Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2021/2022

Szanowni Studenci oraz Doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, została dla Państwa włączona możliwość składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2021/2022

 

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 podstawowym kryterium przyznawania miejsca w Domu Studenckim UJ CM, w ramach I i II tury, jest odległość miejsca zamieszkania od Krakowa, zgodnie z Zarządzeniem nr 75 z 13 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)

Wnioski należy składać przez odpowiedni formularz elektroniczny, za pośrednictwem strony USOSweb 
(zgodnie z Zarządzeniem nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z późniejszymi zmianami).

Uczestnicy studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej oraz cudzoziemcy składają elektroniczny wniosek  o przyznanie miejsca w Domu  Studenckim UJ CM, wyłącznie za pośrednictwem strony USOSweb

Studenci UJ CM będą mogli ubiegać się o przyznanie miejsca w dwóch trybach:

 • z uwzględnieniem informacji o odległości miejsca zamieszkania studenta od Krakowa(I i II TURA) 
 • z pominięciem informacji o odległości miejsca zamieszkania studenta od Krakowa.

Wnioski bez informacji o odległości zostaną rozpatrzone w ramach tury „bez uwzględniania informacji o odległości miejsca zamieszkania od Krakowa”, termin rozpatrzenia oraz decyzja uzależniona będzie od dostępności miejsc. Niemniej jednak wcześniejsze złożenie wniosku daje szansę na szybsze rozpatrzenie.

Dotyczy to tylko i wyłącznie tury bez uwzględniania informacji o odległości miejsca zamieszkania od Krakowa!

Wydziałowi koordynatorzy ds. stypendialnych udzielają wszelkiej informacji na temat obowiązującej dokumentacji oraz trybu ubiegania się o miejsce w Domu Studenckim (adresy).

W przypadku zamiaru ubiegania się o miejsce dla niepracującego współmałżonka, bądź dziecka wymagane jest uzupełnienie i złożenie w odpowiednim dziekanacie dokumentu zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych, uzupełnionego przez współmałżonka (w przypadku ubiegania się o miejsce dla niepracującego współmałżonka), bądź przez studenta/doktoranta (w przypadku ubiegania się o miejsce dla dziecka).

APLIKOWANIE

 • Studenci aplikujący o miejsce w DS z uwzględnianiem informacji o odległości miejsca zamieszkania od Krakowa w PIERWSZEJ (I) TURZE będą mieli możliwość składania elektronicznie wniosków do dnia 2 lipca 2021 roku.
 • DRUGA (II A; II B) TURA przewidywana jest do dnia:
  • 9 sierpnia 2021 roku – II A dla osób rekrutujących się na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie;
  • 13 sierpnia 2021 roku – II B dla osób rekrutujących się na studia II stopnia.

Wszystkie elektroniczne wnioski, które zostaną złożone po tym terminie lub nie będą kompletne, zostaną rozpatrzone w kolejnej turze (tura bez uwzględniania informacji o odległości miejsca zamieszkania od Krakowa).

 • Tura bez uwzględniania informacji o odległości miejsca zamieszkania od Krakowa jest turą ciągłą. Przyznania odbywają się w ramach wolnych miejsc po turze I oraz II, zgodnie z terminami podanymi w Załączniku nr 1 do Komunikatu nr 18.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZYZNAŃ

 • Wyniki przyznań z PIERWSZEJ TURY zostaną ogłoszone dnia 9 lipca 2021 rokuw systemie USOSweb.
 • Wyniki przyznań z TURY II A zostaną ogłoszone dnia 16 sierpnia 2021 rokuw systemie USOSweb
 • Wyniki przyznań z TURY II B zostaną ogłoszone dnia 20 sierpnia 2021 rokuw systemie USOSweb.
 • Wyniki przyznań z „tury bez uwzględniania informacji o odległości miejsca zamieszkania od Krakowa” zostaną ogłoszone w dniach: 24 lipca, 23 sierpnia oraz 27 sierpnia 2021 roku, w systemie USOSweb.

Po zakończeniu trzech tur przyznawania miejsc w domach studenckich tj. od początku września miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.

WAŻNA INFORMACJA !

Z uwagi na wciąż obowiązujący w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego uprzejmie informujemy, iż każda decyzja o przyznaniu miejsca może ulec zmianie, o czym zainteresowani zostaną poinformowani przed terminem zakwaterowania.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego w roku akademickim 2021/2022 w Domach Studenckich CM planowane jest kwaterowanie wyłącznie studentów zaszczepionych pełną dawką szczepionki przeciwko COVID-19.

KAUCJA i OPŁATY

Wpłaty kaucji należy dokonać niezwłocznie tj. do 5 dni od dnia przyznania miejsca w domu studenckim UJ CM i jednocześnie z zachowaniem terminów podanych w załączniku nr 1 do Komunikatu nr 18

 • Studenci oraz doktoranci który otrzymali miejsce w domu studenckim UJ CM w PIERWSZEJ TURZE mają obowiązek dokonania wpłaty kaucji za miejsce przyznane w DS nie później niż 1 sierpnia 2021 r.
 • Studenci oraz doktoranci który otrzymali miejsce w domu studenckim UJ CM w TURZE II A mają obowiązek dokonania wpłaty kaucji za miejsce przyznane w DS nie później niż 30 sierpnia 2021 r.
 • Studenci oraz doktoranci który otrzymali miejsce w domu studenckim UJ CM w TURZE II B mają obowiązek dokonania wpłaty kaucji za miejsce przyznane w DS nie później niż 3 września 2021 r.
 • W przypadku tury bez uwzględniania informacji o odległości miejsca zamieszkania od Krakowa terminy wpłaty kaucji to:
  • nie później niż 1 sierpnia 2021 r. – dotyczy tury przydzielania wolnych miejsc w ramach tury I
  • nie później niż 30 sierpnia 2021 r. – dotyczy tury przydzielania wolnych miejsc w ramach tury II A
  • nie później niż 3 września 2021 r. – dotyczy tury przydzielania wolnych miejsc w ramach tury II B

Kaucja wpłacana jest w wysokości miesięcznej opłaty za miejsce zajmowane w DS

Warunkiem zakwaterowania w przyznanym miejscu w domu studenckim UJ CM jest wpłacona przez studenta lub doktoranta kaucja.

Osoby które nie dokonają wpłaty we wskazanym terminie tracą przyznane miejsce w DS. Miejsce przekazywane jest do dalszego rozdysponowania.

Wpłaty należy dokonać na rachunek domu studenckiego w którym przyznane zostało miejsce. W tytule wpłaty należy podaćImię i Nazwisko, numer indeksu (legitymacji studenckiej), z dopiskiem „kaucja”

Numer Konta do wpłaty kaucji:

 • KONTO BANKOWE DOMÓW STUDENCKICH „A” ORAZ „B” BADURSKIEGO W KRAKOWIE:

Nazwa i adres odbiorcy:

Uniwersytet Jagielloński

Collegium Medicum

św. Anny 12

31- 008 Kraków

BANK PEKAO S.A.

38 1240 2294 1111 0010 3649 5008

Tabela wysokości kaucji za miejsce w DS

Dom Studencki

Rodzaj przyznanego pokoju

Wysokość Kaucji

Badurskiego A oraz Badurskiego B

miejsce w pokoju 1-osobowym

870 PLN

Badurskiego A oraz Badurskiego B

miejsce w pokoju 2-osobowym

470 PLN

Badurskiego A oraz Badurskiego B

miejsce w pokoju 2-osobowym większym

570 PLN

Szczegółowe informacje dotyczące cen: cennik domu studenckiego

Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem za akademik do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. W przypadku zwłoki będą naliczane odsetki.

 • KONTO BANKOWE DOMU STUDENCKIEGO “D” UJ CM RACŁAWICKA

Nazwa i adres odbiorcy:

Uniwersytet Jagielloński

Collegium Medicum

Św. Anny 12

31 – 008 Kraków

BANK PEKAO S.A.

65 1240 2294 1111 0010 4289 5843

W polu “tytułem” proszę wpisać: nazwisko, imię, numer pokoju i miesiąc za jaki wpłata jest dokonywana

Tabela wysokości kaucji za miejsce w DS.

Dom Studencki

Rodzaj przyznanego pokoju

Wysokość Kaucji

„D” ul. Racławicka

miejsce w pokoju 1-osobowym

1000 PLN

„D” ul. Racławicka

miejsce w pokoju 2-osobowym

550 PLN

Szczegółowe informacje dotyczące cen: http://www.akademikd.cm.uj.edu.pl/cennik 


Wynik rozpatrzenia można sprawdzić w www.USOSweb.uj.edu.pl w zakładce „DLA WSZYSTKICH” „WNIOSKI”.

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PONOWNE ROZPATRZENIE

Termin składania wniosków o ponowne rozpatrzenie podania o przydzielenie miejsca w domu studenckim UJ CM w roku akademickim 2021/2022 określa Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 17.

GIEŁDA ZMIANY MIEJSC

Osoby niezadowolone z miejsca przyznanego w DS będą mogły skorzystać z giełdy zamiany miejsc (należy pamiętać o wpłaceniu kaucji na numer konta tego akademika w którym student ma przyznane miejsce jeśli wpłata nie znajdzie się na rachunku bankowym miejsce zostanie przekazane do dalszego rozdysponowania.

Giełda zamiany miejsc zostanie uruchomiana w drugiej połowie sierpnia.

Studenci / Doktoranci którym przyznano miejsce w Domu Studenckim, a nie będą z niego korzystać zobowiązani są z niego zrezygnować przy użyciu systemu USOSweb, rezygnacja dokonywana jest tylko drogą internetową. Rezygnacji z przyznanego miejsca w domu studenckim można dokonać:

 • z przyznań z PIERWSZEJ TURY do dnia 11 września 2021 roku
 • z przyznań z TURY II Ado dnia 11 września 2021 roku
 • z przyznań z TURY II Bdo dnia 11 września 2021 roku
 • z przyznań z „tury bez uwzględniania informacji o odległości miejsca zamieszkania od Krakowa” do dnia: 11 września 2021 roku. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym kaucja nie podlega zwrotowi. Nie podjęcie rezygnacji w przypadku niewykorzystania skierowania może być podstawą odmowy przyznania miejsca w domach studenckich UJ CM w kolejnych latach.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania miejsc w Domach Studenckich UJ CM można znaleźć w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z późniejszymi zmianami.

Domy Studenckie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum:

Miejsca w domach studenckich UJ CM przyznawane są zgodnie z preferencjami podanymi przez wnioskodawcę. Wnioskodawcy nie są przyznawane miejsca w domach studenckich które wnioskodawca wskazał jako: „Nie chcę zamieszkać w:”.

Postępowanie w przypadku negatywnego rozpatrzenia oraz zamiana w ramach Giełdy zamiany miejsc.

W przypadku uzyskania negatywnego rozpatrzenia wniosku, jeżeli wnioskodawca nadal jest zainteresowany uzyskaniem miejsca w domu studenckim UJ CM należy skorzystać z odpowiedniej funkcji w systemie USOSweb.

Negatywne rozpatrzenie może być spowodowane wskazaniem przez wnioskodawcę domów studenckich w których miejsca zostały już rozdysponowane. Jeśli wnioskodawca chce zmienić swoje preferencje domów studenckich powinien poprosić wydziałowego koordynatora ds. stypendialnych o cofnięcie wniosku do poprawy, wprowadzić odpowiednie zmiany w preferencjach a następnie zarejestrować i poprosić o zmianę statusu na gotowy do rozpatrzenia. Wniosek zostanie rozpatrzony w najbliższej turze.

W przypadku chęci zamieszkania w innym pokoju domu studenckim, niż został przyznany należy skorzystać z Giełdy Zamiany Miejsc w Domach Studenckich, zamiany następują miejsce za miejsce w ramach Puli Miejsc dla studentów UJ CM. 

Załączniki.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast