Zapomoga dla studentów

Zapomoga

 

Informacje ogólne

Zapomoga może być przyznana studentowi i doktorantowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej w szczególności utratą przez niego, jego małżonka lub rodziców stałego źródła dochodu lub zdarzeniem losowym powodującym krótkotrwałe trudności w studiowaniu, w tym chorobą wnioskodawcy lub członka jego rodziny, urodzeniem dziecka, koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, kradzieżą, szkodą spowodowaną przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.

  • Trudną sytuację życiową, należy udokumentować, w tym jej wpływ na studiowanie wnioskodawcy i jego sytuację materialną.
  • Zapomoga jest przyznawana na wniosek studenta, przez rektora lub komisję stypendialną i jest świadczeniem jednorazowym.
  • Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.
  • Zapomogę można otrzymać nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. Zapomoga nie przysługuje drugi raz z powodu tego samego zdarzenia.
  • Student, który uzyskał urlop w czasie trwania roku akademickiego – nie otrzymuje zapomogi od miesiąca następującego po miesiącu, w którym urlop został udzielony chyba, że przebywa na urlopie udzielonym z powodów zdrowotnych lub urodzenia dziecka.
  • Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach może otrzymać zapomogę tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku.
  • Świadczenie przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
  • Świadczenie nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Wniosek

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć i podpisać elektronicznie, po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb. 
Szczegółowe informacje na temat składania wniosków są dostępne TUTAJ

Informacje szczegółowe

Szczegółowe zasady zawarte są w poniższych aktach prawnych:


Wielkość fontu
Kontrast