Informacja odnośnie zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 30 Rektora UJ z 17 marca 2020 roku

 

W sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 405, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Prowadzący zajęcia:
1) na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia
i jednolitych studiów magisterskich, zwanych dalej „studiami”;
2) na studiach doktoranckich;
3) w szkołach doktorskich;
4) na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia zobowiązani są do stosowania zdalnych form nauczania w terminie od dnia wejścia w życie zarządzenia do dnia jego uchylenia pod warunkiem, że rodzaj zajęć pozwala na realizację zajęć w formie zdalnej.
2. Rekomenduje się następujące zdalne formy prowadzenia zajęć:
1) platforma e-learningowa Pegaz – wsparcie techniczne Centrum Zdalnego Nauczania UJ;
2) Office365 (w szczególności MS Teams) – wsparcie techniczne Dział Usług Informatycznych UJ oraz Ośrodek Komputerowy CM.
3. Dopuszcza się inne zdalne formy prowadzenia zajęć określone przez koordynatora przedmiotu pod warunkiem, że nie wymagają one ponoszenia kosztów przez odbiorców.
4. Koordynatorzy przedmiotów wybierają formę oraz harmonogram prowadzenia zajęć w porozumieniu odpowiednio z dziekanem lub upoważnioną przez niego osobą, kierownikiem studiów doktoranckich, dyrektorem szkoły doktorskiej lub kierownikiem studiów podyplomowych.
5. Prowadzący zajęcia mają obowiązek niezwłocznego poinformowania uczestników danej grupy o wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem następujących form komunikacji:
1) korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web;
2) ogłoszeń na stronie internetowej jednostki.
6. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zdalnych form nauczania sprawują:
1) dziekan – w zakresie kształcenia na studiach;
2) kierownik studiów doktoranckich – w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich;
3) dyrektor szkoły doktorskiej – w zakresie kształcenia w szkołach doktorskich;
4) kierownik studiów podyplomowych – w zakresie kształcenia na studiach
podyplomowych.

§ 2

1. W związku ze zmianą formy odbywania zajęć na formę zdalną dopuszcza się możliwość dostosowania warunków zaliczenia przedmiotów do zmienionej formy zajęć.
2. Dostosowanie warunków zaliczenia przedmiotów do zmienionej formy zajęć powinno zostać dokonane przez koordynatora przedmiotu w porozumieniu z uczestnikami zajęć lub Samorządem Studentów UJ, a ponadto:
1) uwzględniać wybraną formę zdalnego nauczania;
2) zapewniać uzyskanie wszystkich efektów uczenia się przewidzianych w sylabusie;
3) uzyskać akceptację osób sprawujących nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego, o których mowa w § 1 ust. 6.
3. W terminie określonym w § 1 ust. 1 dyżury i konsultacje pracowników odbywają się w formie zdalnej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu ze studentami, doktorantami i słuchaczami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak


Żródło:

Zarządzenie nr 30 Rektora UJ z 17 marca 2020 roku
w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast