Nowe zasady funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 7 Prorektora ds. Collegium Medicum z 10 marca 2020 roku w sprawie organizacji zajęć klinicznych

Zarządzenie nr 14 Prorektora ds. Collegium Medicum z 20 maja 2020 roku

 

w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 7 Prorektora ds. Collegium Medicum z 10 marca 2020 roku w sprawie organizacji zajęć klinicznych w związku z przeciwdziałaniem potencjalnemu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS -CoV-2 wśród społeczności Akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

 

Na podstawie § 2 ust. 6 Zarządzenia nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 maja 2020 roku w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego, zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Planowane rozpoczęcie zajęć klinicznych oraz prowadzonych w centrum symulacji medycznej (CIEM) przewidziane jest od dnia 1 czerwca 2020 r.
2. Zajęcia wskazane w ust. 1 w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum będą odbywać się według harmonogramów opracowanych przez koordynatorów przedmiotów
w uzgodnieniu z Dyrektorami podmiotów leczniczych, w których zajęcia mają być prowadzone.
3. Harmonogramy zajęć wskazanych w ust. 1 ustala się z uwzględnieniem zachowania zasad bezpieczeństwa określonych w Zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 maja 2020 roku (znak: EP.NE.743.64.2020, dalej: „Zalecenia GIS”) oraz obowiązujących w podmiocie leczniczym lub w innym miejscu prowadzenia zajęć.
4. Koordynatorzy przedmiotów zobowiązani są do zapoznania studentów oraz osób prowadzących zajęcia wskazane w ust. 1 z Zaleceniami GIS oraz wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem tych zajęć.
5. W uzasadnionych przypadkach prowadzący zajęcia, dla zachowania Zaleceń GIS lub w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 ma prawo odmówić dopuszczenia do zajęć studenta, doktoranta lub słuchacza.

§ 2

W przypadku braku możliwości zorganizowania zajęć w jednostkach klinicznych z uwzględnieniem Zaleceń GIS zajęcia kliniczne odbywają się w formie zajęć symulacyjnych w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej. Uzgodnienie harmonogramów zajęć klinicznych prowadzonych w CIEM podlega uzgodnieniu z Dyrektorem CIEM.

§ 3

Harmonogramy zajęć, o których mowa w § 1 oraz § 2, winny być sporządzone do dnia 25 maja 2020 roku i przedłożone do Pełnomocnika Prorektora CM ds. kształcenia.

§ 4

Ponadto, zgodnie z zarządzeniem nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 maja 2020 r.:
1. Odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, z wyłączeniem organizowanych w formie on-line.
2. Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, a wyjazdy służbowe krajowe ogranicza się do bezwzględnie koniecznych.
3. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum gości zagranicznych.
4. W przypadku wyrażenia przez dziekana/dyrektora/kierownika jednostki pozai międzywydziałowej zgody na organizację zajęć laboratoryjnych oraz zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć wychowania fizycznego, z uwzględnieniem § 2 ust. 4 Zarządzenia nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 roku należy poinformować Pełnomocnika Prorektora CM ds. kształcenia.
5. Przywraca się dla zwiedzających ekspozycje Muzeum Farmacji, Muzeum Anatomii oraz wszelkie inne ekspozycje w obrębie UJ CM. W zakresie nieuregulowanym w Zarządzeniu nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 roku – szczegółowe zasady funkcjonowania jednostek, w których ekspozycje są zorganizowane, uwzględniając stan zagrożenia epidemicznego sporządza kierownik każdej jednostki i przedkłada do akceptacji Prorektora ds. Collegium Medicum do dnia 25 maja 2020 roku.
6. Zajęcia inne niż zajęcia kliniczne, o których mowa w § 1 i 2 niniejszego Zarządzenia, oraz inne niż zajęcia, o których mowa w ust. 4, w postaci: wykładów, ćwiczeń, zajęć w toku kształcenia na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, kursach oraz kształcenie doktorantów odbywają się w formie zdalnej z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

§ 5

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych
w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stosuje się także w zakresie zajęć objętych niniejszym Zarządzeniem.

§ 6

Z dniem 25 maja 2020 roku traci moc zarządzenie nr 7 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie organizacji zajęć klinicznych w związku z przeciwdziałaniem potencjalnemu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki


Zródło:

  • Zarządzenie nr 14 Prorektora ds. Collegium Medicum z 20 maja 2020 roku
    w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 7 Prorektora ds. Collegium Medicum z 10 marca 2020 roku w sprawie organizacji zajęć klinicznych w związku z przeciwdziałaniem potencjalnemu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Powrót


Wielkość fontu
Kontrast