Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 – nabór wniosków

Rozpoczął się nabór kandydatur do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademiki 2018/2019. Kandydatury należy zarejestrować w systemie USOSweb, a następnie wydrukować jednostronnie i wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą uzyskane osiągnięcia złożyć na wydziale.

Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rektor UJ przekaże te wnioski, które uzyskają pozytywną opinię właściwej Rady Wydziału. Aby otrzymać stypendium ministra, poza wykazaniem osiągnięć naukowych, artystycznych lub w sporcie, należy spełnić wymogi formalne.

Zarówno w przypadku studentów jak i doktorantów niezbędne jest uzyskanie zaliczenia roku studiów w roku akademickim 2017/2018 i wpisu na kolejny rok studiów (na rok akademicki 2018/2019). Spełnienie warunku zaliczenia roku studiów w roku akademickim 2017/2018 nie jest wymagane tylko wtedy, jeżeli student lub doktorant jest wpisany na rok studiów przewidziany w planie (doktoranci – w programie) tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów było zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach udzielone w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka. Oznacza to m.in., że doktoranci korzystający po 4 roku z okresu przedłużenia odbywania studiów doktoranckich nie są uprawnieni do otrzymania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

O przyznanie stypendium można starać się po ukończeniu 1 roku studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich lub doktoranckich na podstawie osiągnięć uzyskanych w trakcie tych studiów. W przypadku studentów studiów drugiego stopnia pod uwagę brane są osiągnięcia uzyskane podczas studiów pierwszego stopnia ukończonych w terminie do 12 miesięcy od rozpoczęcia studiów drugiego stopnia. Średnia ocen nie jest brana pod uwagę.

Terminy zgłaszania kandydatur na poszczególnych wydziałów:

Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Wydział Lekarski UJ CM

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast