Możliwość ubiegania się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2018/2019 przez studentów i doktorantów UJ CM

[Aktualizacja wkrótce]

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2018/2019

Szanowni Studenci oraz Doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum,

wkrótce zostanie dla Państwa włączona możliwość składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2018/2019. Wnioski należy składać przez odpowiedni formularz na stronie www.usosweb.uj.edu.pl. Zaakceptowany, wydrukowany i podpisany wniosek wraz ze stosowną dokumentacją należy złożyć u koordynatora ds. pomocy materialnej na wydziale.

Wydziałowi koordynatorzy ds. pomocy materialnej udzielają wszelkiej informacji na temat obowiązującej dokumentacji oraz trybu ubiegania się o miejsce w Domu Studenckim (adresy).

Studenci UJ CM będą mogli ubiegać się o przyznanie miejsca w dwóch trybach:

·z podaniem informacji o wysokości miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie studenta;

·z pominięciem informacji o wysokości miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie studenta.

Wnioski bez informacji o dochodach zostaną rozpatrzone w ramach tury „bez informacji o dochodzie”, termin rozpatrzenia oraz decyzja uzależniona będzie od dostępności miejsc. Niemniej wcześniejsze złożenie wniosku daje szansę na szybsze rozpatrzenie.

UWAGA !!! W roku akademickim 2018/2019 została wprowadzona możliwość składania wniosku w turze bez podawania informacji o dochodzie tylko i wyłącznie za pomocą formularza systemu USOSweb. Oznacza to, że nie ma konieczności składania wydrukowanego z systemu wniosku w dziekanacie. Dotyczy to tylko i wyłącznie tury bez podawania informacji o dochodzie !


W przypadku zamiaru ubiegania się o pomoc materialną udzielaną na podstawie informacji o dochodzie (stypendium socjalne, zwiększenie stypendium socjalnego, miejsce w domu studenckim w turze z podaniem informacji o dochodzie) w roku akademickim 2018/2019, koniecznym jest wypełnienie i złożenie w wersji papierowej w odpowiednim dziekanacie kompletu dokumentacji (wniosek, oświadczenie o dochodach i inne niezbędne dokumenty potwierdzające dochód) .


W przypadku zamiaru ubiegania się o miejsce dla niepracującego współmałżonka, bądź dziecka wymagane jest uzupełnienie i złożenie w odpowiednim dziekanacie dokumentu zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych, uzupełnionego przez współmałżonka (w przypadku ubiegania się o miejsce dla niepracującego współmałżonka), bądź przez studenta/doktoranta (w przypadku ubiegania się o miejsce dla dziecka).


Studenci aplikujący o miejsce w DS z podaniem informacji o dochodach w pierwszej turze będą mieli możliwość składania wniosków do dnia 2 lipca 2018 roku. Wszystkie wnioski które zostaną dostarczone do koordynatora po tym terminie lub nie będą kompletne, zostaną rozpatrzone w kolejnej turze.

Druga tura przewidywana jest do dnia:

·10 sierpnia 2018 roku – dla osób rekrutujących się na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie;

·17 sierpnia 2018 roku – dla osób rekrutujących się na studia II stopnia.

Wszystkie wnioski które zostaną dostarczone do koordynatora po tym terminie lub nie będą kompletne, zostaną rozpatrzone w kolejnej turze (tura bez podawania informacji o dochodzie).

Tura bez podawania informacji o dochodzie  jest turą ciągłą. Przyznania odbywają się w ramach wolnych miejsc w po turze I oraz II.

·Wyniki przyznań z tury I zostaną ogłoszone dnia 10 lipca 2018 roku, w systemie USOSweb.

·Wyniki przyznań z tury IIa zostaną ogłoszone dnia 16 sierpnia 2018 roku, w systemie USOSweb

·Wyniki przyznań z tury IIb zostaną ogłoszone dnia 22 sierpnia 2018 roku, w systemie USOSweb.

·Wyniki przyznań z „tury bez podawania informacji o dochodzie” zostanąogłoszone w dniach: 11 lipca, 17 sierpnia oraz 23 sierpnia 2018 roku, w systemie USOSweb.

Po zakończeniu trzech tur przyznawania miejsc w domach studenckich tj. od początku września miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.

-Studenci oraz doktoranci który otrzymali miejsce w domu studenckim UJ CM w pierwszej turze mają obowiązek dokonania wpłaty kaucji za miejsce przyznane w DS nie później niż 7 sierpnia 2018 r.

-Studenci oraz doktoranci który otrzymali miejsce w domu studenckim UJ CM w turze II A mają obowiązek dokonania wpłaty kaucji za miejsce przyznane w DS nie później niż 28 sierpnia 2018 r.

-Studenci oraz doktoranci który otrzymali miejsce w domu studenckim UJ CM w turze II B mają obowiązek dokonania wpłaty kaucji za miejsce przyznane w DS nie później niż 31 sierpnia 2018 r.

W przypadku tury bez podawania informacji o dochodzie terminy wpłaty kaucji to:

– nie później niż 10 sierpnia 2018 r. – dotyczy tury przydzielania wolnych miejsc w ramach tury I

– nie później niż 29 sierpnia 2018 r. – dotyczy tury przydzielania wolnych miejsc w ramach tury II A

– nie później niż 31 sierpnia 2018 r. – dotyczy tury przydzielania wolnych miejsc w ramach tury II B

Kaucja wpłacana jest w wysokości miesięcznej opłaty za miejsce zajmowane w DS

Osoby które nie dokonają wpłaty we wskazanym terminie tracą przyznane miejsce w DS. Miejsce przekazywane jest do dalszego rozdysponowania.

Wpłaty należy dokonać na rachunek domu studenckiego w którym przyznane zostało miejsce. W tytule wpłaty należy podaćImię i Nazwisko, numer indeksu (legitymacji studenckiej), z dopiskiem „kaucja”

Numer Konta do wpłaty kaucji:

KONTO BANKOWE DOMÓW STUDENCKICH „A” ORAZ „B”
BADURSKIEGO W KRAKOWIE:

Nazwa i adres odbiorcy:

Uniwersytet Jagielloński

Collegium Medicum

św. Anny 12

31- 008 Kraków

BANK PEKAO S.A.

38 1240 2294 1111 0010 3649 5008

 

Tabela wysokości kaucji za miejsce w DS

Dom Studencki

Rodzaj przyznanego pokoju

Wysokość Kaucji

Badurskiego A oraz Badurskiego B

miejsce w pokoju 1-osobowym

850 PLN

Badurskiego A oraz Badurskiego B

miejsce w pokoju 2-osobowym

450 PLN

Badurskiego A oraz Badurskiego B

miejsce w pokoju 2-osobowym większym

550 PLN

Szczegółowe informacje dotyczące cen: cennik domu studenckiego

Wynik rozpatrzenia można sprawdzić w www.USOSweb.uj.edu.pl w zakładce „DLA WSZYSTKICH” >> „WNIOSKI”.

Osoby niezadowolone z miejsca przyznanego w DS będą mogły skorzystać z giełdy zamiany miejsc (należy pamiętać o wpłaceniu kaucji na numer konta tego akademika w którym student ma przyznane miejsce jeśli wpłata nie znajdzie się na rachunku bankowym miejsce zostanie przekazane do dalszego rozdysponowania.

Giełda  zamiany miejsc zostanie uruchomiana w drugiej połowie lipca.

 Osoby ubiegające się o przyznanie miejsca w Dom Studenckim UJ CM z podaniem informacji o dochodach powinny pamiętać o konieczności wcześniejszego uzyskania stosownej dokumentacji z odpowiednich instytucji między innymi:

  1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego członków rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) za rok 2017;
  2. zaświadczenia członków rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2017;
  3. oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2017;
  4. inne dokumenty – w zależności od sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny studenta – wykaz dokumentacji znajduje się w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 105 Rektora UJ
    z 16 października 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat dokumentowania dochodu w rodzinie studenta można uzyskać u Wydziałowych koordynatorów ds. Pomocy Materialnej adresy

  1. dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów szczegółowych o których mowa w Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Szczegółowy wykaz dokumentacji oraz sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie można znaleźć w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Studenci / Doktoranci którym przyznano miejsce w Domu Studenckim, a nie będą z niego korzystać zobowiązani są z niego zrezygnować przy użyciu systemu USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl), rezygnacja dokonywana jest tylko drogą internetową. Rezygnacji z przyznanego miejsca w domu studenckim można dokonać do dnia 14 września 2018 r. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym kaucja nie podlega zwrotowi. Nie podjęcie rezygnacji w przypadku niewykorzystania skierowania może być podstawą odmowy przyznania miejsca w domach studenckich UJ CM w kolejnych latach.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania miejsc w Domach Studenckich UJ CM można znaleźć w Zarządzeniu nr 9 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie: Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Domy Studenckie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum:

Domy Studenckie w Prokocimiu

Miejsca w domach studenckich UJ CM przyznawane są zgodnie z preferencjami podanymi przez wnioskodawcę. Wnioskodawcy nie są przyznawane miejsca w domach studenckich które wnioskodawca wskazał jako: „Nie chcę zamieszkać w:”.

Postępowanie w przypadku negatywnego rozpatrzenia oraz zamiana w ramach Giełdy zamiany miejsc.

W przypadku uzyskania negatywnego rozpatrzenia wniosku, jeżeli wnioskodawca nadal jest zainteresowany uzyskaniem miejsca w domu studenckim UJ CM należy skorzystać z odpowiedniej funkcji w systemie USOSweb (nie ma konieczności ponownego drukowania wniosku i dostarczania do koordynatora wydziałowego).

Negatywne rozpatrzenie może być spowodowane wskazaniem przez wnioskodawcę domów studenckich w których miejsca zostały już rozdysponowane. Jeśli wnioskodawca chce zmienić swoje preferencje domów studenckich powinien poprosić wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej o cofnięcie wniosku do poprawy, wprowadzić odpowiednie zmiany w preferencjach a następnie zarejestrować i poprosić o zmianę statusu na gotowy do rozpatrzenia. Wniosek zostanie rozpatrzony w najbliższej turze.

W przypadku chęci zamieszkania w innym pokoju domu studenckim, niż został przyznany należy skorzystać z Giełdy Zamiany Miejsc w Domach Studenckich, zamiany następują miejsce za miejsce w ramach Puli Miejsc dla studentów UJ CM. 

Regulamin

Zarządzenie nr 9 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 28 maja 2018 roku w sprawie: Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Terminarz ubiegania się o miejsce w DS w 2018/2019

Komunikat nr  13 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 28 maja 2018 roku w sprawie: terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w roku akademickim 2018/2019.


Powrót