Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2019/2020 – nabór wniosków

Informacje na temat naboru wniosków dla studentów
UJ CM ubiegających się o stypendium ministra w roku akademickim 2019/2020

 

Uprzejmie informujemy, że w systemie USOSweb uruchomiona została tura naboru wniosków o przyznanie Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2019/2020.

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

  • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

lub

  • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

  • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
  • posiadającemu tytuł zawodowy: •magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium ministra na dany rok akademicki może zostać przyznane studentowi, który:

1) w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz

2) uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.

Wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Studenci chcący złożyć wniosek zobowiązani są do:

  • zarejestrowania wniosku w systemie USOSweb
  • wgrania plików ze skanami osiągnięć do systemu USOSweb 
  • złożenie u koordynatora Wydziałowego zgłoszenia kandydatury oraz oryginału oświadczenia o zgodzie publikacji nazwiska na stronie Ministerstwa.

Studenci nie składają:

  • wniosków w wersji papierowej,
  • dokumentów potwierdzających osiągnięcia w wersji papierowej.

Pliki z osiągnięciami wgrane do systemu USOSweb winny być zgodne z osiągnięciami zgłoszonymi we wniosku.

Nabór wniosków trwa do 8 października 2019 roku


Przydatne informacje:


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast