Informacja MNiSW odnośnie przedłużamia ograniczenia działania uczelni do 10 kwietnia 2020 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie o ograniczeniu funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia br. 

 

Do 10 kwietnia przedłużone zostało ograniczenie działania uczelni w Polsce – minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podpisał 23 marca 2020 r. rozporządzenie w tej sprawie. W związku z tym do 10 kwietnia zawieszone jesr kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach kształcenia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW. Zawieszone będzie również kształcenie doktorantów.  Pracownicy uczelni będą pracować w ograniczonym wymiarze.

Obowiązek kształcenia zdalnego

Aby zmniejszyć skutki czasowego zawieszenia zajęć, został wprowadzony obowiązek zajęć on-line – niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia. Wymóg ten dotyczy uczelni i jednostek prowadzących kształcenie doktorantów, które mają możliwość prowadzenia zajęć na odległość. Sprawdzenie efektów nauczania może odbywać się poza siedzibą uczelni – z użyciem technologii informatycznych.

Kształcenie on-line: nowe zasady

Wprowadzona została regulacja pozwalająca uczelniom na pełne wykorzystanie przygotowanych materiałów edukacyjnych (kursów on-line) także po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia – ten sposób kształcenia i jego weryfikacja będą mogły być stosowane bez ograniczeń wynikających z przepisów do 30 września 2020 r.

Funkcjonowanie uczelni, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów

Ponieważ nie będzie można organizować na uczelni spotkań i posiedzeń np. senatu, samorządu studentów, wprowadzona została nowa regulacja: uchwały mogą być podejmowane  przez kolegialne gremia tylko wtedy, jeśli są niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Uchwały podejmowane mają być w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni.


W związku z powyższym, kontakt z Sekcją ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM jest możliwy wyłącznie poprzez email lub telefon.
Dane kontaktowe:
– Telefon do biura – 12 37 04 307 lub 12 422 42 48
– E-mail w sprawach ogólnych: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
– E-mail w sprawach pomocy materialnej i akademików: pomoc.materialna.cm@cm-uj.krakow.pl
– E-mail w sprawach jakości kształcenia, programów studiów oraz  aplikacji sylabus: sylabus@cm-uj.krakow.pl
– E-mail w sprawach budżetu partycypacyjnego: budzet@cm-uj.krakow.pl
– Wszelką korespondencję tradycyjną proszę składać wyłącznie w Kancelarii przy ul. św. Anny 12, pok.15. Wszystkie pisma powinny być kopertowane oraz zawierać dane nadawcy i jednostki odbierającej. W przypadku pism zawierających dane osobowe, korespondencja będzie przyjmowana wyłącznie w zamkniętych kopertach.


Żródła:


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast