Nowe stawki stypendialne, wzory wniosków oraz zasady przyznawania stypendiów cudzoziemcom polskiego pochodzenia odbywającym kształcenie na podstawie decyzji Ministra Zdrowia

Zasady dotyczące podejmowania i odbywania studiów medycznych w języku polskim przez cudzoziemców, głównie polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, na warunkach określonych przez Ministra Zdrowia w uczelniach przez niego nadzorowanych

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia przekazał do stosowania, „Zasady dotyczące podejmowania i odbywania studiów medycznych w języku polskim przez cudzoziemców, głównie polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, na warunkach określonych przez Ministra Zdrowia w uczelniach przez niego nadzorowanych”

Ww. dokument ma charakter uzupełniający wobec obowiązujących aktów prawnych w ww. zakresie tj. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1501), ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz. U. poz. 1530).

Ponadto należy wskazać, że ww. zasady przyznawania stypendiów Ministra Zdrowia należy stosować wyłącznie w odniesieniu do cudzoziemców podejmujących i odbywających kształcenie na podstawie decyzji i warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia tj. na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Do najważniejszych zmian w stosunku do lat ubiegłych, dotyczących przyznawania stypendiów przez Ministra Zdrowia cudzoziemcom polskiego pochodzenia, względem zasad obowiązujących w roku ubiegłym, należy zaliczyć:

  1. Wprowadzenie nowych wzorów wniosków o przyznanie stypendium, kierowanych, za pośrednictwem uczelni, przez studentów polskiego pochodzenia (odbywających kształcenie na podstawie decyzji i warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia) do Ministra Zdrowia:
  2. a)    wzór wniosku o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia w danym roku akademickim dla osób polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej (załącznik nr 5);
  3. b)    wzór wniosku stypendysty (Ministra Zdrowia) o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia w związku z odbywaniem obowiązkowych praktyk wakacyjnych wynikających z programu studiów (stanowiący załącznik nr 6 do ww. zasad).
  4. Wprowadzenie wymogu uzyskania średniej arytmetycznej ocen z poprzedniego roku studiów nie niższej, niż 3,00, jako warunku sine qua non ubiegania się o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia.
  5. Wprowadzenie możliwości ubiegania się przez studentów polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, odbywających kształcenie  na podstawie decyzji Ministra Zdrowia na zasadach „bez odpłatności świadczeń stypendialnych”, już po zaliczeniu pierwszego roku studiów (a nie jak dotychczas po zaliczeniu II roku studiów).
  6. Wprowadzenie od 1 października 2018 r. niżej wymienionego sposobu ustalania wysokości stypendiów przyznawanych przez Ministra Zdrowia osobom polskiego pochodzenia, uwzględniającego środki zabezpieczone na powyższy cel w budżecie Ministerstwa Zdrowia:
  7. a)     studenci I roku studiów będą mogli ubiegać się o przyznanie stypendiów w dotychczasowej wysokości tj. 900 zł miesięcznie przez okres do10 miesięcy;
  8. b)     studenci polskiego pochodzenia odbywający kształcenie na II-VI roku studiów na zasadach określonych przez Ministra Zdrowia, w zależności od uzyskanej średniej arytmetycznej ocen z poprzedniego roku studiów będą mogli ubiegać się o stypendium Ministra Zdrowia w dotychczasowej wysokości tj. 900 zł miesięcznie albo w podwyższonej wysokości tj. 1350 zł miesięcznie (stypendium w podwyższonej wysokości będzie mogło otrzymać do 20% studentów spośród wszystkich studentów, którzy posiadają status stypendysty Ministra Zdrowia oraz uzyskają średnią arytmetyczną ocen z poprzedniego roku studiów nie niższą niż 4,00).

Cudzoziemcy odbywający obecnie kształcenie w Polsce, na zasadach określonych przez Ministra Zdrowia, zgodnie z zaproponowanymi przez Departament zasadami zachowają prawo do przyznanych im świadczeń do końca okresu, na jaki zostały one przyznane (tj. do końca roku akademickiego 2017/2018).

Aplikacje o stypendium Ministra Zdrowia należy składać  wyłącznie w dziekanatach swoich wydziałów.

Obowiązujące formularze wraz z pełna treścią Zasad dotyczących podejmowania i odbywania studiów medycznych w języku polskim przez cudzoziemców, głównie polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, na warunkach określonych przez Ministra Zdrowia w uczelniach przez niego nadzorowanych można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/zdrowie/ksztalcenie-przeddyplomowe-cudzoziemcow


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast