Progi oraz wysokość stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2023/2024

Informujemy, że dnia 16 lutego 2024 roku Prorektor UJ ds. dydaktyki Prof. dr hab. Armen Edigarian ustalił progi uprawniające do otrzymania oraz kwoty stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2023/2024.

 

1. Progi dochodu i wysokość stypendium socjalnego w poszczególnych progach, w zależności od wysokości miesięcznego dochodu netto, wynoszą w okresie od marca do lipca 2024 r.:
próg I – dochód od 0 do 700 zł – stypendium socjalne w wysokości 1600 zł miesięcznie,
próg II – dochód od 700,01 do 1294,40 zł – stypendium socjalne w wysokości 1550 zł miesięcznie.

2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości: dodatkowo 250 zł do kwot określonych w punkcie 1.

Z zastrzeżeniem, że na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu, przyznana łączna kwota stypendium rektora i stypendium socjalnego, w zaokrągleniu w dół do pełnych złotych, nie może przekroczyć 38% wynagrodzenia profesora tj. 2739 zł.

Na podstawie § 16 ust. 4 Regulaminu z uwagi na stan środków Funduszu Stypendialnego wydłuża się okres wypłaty stypendium socjalnego w semestrze letnim do 5 miesięcy tj. od marca 2024 r. do lipca 2024 r.


Powrót