Stypendium socjalne dla studentów

Stypendium socjalne


Informacje ogólne

Student może ubiegać się o stypendium socjalne, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny wnioskodawcy.

Przy ustalaniu wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta,
 • małżonka studenta,
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 • będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 • ukończył 26. rok życia;
 • pozostaje w związku małżeńskim;
 • ma na utrzymaniu dzieci
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Student, opisany w powyżej sytuacji, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

 • Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 12 semestrów, bez względu na jego pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu przysługuje na studiach:
 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  · drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
  W przypadku studiów jednolitych magisterskich , których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów (farmacja; kierunek lekarski) łączny okres w którym świadczenie przysługuje studentowi jest dłuższy o 2 semestry.
 • Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 • Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr, a wypłacane w semestrze zimowym do 5 miesięcy, od października do lutego, a w semestrze letnim do 4 miesięcy – od marca do czerwca.
 • Student, który uzyskał urlop w czasie trwania roku akademickiego – nie otrzymuje stypendium socjalnego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym urlop został udzielony.
 • Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku.

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny studenta (wnioskodawcy):

 • Zaświadczenia z urzędu skarbowego wnioskodawcy i członków jego rodziny, o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Zaświadczenia z urzędu skarbowego, wnioskodawcy i członków jego rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (jeżeli dotyczy)
 • Oświadczenia wnioskodawcy i członków jego rodziny o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.
 • Zaświadczenia wnioskodawcy i członków jego rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.

Wykaz innych dokumentów i oświadczeń potwierdzających sytuację materialną wnioskodawcy, dostępny jest w Załączniku nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów UJ.

W przypadku łącznego rozliczania się rodziców z osiągniętego dochodu, student zobowiązany jest przedłożyć odrębne zaświadczenia dla każdego z nich.

Wniosek

Wniosek o przyznanie świadczenia wraz z wymaganą dokumentacją w formie papierowej należy dostarczyć do właściwego dziekanatu – koordynatora ds. stypendialnych (osobiście lub za pośrednictwem przesyłki) po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb

Informacja o możliwości składania wniosków podawana jest do wiadomości m.in. na stronie Aktualności Sekcji  TUTAJ

WAŻNE Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w USOSweb zawsze należy wypełnić oświadczenie o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.

Informacje szczegółowe

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późniejszymi zmianami) – ZAPOZNAJ SIĘ