgłosić się do ubezpieczenia na uczelni.

  • Pozostali studenci

W tym przypadku można: 

1.      Wykupić komercyjną polisę ubezpieczeniową.

Suma gwarancyjna polisy ubezpieczeniowej powinna wynosić 30 tys. euro i obejmować koszty leczenia szpitalnego w Polsce. Okres ubezpieczenia nie może być dłuższy, niż liczba dni pobytu za granicą, np. nieakceptowana jest polisa zawarta na dwa lata, a pozwalająca tylko na 365 dni pobytu w Polsce, albo zawarta na rok, ale pozwalająca na 90 dni pobytu w Polsce.

Jeżeli polisa została zawarta za granicą musi zostać przetłumaczona przez polskiego tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski (w przypadku, gdy studia są prowadzone w języku angielskim).

Kopię polisy wraz z oryginałem do wglądu należy dostarczyć do dziekanatu.      

2.      Podpisać umowę z NFZ i samodzielnie wpłacać składki do ZUS.

Zgłoś się do Wojewódzkiego Oddziału NFZ w Krakowie i podpisz umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym (ul. Wadowicka 8W).

Następnie udaj się do dowolnego Oddziału ZUS i zarejestruj w nim umowę z NFZ.Dopiero ten krok potwierdza zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. ZUS podaje numer konta, na które student jest zobligowany przekazywać składki co miesiąc.Potwierdzeniem ubezpieczenia jest umowa z NFZ wraz z drukiem ZUS ZZA oraz potwierdzenie opłaty ostatniej składki. 

Dostarcz potwierdzenie ubezpieczenia do sekretariatu studiów. 

Miesięczna wysokość składki wynosi 55,80 zł (stan na luty 2023).

Uwaga!

Ubezpieczenie w NFZ nie może zostać zdublowane. W przypadku nabycia innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego NFZ np.: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie (w przypadku osób po 26 roku życia), zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej, obowiązkowe ubezpieczenie przy pracującym małżonku/małżonce ten fakt należy bezwzględnie zgłosić na Uczelni. 

CO WARTO WIEDZIEĆ?

Okres ochronny

Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów (w przypadku studentów zgłoszonych na podstawie umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z NFZ, umowa ta skraca okres ochronny do 30 dni). Jest to bezskładkowy okres ochronny, który należy potwierdzać podczas korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej każdorazowo dokumentem ZUS ZWUA oraz zaświadczeniem o ukończeniu studiów.

Ubezpieczenie zdrowotne po ukończeniu studiów I stopnia

Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni i ukończyli pierwszy stopień studiów tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem ukończenia studiów.

Zgodnie z powyższym absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy podejmują naukę na studiach drugiego stopnia i chcą być nadal objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię powinni ponownie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego po immatrykulacji tj. po 1 października.

Powyższe regulacje dotyczą także studentów niebędących obywatelami RP.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczeni są studenci i pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum podczas zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych realizowanych zgodnie z programem studiów na terenie uczelni, jak i poza nią.

Czas ochrony obejmuje zajęcia dydaktyczne i praktyki zawodowe realizowane zgodnie z programem studiów oraz w drodze „do i z”, niezależnie od miejsca ich odbywania.

Szczegóły ubezpieczenia są dostępne na stronie:

https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/ubezpieczenie/


WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE: