Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim CM na rok akademicki 2024/2025

Szanowni Studenci oraz Doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, 3 czerwca 2024 roku włączona zostanie dla Państwa możliwość składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim CM na rok akademicki 2024/2025

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 55 Rektora UJ z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 113 Rektora UJ z dnia 7 września 2022 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z późn. zm. (zwanym dalej „Zarządzeniem nr 55 Rektora UJ”), w roku akademickim 2024/2025 podstawowym kryterium przyznawania miejsca w Domu Studenckim CM, w ramach I i II tury, jest:

 • dochód przypadający na członka rodziny studenta za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
 • oraz odległość od miejsca zamieszkania do uczelni tj. Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum (zwanego dale „UJ CM”).

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 55 Rektora UJ wnioski należy składać przez odpowiedni formularz elektroniczny, za pośrednictwem strony USOSweb .

Uczestnicy szkoły doktorskiej oraz cudzoziemcy składają elektroniczny wniosek  o przyznanie miejsca w Domu  Studenckim CM, również za pośrednictwem strony USOSweb

 

Studenci UJ CM w tym studenci UJ CM cudzoziemcy, będą mogli ubiegać się o przyznanie miejsca w dwóch trybach:

 • z uwzględnieniem informacji o dochodzie (TURA I i II A i II B). Wymóg podania informacji o dochodzie (w ramach TURY I i II A i II B) obowiązuje także studentów UJ CM będących cudzoziemcami. Obowiązek ten nie dotyczy uczestników szkoły doktorskiej;

 

 • lub z pominięciem informacji o dochodzie.

Wnioski bez informacji o dochodzie zostaną rozpatrzone w ramach tury „bez podawania informacji o dochodzie”.

 

UWAGA WAŻNE!

Złożenie wniosku w turze bez podawania informacji o dochodzie nie gwarantuje przyznania miejsca!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 55 Rektora UJ tura „bez podawania informacji o dochodzie” uruchamiana jest jako ostatnia wyłącznie w przypadku pozostania wolnych miejsc po rozpatrzeniu wniosków w ramach I i II tury (tj. tur z uwzględnieniem informacji o dochodzie).

Wnioski z tury „bez podawania informacji o dochodzie” są rozpatrywane jako ostatnie w kolejności po wnioskach z I, II oraz III tury w miarę ich dostępności.

 

Dotyczy to tylko i wyłącznie tury bez uwzględniania informacji o dochodzie!

 

Wszelkich informacji na temat trybu ubiegania się o miejsce w Domu Studenckim CM oraz obowiązującej dokumentacji udzielają Wydziałowi koordynatorzy ds. stypendialnych (adresy).

APLIKOWANIE

Studenci aplikujący o miejsce w Domu Studenckim CM z uwzględnianiem informacji o dochodzie (od roku akademickiego 2024/2025 wymóg podania we wniosku informacji o dochodzie dotyczy również wszystkich aplikujących o miejsce studentów UJ CM cudzoziemców) będą mieli możliwość składania elektronicznie wniosków:

 • w PIERWSZEJ (I) TURZE tj. dla studentów drugiego roku i lat wyższych do dnia 5 lipca 2024 roku;
 • w DRUGIEJ (II A; II B) TURZE przewidywanej do dnia:
 • 9 sierpnia 2024 roku – II A dla osób rekrutujących się na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie;
 • 9 sierpnia 2024 roku – II Bdla osób rekrutujących się na studia II stopnia;

Zgodnie z Zarządzeniem nr 55 Rektora UJ Doktoranci UJ CM nie składają informacji o sytuacji materialnej członków rodziny

 • w TRZECIEJ (III) TURZE do dnia 13 września 2024 r. – dla osób rekrutujących się do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

 

 

WAŻNA INFORMACJA !

Wniosek o miejsce w Domu Studenckim CM należy złożyć w odpowiednim aplikowaniu w USOSweb dla studentów/doktorantów UJ CM (UWAGA! nie dla studentów/doktorantów UJ).

Na rok akademicki 2024/2025 uruchomione zostaną OSOBNE wnioski (aplikowania) w USOSweb:

 • dla studentów już studiujących na CM;
 • osób przyjętych na 1 rok studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich;
 • osób przyjętych na 1 rok studiów 2 stopnia;
 • doktorantów;
 • oraz w ramach tury bez podawania informacji o dochodzie!

 

UWAGA! ZMIANY DOT. APLIKOWANIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2024/2025!

Studenci UJ CM – obcokrajowcy chcący złożyć wniosek w I i II turze zobowiązani są złożyć wniosek we właściwym aplikowaniu z podaniem na czwartym ekranie wniosku informacji o dochodzie, zgodnie z wytycznymi określonymi w Zarządzeniu nr 55 Rektora UJ (patrz § 5 ust. 4-7 ).

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do Zasad przyznawania studentom oraz doktorantom UJ CM miejsc w Domach Studenckich CM w przypadku składania wniosku w turze z podaniem informacji o dochodzie określone zostały wartości punktowe przypisane danej wysokości dochodu wskazanej przez studenta Polaka i cudzoziemca, które uwzględniane są przy rozpatrywaniu wniosków (patrz § 22 ust. 2 pkt 2).


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZYZNAŃ

 • Wyniki przyznań z I TURY zostaną ogłoszone dnia 12 i 19 lipca 2024 rokuw systemie USOSweb.
 • Wyniki przyznań z TURY II A zostaną ogłoszone dnia 16 i 21 sierpnia 2024 rokuw systemie USOSweb
 • Wyniki przyznań z TURY II B zostaną ogłoszone dnia 16 i 21 sierpnia 2024 rokuw systemie USOSweb.
 • Wyniki przyznań z III TURY  zostaną ogłoszone dnia 18 września 2024rokuw systemie USOSweb.
 • Wyniki przyznań z „tury bez podawania informacji o dochodzie” są zależne i zostaną ogłoszone po przyznaniach w ramach TURY I, II A, II B i III TURY tj. w dniach:  6, 13 i 20 września 2024 roku, w systemie USOSweb.

 

UWAGA WAŻNE!

Po zakończeniu przyznawania miejsc w Domach Studenckich CM w ramach ww. tur tj. w terminie z końcem września 2024 r., miejsca będą przyznawane w miarę ich dostępności.

 

Możliwości przyznawania studentom i doktorantom UJ CM drugiego miejsca w Domu Studenckim CM zależna jest od dostępności wolnych miejsc z początkiem roku akademickiego 2024/2025 tj. po rozdysponowaniu miejsc w ramach wszystkich przewidzianych tur.


KAUCJA i OPŁATY

Warunkiem zakwaterowania w przyznanym miejscu w DS  CM jest wpłacona przez studenta lub doktoranta kaucja.

Wpłaty kaucji należy dokonać niezwłocznie tj. do 5 dni od dnia przyznania miejsca w Domu Studenckim CM i jednocześnie z zachowaniem terminów podanych w załączniku nr 1 do Komunikatu.

 • Studenci oraz doktoranci którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim CM w PIERWSZEJ TURZE mają obowiązek dokonaniawpłaty kaucji za miejsce przyznane w DS nie później niż do 26 lipca 2024 r.
 • Studenci oraz doktoranci którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim CM w TURZE II A mają obowiązek dokonaniawpłaty kaucji za miejsce przyznane w DS nie później niż do 23 sierpnia 2024 r.
 • Studenci oraz doktoranci którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim CM w TURZE II B mają obowiązek dokonaniawpłaty kaucji za miejsce przyznane w DS nie później niż do 23 sierpnia 2024 r.
 • Doktoranci którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim CM w TURZE III mają obowiązek dokonania wpłaty kaucji za miejsce przyznane w DS nie później niż do 25 września 2024 r.
 • W przypadku tury bez uwzględniania informacji o dochodzie wpłaty kaucji należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni po przyznaniu miejsca w DS!

UWAGA! Osoby które nie dokonają wpłaty kaucji we wskazanym wyżej terminie tracą przyznane miejsce w Domu Studenckim CM. Miejsce przekazywane jest do dalszego rozdysponowania.

 

Kaucja wpłacana jest w wysokości miesięcznej opłaty za miejsce zajmowane w Domu Studenckim CM zgodnie z cennikiem obowiązującym od 1 października 2024r.

Tabela wysokości kaucji za miejsce w DS

Dom Studencki

Rodzaj przyznanego pokoju

Wysokość Kaucji

Badurskiego A oraz Badurskiego B

miejsce w pokoju 1-osobowym

1450 PLN

Badurskiego A oraz Badurskiego B

miejsce w pokoju 2-osobowym

700 PLN

Badurskiego A oraz Badurskiego B

miejsce w pokoju 2-osobowym większym

850 PLN

 

Szczegółowe informacje dotyczące cen obowiązujących od 1 października 2024 r. określa  Zarządzenie nr 16 Prorektora ds. Collegium Medicum z 28 maja 2024 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsc w Zespole Domów Studenckich CM .

 

Wpłaty należy dokonać na rachunek domu studenckiego w którym przyznane zostało miejsce. 

W tytule wpłaty należy podać

imię i nazwisko,
numer indeksu (legitymacji studenckiej),
z dopiskiem „kaucja”

Numer Konta do wpłaty kaucji:

KONTO BANKOWE DOMÓW STUDENCKICH „A” ORAZ „B” BADURSKIEGO W KRAKOWIE:

Nazwa i adres odbiorcy:

Uniwersytet Jagielloński

Collegium Medicum

św. Anny 12

31- 008 Kraków

BANK PEKAO S.A.

38 1240 2294 1111 0010 3649 5008

 

Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem za akademik do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

W przypadku zwłoki będą naliczane odsetki.


SKŁADANIE WNIOSKÓW O PONOWNE ROZPATRZENIE

Termin składania wniosków o ponowne rozpatrzenie podania o przydzielenie miejsca w Domu Studenckim CM w roku akademickim 2024/2025 określa załącznik nr 1 do Komunikatu.

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM CM ABY UZYSKAĆ ZWROT WPŁACONEJ KAUCJI NALEŻY DOKONAĆ REZYGNACJI W USOSweb W TERMINIE OKREŚLONYM PONIŻEJ:

 • z przyznań z TURY I do dnia 6 września 2024 roku
 • z przyznań z TURY II A do dnia 6 września 2024 roku
 • z przyznań z TURY II B do dnia 6 września 2024 roku
 • z przyznań z TURY III do dnia 27 września 2024 roku
 • z przyznań z „tury bez podawania informacji o dochodzie” do dnia: 27 września 2024 roku.
 • W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż wskazany kaucja nie podlega zwrotowi, z tym, żedla wniosków o przydzielenie miejsca w Domach Studenckich CM, złożonych po 30 sierpnia 2024 r. odnośnie studentów i po 13 września 2024 r. odnośnie doktorantów, w przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca należy dokonać rezygnacji do 3 dni od daty wpłaty kaucji, aby mogła zostać zwrócona studentowi/doktorantowi. 

Nie podjęcie rezygnacji w przypadku niewykorzystania skierowania może być podstawą odmowy przyznania miejsca w Domach Studenckich CM w kolejnych latach.

UWAGA! ZMIANA WPROWADZONA ZARZĄDZENIEM NR 55 REKTORA UJ – OBOWIĄZUJĄCA OD ROKU AKADEMICKEIGO 2024/2025

 • 10 UST. 6

Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku przekroczenia terminu do złożenia rezygnacji z przyznanego miejsca w domu studenckim CM ogłoszonego w komunikacie Prorektora ds. Collegium Medicum w sprawie terminów oraz w przypadku wykwaterowania się z domu studenckiego CM w terminie krótszym niż ostatni dzień trzeciego miesiąca od początku roku akademickiego, na który przyznawane jest miejsce.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania miejsc w Domach Studenckich CM można znaleźć w załączniku do Zarządzenia nr 55 Rektora UJ z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 113 Rektora UJ z dnia 7 września 2022 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z późn. zm.

Domy Studenckie CM

Miejsca w Domach Studenckich CM przyznawane są zgodnie z preferencjami podanymi przez wnioskodawcę. Wnioskodawcy nie są przyznawane miejsca w domach studenckich które wnioskodawca wskazał jako: „Nie chcę zamieszkać w: ”.

Postępowanie w przypadku negatywnego rozpatrzenia.

W przypadku uzyskania negatywnego rozpatrzenia wniosku, jeżeli wnioskodawca nadal jest zainteresowany uzyskaniem miejsca w Domu Studenckim CM należy skorzystać z odpowiedniej funkcji w systemie USOSweb.

Negatywne rozpatrzenie może być spowodowane wskazaniem przez wnioskodawcę domów studenckich w których miejsca zostały już rozdysponowane. Jeśli wnioskodawca chce zmienić swoje preferencje domów studenckich powinien poprosić wydziałowego koordynatora ds. stypendialnych o cofnięcie wniosku do poprawy, wprowadzić odpowiednie zmiany w preferencjach a następnie zarejestrować i poprosić o zmianę statusu na gotowy do rozpatrzenia. Wniosek zostanie rozpatrzony w najbliższej turze.


Szczegółowe informacje:

 • Zasady przyznawania studentom oraz doktorantom UJ CM miejsc w domach studenckich CM określa Zarządzenie nr 55 Rektora UJ z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 113 Rektora UJ z dnia 7 września 2022 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)
 • Komunikat nr 8 Prorektor z 15 maja 2024 r. ds. Collegium Medicum
  w sprawie: terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w Zespole Domów Studenckich CM przez studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w roku akademickim 2024/2025

Załącznik nr 1 – Terminarz obowiązujący przy ubieganiu się o przyznanie miejsca w domu studenckim CM na rok akademicki 2024/2025 przez studentów i doktorantów UJ CM


Powrót