Stypendium Ministra dla studentów

Stypendium Ministra na rok akademicki 2023/2024

 

Informacje ogólne

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało na swojej stronie informacje na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024, zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Tryb przedstawiania przez studentów swoich kandydatur określa Uczelnia.

Szczegółowe informacje na temat sposobu i terminów wypełniania zgłoszenia oraz dostarczania dokumentów potwierdzających osiągnięcia zostaną podane w komunikacie na stronie Aktualności Sekcji.

Warunki otrzymania stypendium

Warunki określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

lub

 • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024 może zostać przyznane studentowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

 • w poprzednim roku akademickim (czyli 2022/2023) zaliczył rok studiów oraz
 • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (czyli 2023/2024).

Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (czyli w 2023 r.) został przyjęty na studia drugiego stopnia. Z tym że wyjątek ten dotyczy wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia. Osoba przyjęta w 2023 r. na I rok jednolitych studiów magisterskich nie może ubiegać się o stypendium na I roku tych studiów.

Niespełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odmowę przyznania stypendium.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

Stypendium ministra nie przysługuje studentowi posiadającemu już tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, ale tylko gdy ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium nie przysługuje również studentowi, w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym, że w przypadku studiów:

 • pierwszego stopnia – gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
 • drugiego stopnia – gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.

Do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni. Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego – nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.

W przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających – zgodnie z przepisami prawa – 11 albo 12 semestrów, okres przysługiwania stypendiów ministra jest dłuższy o 2 semestry, a zatem wynosi łącznie 14 semestrów.

Ww. warunki są weryfikowane z systemem POL-on w trakcie oceny formalnej wniosków.

Rodzaje znaczących osiągnięć studenta

Osiągnięcia naukowe oraz artystyczne wskazywane we wnioskach muszą być związane z odbywanymi studiami na danym kierunku (lub na kilku kierunkach – w przypadku indywidualnych studiów międzywydziałowych, międzyobszarowych, międzydziedzinowych). We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć związanych np. z pracą zawodową, hobby lub innymi zainteresowaniami, drugimi studiami, etc.

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

 1. Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

Aktualny wykaz wydawnictw z dnia 22 lipca 2021 r. znajduje się tutaj.

Publikacje w wydawnictwach spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.

 1. Autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;

Aktualny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 17 lipca 2023 r. znajduje się tutaj

Publikacje w czasopismach lub materiałach z konferencji spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.

 1. Znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;
 2. Samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem, na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;
 3. Uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

 1. Autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
 2. Autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu;
 3. Znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 4. Znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 5. Autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym;
 6. Autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucję kultury o wysokim prestiżu lub w przestrzeni publicznej;
 7. Indywidualną autorską wystawę plastyczną zorganizowaną przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
 8. Uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Uwaga! W przypadku osiągnięć artystycznych, słowo „autorstwo” oznacza 100% wkład autorski w dane dzieło. Współautorstwo (znaczący wkład autorski lub znaczący udział) jest uznawane za znaczące osiągnięcie tylko w przypadku osiągnięć w kat. 2, 3, 4 i 8.

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

 1. sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599, ze zm.), co najmniej:
 1. szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
 2. ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
 3. szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
 4. trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
 5. pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
 6. miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;

2. rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:

 1. uniwersjadzie,
 2. akademickich mistrzostwach świata,
 3. akademickich mistrzostwach Europy,
 4. Europejskich Igrzyskach Studentów.

Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć

Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub regulaminy dotyczące ww. osiągnięć. Wykaz niezbędnych załączników został zamieszczony do pobrania na stronie Ministerstwa i Edukacji i Nauki (na dole strony, dokument pn. Dane dotyczące osiągnięć i załączniki potrzebne do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 (konkurs SST04)

WAŻNE! Oświadczenia dołączane do wniosku mogą być podpisane tylko własnoręcznie albo elektronicznie.

W przypadku wyboru podpisu własnoręcznego należy:

 1. wypełnić wymagane pola w oświadczeniu (w edytorze tekstowym lub własnoręcznie),
 2. własnoręcznie podpisać wydrukowane oświadczenie,
 3. wykonać skan (lub zdjęcie) podpisanego oświadczenia,
 4. zapisać zeskanowane oświadczenie jako plik PDF.

W przypadku wyboru podpisu elektronicznego (bez konieczności druku) należy:

 1. wypełnić wymagane pola w oświadczeniu (w edytorze tekstowym),
 2. zapisać oświadczenie jako plik PDF,
 3. podpisać plik PDF elektronicznie:
 4. kwalifikowanym podpisem elektronicznym – tylko za pomocą aplikacji udostępnionej przez dostawcę tej usługi
 5. podpisem zaufanym
 6. podpisem osobistym (przez e-dowód) – przy pomocy czytnika lub aplikacji eDO App.

Uwaga! W celu podpisania dokumentu (oświadczenia) niedopuszczalne jest:

 • wstawienie (wklejenie) do pliku PDF cyfrowego odwzorowania własnego podpisu (np. zdjęcia, skanu, obrazka, etc.),
 • złożenie w pliku PDF odręcznego podpisu rysikiem na ekranie monitora lub tabletu,
 • podpisanie pliku PDF za pomocą programu Acrobat Reader przez funkcję „Podpisz się (dodaj inicjały/podpis)”.

Ww. sposoby nie stanowią elektronicznego podpisania dokumentu (oświadczenia). Wnioski, do których dołączono oświadczenia podpisane w sposób nieprawidłowy, będą odsyłane do uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 Kpa, tj. poprzez wezwanie rektora uczelni do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Okres, z którego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku

We wniosku można przedstawić wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2023 r. Muszą to być osiągnięcia uzyskane w okresie studiów, a więc:

 1. w przypadku studenta studiów pierwszego stopniaalbo jednolitych studiów magisterskich – od dnia rozpoczęcia tych studiów,
 2. w przypadku studenta studiów drugiego stopnia– od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia.

W przypadku dotychczasowych stypendystów ministra, we wniosku można podać jedynie osiągnięcia uzyskane od 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra.

We wniosku nie można wykazywać osiągnięć, które zostały uzyskane w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Kryteria oceny wniosków przez Ministerstwo

 • Kryterium formalne:

Ministerstwo weryfikuje z systemem POL-on dane dotyczące przebiegu studiów. Sprawdzana jest kompletność dokumentów oraz prawidłowość sposobu udokumentowania osiągnięć.

 • Kryteria oceny merytorycznej:

Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.

Klucz oceny wniosków w konkursie na rok akademicki 2023/2024 zostanie opublikowany w późniejszym terminie (przed rozpoczęciem naboru) na stronie Ministra Edukacji i Nauki. Może on się różnić od wytycznych oceny stosowanych w poprzednim konkursie.

Szczegółowe informacje na temat sposobu i terminów wypełniania zgłoszenia oraz dostarczania dokumentów potwierdzających osiągnięcia zostaną podane w odpowiednim czasie w kolejnym komunikacie na stronie Aktualności Sekcji

Podstawa prawna

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy: