Nowe wytyczne MNiSW odnośnie ograniczenia funkcjonowania uczelni

W dniu 9 kwietnia opublikowane zostało rozporządzenie przedłużające do 26 kwietnia ograniczenia w działalności uczelni.

 

Zwracamy uwagę, że poza przedłużeniem okresu ograniczenia działalności uczelni, na zasadach analogicznych do dotychczasowych, w rozporządzeniu umożliwiono organom uczelni podejmowanie w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchwał we wszystkich sprawach, nie tylko tych niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania uczelni.

W związku z przedłużającym się zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym nowym koronawirusem oraz mając na uwadze docierające do Ministerstwa sygnały od uczelni, że będą one miały także trudność w dochowaniu terminu wprowadzenia danych do systemu POL-on tj. do dnia 15 kwietnia 2020 r., uprzejmie informujemy, że MNiSW podjęło decyzję o przesunięciu terminu wprowadzenia danych do systemu POL-on do dnia 28 kwietnia 2020 r.

Obowiązek kształcenia zdalnego

Nadal obowiązuje wymóg prowadzenia zajęć on-line – niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia. Wymóg ten dotyczy uczelni i jednostek prowadzących kształcenie doktorantów, które mają możliwość prowadzenia zajęć na odległość. Sprawdzenie efektów nauczania może odbywać się poza siedzibą uczelni – z użyciem technologii informatycznych.

Funkcjonowanie organów i gremiów kolegialnych uczelni

Uchwały mogą być podejmowane  przez kolegialne gremia w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni.


Przepisy prawne:


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast