Kredyty dla studentów i doktorantów

Informacja o kredycie studenckim w roku akademickim 2023/2024

 

Osoby uprawnione do kredytu

Kredyt studencki może otrzymać:

 • student, który nie ukończył 30 roku życia,
 • doktorant, który nie ukończył 35 roku życia.

Wniosek o kredyt może składać także osoba ubiegająca się o studia, wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta.

Składanie wniosków o kredyt

Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

 • oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu w rodzinie i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,
 • zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,
 • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić od 400 zł do 1000 zł.

O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni.

Zawarcie umowy

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468) Minister Edukacji i Nauki ustalił, że wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2023/2024 wynosi 3.500 zł.

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki może być wypłacany studentom przez okres 6 lat, a w przypadku doktorantów przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. W trakcie pobierania kredytu student może dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb.

Szczegółowe warunki wypłaty i spłaty kredytu określi umowa, która będzie zawierać m.in.:

 • okres, na jaki instytucja kredytująca udzieliła kredytu studenckiego,
 • datę rozpoczęcia wypłaty transz,
 • sposób weryfikacji przez instytucję kredytującą posiadania statusu studenta albo doktoranta,
 • sposób ustalenia przez instytucję kredytującą harmonogramu spłaty,
 • wysokość odsetek od kredytu studenckiego.

Obowiązki kredytobiorcy

Kredytobiorca powinien powiadomić bank:

 • o utracie statusu studenta lub doktoranta (skreśleniu z listy studentów lub doktorantów);
 • ukończeniu studiów, tj. złożeniu egzaminu dyplomowego (potwierdzonego dyplomem) lub – w przypadku doktorantów – uzyskaniu stopnia naukowego doktora (również potwierdzonego dyplomem);
 • urlopie od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów;
 • zawieszeniu w prawach studenta.

Spłata kredytu

Rozpoczęcie spłaty następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów.

Spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach finansowych – odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu, a więc miesięcznie absolwent spłaca połowę tego co otrzymywał miesięcznie na studiach.

Zmniejszenie raty spłaty kredytu i zawieszenie spłaty

W przypadku trudności ze spłatą kredytu przewidziane są narzędzia odraczające spłatę lub zmniejszające wysokość miesięcznej raty.

Umorzenie spłaty kredytu

Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą:

 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%,

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć w instytucji kredytującej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów albo szkół doktorskich.

Jeżeli trudna sytuacja życiowa będzie uniemożliwiała spłatę kredytu, wówczas Minister może umorzyć kredyt częściowo, a szczególnych przypadkach nawet w całości.

Listy najlepszych absolwentów – rok akademicki 2022/2023

Właściwe zaświadczenie o znalezieniu się na liście najlepszych absolwentów można uzyskać w odpowiednim Dziekanacie Wydziału UJ CM.

Listy najlepszych absolwentów z poprzednich lat akademickich dostępne są w odpowiednim Dziekanacie Wydziału UJ CM. Informację o znalezieniu się na liście najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich w poprzednich latach akademickich można uzyskać kontaktując się z odpowiednim Dziekanatem Wydziału UJ CM.

Szczegółowe informacje

Akty prawne

Więcej informacji dotyczących ubiegania się o kredyt, w tym odnośnie niezbędnych zaświadczeń do złożenia wniosku można uzyskać w Dziekanatach Wydziałów UJ CM.