Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Informacje ogólne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  • Stypendium jest przyznawane na podstawie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, które należy złożyć przed uzupełnieniem formularza wniosku o świadczenie w  Centrum Dostępności UJ.
  • Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy udokumentować:
  • orzeczeniem określającym stopień niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy, Miejski lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności/Stopniu Niepełnosprawności lub
  • orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym przez ZUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub
  • orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki.
  • W przypadku wygaśnięcia decyzji o przyznaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych w trakcie roku akademickiego z powodu utraty ważności właściwego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego dokumentu, prawo do stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do przyznania świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy od dnia wygaśnięcia poprzedniej decyzji o przyznaniu świadczenia, bez względu na ustalony stopień niepełnosprawności.
  • Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku.
  • Świadczenie nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy (także uzyskany za granicą) magistra albo równorzędny, licencjata albo równorzędny (jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia). Powyższa reguła nie obowiązuje w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego – wówczas student może otrzymać stypendium tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, nie dłużej niż przez okres 12 semestrów.

WNIOSEK

Wniosek o przyznanie świadczenia w formie papierowej należy dostarczyć do właściwego dziekanatu – koordynatora ds. stypendialnych (osobiście lub za pośrednictwem przesyłki) po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb. 


Informacja o uruchomieniu możliwości składania wniosków podawana jest do wiadomości m.in. na stronie Aktualności Sekcji 
 TUTAJ.

UWAGA ! 

Przed zarejestrowaniem formularza wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy uprzednio przedłożyć w Centrum Dostępności UJ (wcześniejsza nazwa: Dział ds. Osób Niepełnosprawnych) właściwy dokument potwierdzający niepełnosprawność.

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ WYDZIAŁOWI KOORDYNATORZY ds. STYPENDIALNYCH


SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA I ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ REGULUJĄ AKTY PRAWNE: