Istotne zmiany w zarządzeniu nr 5 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 25 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Collegium Medicum

Zarządzenie nr 12 Prorektora ds. Collegium Medicum z 6 maja 2020 roku

 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 5 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 25 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Collegium Medicum.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) oraz § 6 Zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020, zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 5 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 25 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Collegium Medicum po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
㤠5a
1. W przypadku braku możliwości realizacji zajęć i organizacji sesji egzaminacyjnej w terminach przewidzianych w załącznikach do niniejszego Zarządzenia z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dziekan wydziału może:
1) przedłużyć terminy letniej sesji egzaminacyjnej poza terminy wskazane w załącznikach do niniejszego Zarządzenia, jednak nie dłużej niż do 15 sierpnia 2020 roku;
2) zadecydować o odbywaniu się zajęć dydaktycznych w trakcie trwania letniej sesji egzaminacyjnej.
2. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1, dziekan wydziału po zasięgnięciu opinii Wydziałowej Rady Samorządu Studentów ustala harmonogram zajęć
i sesji egzaminacyjnej dla poszczególnych kierunków studiów lub dla wydziału i niezwłocznie ogłasza go na stronie internetowej wydziału.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki


Zródłó:


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast