Kredyty dla studentów i doktorantów

Ogólna informacja o kredytach studenckich w roku kalendarzowym 2022

 

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje nowy system kredytów studenckich. Zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468).

Osoby uprawnione do kredytu

Kredyt studencki może otrzymać:

 • student, który nie ukończył 30 roku życia,
 • doktorant, który nie ukończył 35 roku życia.

Wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, z tym że wówczas musi przed podpisaniem umowy kredytowej przedłożyć w instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, że jest odpowiednio studentem lub doktorantem.

Składanie wniosków o kredyt

Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

 • oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu w rodzinie i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,
 • zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,
 • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić:

 • 400 zł,
 • 600 zł,
 • 800 zł,
 • 1000 zł.

O kredyt można ubiegać się przez cały rok.

Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Zawarcie umowy

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. Obecnie maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 3.000 zł (kwota netto). Zanim bank podpisze ze studentem lub doktorantem umowę kredytu, musi dokonać oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej transzy kredytu (400, 600, 800 lub 1000 zł). 

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki może być wypłacany studentom przez okres 6 lat, a w przypadku doktorantów – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim.

Szczegółowe warunki wypłaty i spłaty kredytu określi umowa, która będzie zawierać m.in.:

 • okres, na jaki instytucja kredytująca udzieliła kredytu studenckiego,
 • datę rozpoczęcia wypłaty transz,
 • sposób weryfikacji przez instytucję kredytującą posiadania statusu studenta albo doktoranta,
 • sposób ustalenia przez instytucję kredytującą harmonogramu spłaty,
 • wysokość odsetek od kredytu studenckiego.

Obowiązki kredytobiorcy

Kredytobiorca powinien powiadomić bank:

 • o utracie statusu studenta lub doktoranta(skreśleniu z listy studentów lub doktorantów);
 • ukończeniu studiów, tj. złożeniu egzaminu dyplomowego (potwierdzonego dyplomem) lub – w przypadku doktorantów – uzyskaniu stopnia naukowego doktora (również potwierdzonego dyplomem);
 • urlopie od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów;
 • zawieszeniu w prawach studenta.

Spłata kredytu

Rozpoczęcie spłaty następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów.

Spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach finansowych – odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu, a więc miesięcznie absolwent spłaca połowę tego co otrzymywał miesięcznie na studiach.

Zmniejszenie raty spłaty kredytu i zawieszenie spłaty

Wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy. Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Umorzenie spłaty kredytu

Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą:

 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%,

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć w instytucji kredytującej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów albo szkół doktorskich. Wniosek o umorzenie rozpatrywany jest przez instytucję kredytującą w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy lub trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.


Listy najlepszych absolwentów – rok akademicki 2021/2022

Właściwe zaświadczenie o znalezieniu się na liście najlepszych absolwentów można uzyskać w odpowiednim Dziekanacie Wydziału UJ CM.

Listy najlepszych absolwentów z poprzednich lat akademickich dostępne są w odpowiednim Dziekanacie Wydziału UJ CM. Informację o znalezieniu się na liście najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich w poprzednich latach akademickich można uzyskać kontaktując się z odpowiednim Dziekanatem Wydziału UJ CM.


Źródła:

Akty prawne


Więcej informacji dotyczących ubiegania się o kredyt, w tym odnośnie niezbędnych zaświadczeń do złożenia wniosku można uzyskać w Dziekanatach Wydziałów.

Załączniki: