Program Most dla doktorantów

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST jest formą studiowania prowadzoną od dziesięciu lat przez uczelnie – strony Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia. Opiera się na zasadach, jakie obowiązywały przy wyjazdach w ramach programu Erasmus. Koordynatorem programu jest Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Warunki studiowania w Programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów MOST.

Począwszy od roku akademickiego 2011/2012 uczestnicy studiów III stopnia mają możliwość realizowania zainteresowań naukowych na wybranym, innym niż macierzysty uniwersytecie, poprzez uczestniczenie w zajęciach, sporządzenie kwerendy bibliotecznej i archiwalnej oraz pracę laboratoryjną i innego rodzaju współpracę naukową, jeśli została ona wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą. Pakiet ponad 200 ofert skierowany jest wyłącznie do doktorantów.

Oferta wraz z ilością miejsc dla doktorantów w ramach poszczególnych dziedzin i dyscyplin studiów jest dostępna pod adresem https://most.uka.uw.edu.pl/2014Z/

Warunkiem przystąpienia do programu jest ukończenie pierwszego roku studiów oraz uzyskanie opinii opiekuna naukowego precyzującej program, który uczestnik zamierza realizować na wybranej przez siebie uczelni.

Regulamin Programu MOST:

Regulamin Programu MOST – plik PDF

Rejestracja na program MOST

Pierwszym krokiem potwierdzającym chęć uczestnictwa w programie jest rejestracja w terminach:

  • od 15 kwietnia do 15 maja na semestr zimowy lub cały rok akademicki oraz
  • od 1 do 30 listopada na semestr letni.

Rejestracja odbywa się w systemie IRK MOST (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST) – na stronie wskazanej powyżej.

Wypełniony wniosek należy wydrukować i przedstawić do zaopiniowania kierownikowi studiów doktoranckich.

Zaakceptowany wniosek wraz z załączoną opinią opiekuna naukowego określającą program, który uczestnik zamierza realizować na wybranej przez siebie uczelni należy złożyć w Dziale Nauczania UJ lub u koordynatora programu MOST dla doktorantów na UJ.

Koordynator programu MOST przedstawi Twój wniosek do akceptacji Rektora/Prorektora UJ. Po jej uzyskaniu wniosek zostanie wgrany przez koordynatora do systemu IRK MOST.

Uczelnie macierzyste przesyłają Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej imienną listę kandydatów do studiowania w semestrze zimowym lub przez cały rok akademicki w terminie do 30 maja, natomiast w semestrze letnim do 10 grudnia.

Decyzję o zakwalifikowaniu uczestników studiów doktoranckich podejmuje uczelnia przyjmująca po zapoznaniu się z opinią opiekuna naukowego do 31 lipca na semestr zimowy i cały rok akademicki do 31 stycznia na semestr letni, zawiadamiając o sposobie rozpatrzenia wniosku doktoranta, uczelnię macierzystą oraz Biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Zaliczenie semestru lub roku przez uczestników studiów trzeciego stopnia odbywa się na uczelni macierzystej na zasadach przewidzianych w regulaminie studiów doktoranckich.

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST, przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW, doktoranckie i inne wypłaca studentowi lub uczestnikowi studiów doktoranckich uczelnia macierzysta.

Uniwersytety przyjmujące uczestników programu MOST zapewniają w miarę możliwości miejsca w domu akademickim.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST.

Lista Koordynatorów i Koordynatorek Programu MOST dostępna jest pod linkiem: http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/kim-sa-koordynatorzy

Koordynator Programu MOST dla Doktorantów w Uniwersytecie Jagiellońskim

Pani mgr Agnieszka Łagan, Dział Nauczania UJ
31-007 Kraków; ul. Gołębia 24
e-mail: agnieszka.lagan@uj.edu.pl
Tel. (12) 663 10 24

Informacje o Programie MOST w UJ: http://www.uj.edu.pl/doktoranci/program-most

Oferta Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum dla Doktorantów:

  • Wydział Lekarski UJ CM – jedno miejsce na studiach stacjonarnych doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i dyscyplinie biologii medycznej;
  • Wydział Farmaceutyczny UJ CM – dwa miejsca na studiach stacjonarnych doktoranckich w dziedzinie nauk farmaceutycznych.

Informacji ws. Programu MOST dla Doktorantów na Wydziale Lekarskim UJ CM udziela:

Pan mgr Bartłomiej Jałocha

31-008 Kraków, ul. Św. Anny 12, pok. 7a

e-mail: studia.doktoranckie@cm-uj.krakow.pl

Tel: (12) 37 04 339

Strona Wydziału Lekarskiego UJ CM informująca o Programie MOST dla Doktorantów:

http://www.wl.uj.edu.pl/dydaktyka/doktoranckie/rekrutacja


Informacji ws. Programu MOST dla Doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym
UJ CM udziela:

Pani mgr Dorota Steg

30-688 Kraków; ul. Medyczna 9, pok. 9

e-mail: dorota.sedelini@uj.edu.pl

Tel. (12) 620 54 16

Strona Wydziału Farmaceutycznego  UJ CM informująca o Programie MOST dla Doktorantów:

http://farmacja.cm-uj.krakow.pl/index.php/wsp_wspolpraca_dydaktyczna/Page;wsp_dydakt_most_inf