Zapomoga dla studentów

Zapomoga

 

Informacje ogólne

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę wnioskodawcy lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny.

Terminy

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Wymagane dokumenty

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zdarzenie i jego wpływ na sytuację finansową i/lub studiowanie.

Wniosek wraz z dokumentacją w formie papierowej należy dostarczyć do właściwego dziekanatu – koordynatora ds. stypendialnych (osobiście lub za pośrednictwem przesyłki) po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb.

Zasady przyznawania

Zapomogę przyznaje Komisja Stypendialna dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w drodze decyzji administracyjnej. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Można otrzymać dwie zapomogi w danym roku akademickim. Można otrzymać jedną zapomogę z powodu danego zdarzenia.

W okresie korzystania z urlopu student jest uprawniony do otrzymywania zapomogi, o ile urlop został udzielony z powodów zdrowotnych lub urodzenia dziecka.

Zapomoga nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Zapomoga nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Zapomoga przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Łączny okres przysługiwania zapomogi wynosi 12 semestrów, bez względu na jej pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu zapomoga przysługuje na studiach:

· pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

· drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Wysokość zapomogi

Maksymalną wysokość zapomogi w poszczególnych latach akademickich określa Rektor UJ w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ. Wysokość świadczenia w roku akademickim 2022/2023 wynosiła:

· maksymalna wysokość do 2500 zł (jednorazowo);

· w przypadku choroby nowotworowej studenta/członka najbliższej rodziny studenta lub śmierci najbliższego członka rodziny – maksymalnie do 3000 zł;

· w przypadku skutków konfliktu zbrojnego toczącego się w Ukrainie, będącej krajem stałego miejsca zamieszkania studenta lub członka najbliższej rodziny studenta – maksymalnie do 5000 zł.

Informacje szczegółowe

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późniejszymi zmianami) – ZAPOZNAJ SIĘ