Wnioski o Stypendium Socjalne na semestr letni w roku akademickim 2017/2018

Uprzejmie przypominamy o obowiązku złożenia wniosku o Stypendium Socjalne na semestr letni roku akademickiego 2017/2018!

 

W związku ze zbliżającym się semestrem letnim informujemy, iż studenci zamierzający ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej na II semestr roku akademickiego 2017/2018 zobowiązani są do złożenia wniosku o wybrane świadczenie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją po wcześniejszym wypełnieniu wniosku wersji elektronicznej oraz uzupełnieniu informacji o dochodach na stronie www.usosweb.uj.edu.pl. Wnioski w wersji papierowej należy składać u wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej we właściwych sekretariatach podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. Studenci ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej składają wraz z wnioskiem o dane świadczenie, oświadczenie o nieubieganiu się oraz o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku, w tym na innej uczelni.

Osoby, które ubiegały się o stypendium socjalne w I semestrze roku akademickiego 2017/2018 składając uprzednio kompletną dokumentację i których sytuacja rodzinna oraz materialna nie uległa zmianie w odniesieniu do stanu poświadczonego w I semestrze roku akademickiego 2017/2018, wraz z wypełnionym wnioskiem o wybrane świadczenie w wersji papierowej składają oświadczenie, że ich sytuacja rodzinna i materialna nie uległa zmianie oraz, że złożone poprzednio dokumenty pozostają w zgodzie ze stanem fatycznym.

Stypendium socjalne w II semestrze przyznawane jest na okres 4 miesięcy. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Wykaz dokumentacji niezbędnej do ustalenia wysokości dochodu studenta znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Termin rejestracji i wypełniania wniosków o stypendium socjalne na II semestr roku akademickiego 2017/2018 oraz złożenia ich u wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej upływa dnia  2 lutego 2018 roku.

Konieczność dołączenia do wniosku pełnej dokumentacji dotyczy wyłącznie studentów, którzy:

  • po raz pierwszy w danym roku akademickim będą ubiegać się o stypendium socjalne;
  • których sytuacja rodzinna lub materialna uległa zmianie w stosunku do stanu udokumentowanego w I semestrze roku akademickiego 2017/2018.

PROCEDURA SKŁADNIA WNIOSKU:

Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku akademickim wszystkie wnioski o pomoc materialną należy składać poprzez system USOSweb, a następnie w formie wydrukowanej (z odpowiednim kompletem dokumentacji) w sekretariatach wydziałowych ds. pomocy materialnej.

Za złożenie wniosku uważa się:

  • wypełnienie w systemie USOSweb informacji dotyczącej dochodów rodziny studenta. Aby wypełnić ekrany dotyczące dochodów rodziny studenta konieczne jest skompletowanie dokumentacji o dochodach rodziny w roku 2016;
  • zapisanie informacji o dochodach i wydrukowanie listy dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne (łącznie z listą);
  • wypełnienie w systemie USOSweb wniosku o stypendium socjalne, zarejestrowanie go i wydrukowanie z systemu;
  • złożenie wydrukowanego i podpisanego wniosku o pomoc materialną wraz z kompletem dokumentacji potwierdzającej dochody w rodzinie studenta w sekretariacie ds. pomocy materialnej na swoim wydziale we wskazanym terminie;
  • warunkiem rozpatrzenia wniosku przez wydziałową komisję stypendialną jest jego zaakceptowanie przez koordynatora wydziałowego. W przypadku braku akceptacji wniosku student otrzymuje od koordynatora informację w USOSweb, dlaczego wniosek nie został zaakceptowany, jakich dokumentów brakuje lub co i w jaki sposób należy poprawić oraz pisemne wezwanie do uzupełniania braków.

Przypominam, iż w sytuacji złożenia przez studenta niekompletnej dokumentacji, informacja o tym fakcie zostanie podana przez wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej. Nieuzupełnienie istniejących w dokumentacji braków skutkować będzie wręczeniem osobistym lub listownym wezwania do uzupełnienie dokumentacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku dalszej niekompletności dokumentów wniosek studenta pozostanie bez rozpoznania wniosku.

Wydziałowa Komisja Stypendialna po rozpoznaniu wniosków studentów wydaje decyzje administracyjne, od w/w decyzji służy odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej UJ w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Złożenie wniosku po terminie rozdysponowania środków przeznaczonych na świadczenia pomocy materialnej na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 skutkuje wydaniem przez Wydziałową Komisję Stypendialną decyzji negatywnej.

  • Szczegółowych informacji w sprawie pomocy materialnej udzielają wydziałowi koordynatorzy ds. pomocy materialnej 
  • dodatkowe informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej zawarte są w: Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2183) Prawo o szkolnictwie wyższym 
  • oraz w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zarządzenie nr 105 Rektora UJ z 16 października 2017 roku)

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast