Możliwość ubiegania się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2019/2020 przez studentów i doktorantów UJ CM

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM
na rok akademicki 2019/2020


Szanowni Studenci oraz Doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum,
wkrótce zostanie dla Państwa włączona możliwość składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2019/2020.

Wnioski należy składać przez odpowiedni formularz elektroniczny, za pośrednictwem strony USOSweb z zastrzeżeniem, że do wniosku z podaniem informacji o dochodzienależy złożyć u odpowiedniego koordynatora ds. pomocy materialnej, w formie papierowej Oświadczenie o dochodach za poprzedni rok (zgodnie z Zarządzeniem nr 105 Rektora UJ z 16 października 2017 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, z późn. zm.).

Uczestnicy studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej oraz cudzoziemcy składają elektroniczny wniosek  o przyznanie miejsca w Domu  Studenckim UJ CM, wyłącznie za pośrednictwem strony USOSweb  bez obowiązku skłania Oświadczenia o dochodach za poprzedni rok (dotyczy to I i II tury).

Studenci UJ CM będą mogli ubiegać się o przyznanie miejsca w dwóch trybach:

 • z podaniem informacji o wysokości miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie studenta (I i II TURA) – obowiązek złożenia w wersji papierowej u koordynatora Oświadczenia o dochodach za poprzedni rok ( oświadczenie nie dotyczy uczestników studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej oraz cudzoziemców)
 • z pominięciem informacji o wysokości miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie studenta.

Wnioski bez informacji o dochodach zostaną rozpatrzone w ramach tury „bez informacji o dochodzie”, termin rozpatrzenia oraz decyzja uzależniona będzie od dostępności miejsc. Niemniej jednak wcześniejsze złożenie wniosku daje szansę na szybsze rozpatrzenie.

Dotyczy to tylko i wyłącznie tury bez podawania informacji o dochodzie !

Wydziałowi koordynatorzy ds. pomocy materialnej udzielają wszelkiej informacji na temat obowiązującej dokumentacji oraz trybu ubiegania się o miejsce w Domu Studenckim (adresy).


W przypadku zamiaru ubiegania się o miejsce dla niepracującego współmałżonka, bądź dziecka wymagane jest uzupełnienie i złożenie w odpowiednim dziekanacie dokumentu zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych, uzupełnionego przez współmałżonka (w przypadku ubiegania się o miejsce dla niepracującego współmałżonka), bądź przez studenta/doktoranta (w przypadku ubiegania się o miejsce dla dziecka).


APLIKOWANIE

 • Studenci aplikujący o miejsce w DS z podaniem informacji o dochodach w PIERWSZEJ (I) TURZE będą mieli możliwość składania elektronicznie wniosków  a w wersji papierowej oświadczeń o dochodach za poprzedni rok do dnia 5 lipca 2019 roku. Wszystkie wnioski które zostaną uzupełnione elektronicznie a oświadczenia dostarczone do koordynatora po tym terminie lub nie będą kompletne, zostaną rozpatrzone w kolejnej turze.
 • DRUGA (II A; II B) TURA przewidywana jest do dnia:
  • 9 sierpnia 2019 roku – II A dla osób rekrutujących się na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie;
  • 16 sierpnia 2019 roku – II B dla osób rekrutujących się na studia II stopnia.

Wszystkie elektroniczne wnioski wraz z oświadczeniem w wersji papierowej o dochodach za poprzedni rok które zostaną dostarczone do koordynatora po tym terminie lub nie będą kompletne, zostaną rozpatrzone w kolejnej turze (tura bez podawania informacji o dochodzie).

 • Tura bez podawania informacji o dochodzie jest turą ciągłą. Przyznania odbywają się w ramach wolnych miejsc po turze I oraz II.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZYZNAŃ

 • Wyniki przyznań z PIERWSZEJ TURY zostaną ogłoszone dnia 11 lipca 2019 roku, w systemie USOSweb.
 • Wyniki przyznań z TURY II A zostaną ogłoszone dnia 16 sierpnia 2019 roku, w systemie USOSweb
 • Wyniki przyznań z TURY II B zostaną ogłoszone dnia 23 sierpnia 2019 roku, w systemie USOSweb.
 • Wyniki przyznań z „tury bez podawania informacji o dochodzie” zostaną ogłoszone w dniach: 12 lipca, 19 sierpnia oraz 26 sierpnia 2019 roku, w systemie USOSweb.

Po zakończeniu trzech tur przyznawania miejsc w domach studenckich tj. od początku września miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.

KAUCJA i OPŁATY

 • Studenci oraz doktoranci który otrzymali miejsce w domu studenckim UJ CM w PIERWSZEJ TURZE mają obowiązek dokonania wpłaty kaucji za miejsce przyznane w DS nie później niż 9 sierpnia 2019 r.
 • Studenci oraz doktoranci który otrzymali miejsce w domu studenckim UJ CM w TURZE II A mają obowiązek dokonania wpłaty kaucji za miejsce przyznane w DS nie później niż 23 sierpnia 2019 r.
 • Studenci oraz doktoranci który otrzymali miejsce w domu studenckim UJ CM w TURZE II B mają obowiązek dokonania wpłaty kaucji za miejsce przyznane w DS nie później niż 30 sierpnia 2019 r.
 • W przypadku tury bez podawania informacji o dochodzie terminy wpłaty kaucji to:
  • nie później niż 9 sierpnia 2019 r. – dotyczy tury przydzielania wolnych miejsc w ramach tury I
  • nie później niż 26 sierpnia 2019 r. – dotyczy tury przydzielania wolnych miejsc w ramach tury II A
  • nie później niż 2 września 2019 r. – dotyczy tury przydzielania wolnych miejsc w ramach tury II B

Kaucja wpłacana jest w wysokości miesięcznej opłaty za miejsce zajmowane w DS

Osoby które nie dokonają wpłaty we wskazanym terminie tracą przyznane miejsce w DS. Miejsce przekazywane jest do dalszego rozdysponowania.

Wpłaty należy dokonać na rachunek domu studenckiego w którym przyznane zostało miejsce. W tytule wpłaty należy podaćImię i Nazwisko, numer indeksu (legitymacji studenckiej), z dopiskiem „kaucja”

Numer Konta do wpłaty kaucji:

 • KONTO BANKOWE DOMÓW STUDENCKICH „A” ORAZ „B” BADURSKIEGO W KRAKOWIE:

Nazwa i adres odbiorcy:

Uniwersytet Jagielloński

Collegium Medicum

św. Anny 12

31- 008 Kraków

BANK PEKAO S.A.

38 1240 2294 1111 0010 3649 5008

 

Tabela wysokości kaucji za miejsce w DS

Dom Studencki

Rodzaj przyznanego pokoju

Wysokość Kaucji

Badurskiego A oraz Badurskiego B

miejsce w pokoju 1-osobowym

870 PLN

Badurskiego A oraz Badurskiego B

miejsce w pokoju 2-osobowym

470 PLN

Badurskiego A oraz Badurskiego B

miejsce w pokoju 2-osobowym większym

570 PLN

Szczegółowe informacje dotyczące cen: cennik domu studenckiego

Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem za akademik do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. W przypadku zwłoki będą naliczane odsetki.

 • KONTO BANKOWE DOMU STUDENCKIEGO „D” UJ CM RACŁAWICKA

Nazwa i adres odbiorcy:

Uniwersytet Jagielloński

Collegium Medicum

Św. Anny 12

31 – 008 Kraków

BANK PEKAO S.A.

65 1240 2294 1111 0010 4289 5843

W polu „tytułem” proszę wpisać: nazwisko, imię, numer pokoju i miesiąc za jaki wpłata jest dokonywana

 

Tabela wysokości kaucji za miejsce w DS

Dom Studencki

Rodzaj przyznanego pokoju

Wysokość Kaucji

„D” ul. Racławicka

miejsce w pokoju 1-osobowym

1000 PLN

„D” ul. Racławicka

miejsce w pokoju 2-osobowym

550 PLN

Szczegółowe informacje dotyczące cen: http://www.akademikd.cm.uj.edu.pl/cennik 


Wynik rozpatrzenia można sprawdzić w 
www.USOSweb.uj.edu.pl w zakładce „DLA WSZYSTKICH” >> „WNIOSKI”.


GIEŁDA ZMIANY MIEJSC

Osoby niezadowolone z miejsca przyznanego w DS będą mogły skorzystać z giełdy zamiany miejsc (należy pamiętać o wpłaceniu kaucji na numer konta tego akademika w którym student ma przyznane miejsce jeśli wpłata nie znajdzie się na rachunku bankowym miejsce zostanie przekazane do dalszego rozdysponowania.

Giełda  zamiany miejsc zostanie uruchomiana w drugiej połowie lipca.

 Osoby ubiegające się o przyznanie miejsca w Dom Studenckim UJ CM z podaniem informacji o dochodach powinny pamiętać o konieczności wcześniejszego uzyskania stosownej dokumentacji z odpowiednich instytucji między innymi:

 1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego członków rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) za rok 2018;
 2. zaświadczenia członków rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2018;
 3. oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2018;
 4. inne dokumenty – w zależności od sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny studenta – wykaz dokumentacji znajduje się w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 105 Rektora UJ z 16 października 2017 r. z późn. zm.

Szczegółowe informacje na temat dokumentowania dochodu w rodzinie studenta można uzyskać u Wydziałowych koordynatorów ds. Pomocy Materialnej adresy

Szczegółowy wykaz dokumentacji oraz sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie określa Zarządzeniem nr 105 Rektora UJ z 16 października 2017 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, z późn. zm.).

Studenci / Doktoranci którym przyznano miejsce w Domu Studenckim, a nie będą z niego korzystać zobowiązani są z niego zrezygnować przy użyciu systemu USOSweb, rezygnacja dokonywana jest tylko drogą internetową. Rezygnacji z przyznanego miejsca w domu studenckim można dokonać do dnia 13 września 2019 r. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym kaucja nie podlega zwrotowi. Nie podjęcie rezygnacji w przypadku niewykorzystania skierowania może być podstawą odmowy przyznania miejsca w domach studenckich UJ CM w kolejnych latach.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania miejsc w Domach Studenckich UJ CM można znaleźć w Zarządzeniu nr 9 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie: Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum wraz z  późn. zm.


Domy Studenckie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum:

Domy Studenckie w Prokocimiu

Dom Studencki D na ul. Racławickiej

Miejsca w domach studenckich UJ CM przyznawane są zgodnie z preferencjami podanymi przez wnioskodawcę. Wnioskodawcy nie są przyznawane miejsca w domach studenckich które wnioskodawca wskazał jako: „Nie chcę zamieszkać w:”.

Postępowanie w przypadku negatywnego rozpatrzenia oraz zamiana w ramach Giełdy zamiany miejsc.

W przypadku uzyskania negatywnego rozpatrzenia wniosku, jeżeli wnioskodawca nadal jest zainteresowany uzyskaniem miejsca w domu studenckim UJ CM należy skorzystać z odpowiedniej funkcji w systemie USOSweb.

Negatywne rozpatrzenie może być spowodowane wskazaniem przez wnioskodawcę domów studenckich w których miejsca zostały już rozdysponowane. Jeśli wnioskodawca chce zmienić swoje preferencje domów studenckich powinien poprosić wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej o cofnięcie wniosku do poprawy, wprowadzić odpowiednie zmiany w preferencjach a następnie zarejestrować i poprosić o zmianę statusu na gotowy do rozpatrzenia. Wniosek zostanie rozpatrzony w najbliższej turze.

W przypadku chęci zamieszkania w innym pokoju domu studenckim, niż został przyznany należy skorzystać z Giełdy Zamiany Miejsc w Domach Studenckich, zamiany następują miejsce za miejsce w ramach Puli Miejsc dla studentów UJ CM. 


OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE


Powrót