Konkurs Naukowej Fundacji Polpharmy o stypendium naukowe – edycja 2020/2021

Zapraszamy  do zapoznania się z informacjami o konkursie Naukowej Fundacji Polpharmy o stypendium naukowe – edycja 2020/2021 

Uprzejmie informujemy, że Naukowa Fundacja Polpharmy uruchomiła kolejną edycję programu stypendialnego adresowanego do uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • posiadają obywatelstwo polskie,
  • posiadają wykształcenie wyższe,
  • nie przekroczyli 30 roku życia,
  • są uczestnikami studiów doktoranckich krajowej uczelni medycznej lub CMKP,
  • posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym.

Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów. Stypendyści wyłaniani są w drodze konkursu organizowanego przez Fundację raz na dwa lata. Nagrodą jest stypendium naukowe w wysokości 10 tys. zł. przyznawane przez zarząd Fundacji i finansowane z jej środków. Stypendia otrzymają doktoranci, których wnioski uzyskały największą liczbę punktów i rekomendację Rady Naukowej Fundacji. Rozprawę doktorską należy przedłożyć Fundacji w terminie nie przekraczającym 3 lat od dnia przyznania stypendium.

Zgodnie z regulaminem konkursu złożone wnioski będą oceniane według następujących kryteriów:

  • publikacje (do 50 pkt),
  • osiągnięcia naukowe (do 30 pkt.),
  • praca doktorska (do 20 pkt.).

Doktorantów do udziału w konkursie rekomendują uczelnie; wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane. Każda uczelnia ma prawo zgłoszenia trzech kandydatów. O wyborze trzech wniosków rekomendowanych do konkursu zadecydują władze UJ CM, po ocenie złożonych wniosków według w/w kryteriów.

Regulamin konkursu i wniosek konkursowy (do pobrania) znajdują się na stronie Polpharmy:   https://polpharma.pl/naukowa-fundacja-polpharmy/programy-stypendialne/

Wypełniony wniosek konkursowy wraz z załączoną niezbędną dokumentacją należy złożyć w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM ul. Św. Anny 12, 31-008 p.36 osobiście lub drogą pocztową.

UWAGA !
Termin (nieprzekraczalny) wpłynięcia wniosku
do Sekcji  ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM to

18 grudnia 2020 r. (wnioski złożone po tym terminie nie będą przyjmowane).

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie Polpharmy: https://polpharma.pl/konkurs-naukowej-fundacji-polpharmy-o-stypendium-naukowe-edycja-viii-2020-2021/

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z  Sekcją ds. Dydaktyki i Karier Akademickich UJ CM  pocztą elektroniczną: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl lub pod numerem 12 37 04 307.


Powrót