Informacja o ustanowieniu dodatkowych godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 4 maja 2021 roku

Zarządzenie nr 8 Prorektora ds. Collegium Medicum
z 22 kwietnia 2021 roku

 

Na podstawie § 5 zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 oraz § 2 ust. 1 Zarządzenia nr 5 Prorektora ds. Collegium Medicum z 13 lutego 2020 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum zarządzam, co następuje:

§ 1

W dniu 4 maja 2021 roku ustanawiam w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum dodatkowe godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prorektor ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki


Podstawa prawna:


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast