WUP w Krakowie uruchamia dofinansowanie do szkoleń dla osób pracujących

Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I

 

Szanowni Państwo,

 

w dniu 22 lutego br. na stronach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie została opublikowana informacja na temat przygotowań do otwarcia rekrutacji do projektu ” Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I”, umożliwiającego poszerzenie swoich kompetencji zawodowych i osobistych.  Wsparcie opiera się na dofinansowaniu 90% kosztów kursów, szkoleń i egzaminów dla osób pracujących jak i niepracujących osób z niepełnosprawnością, Maksymalna kwota dofinansowania to: 5025 zł.


Poniżej treść zamieszczonej informacji:

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności zawodowe? Jeśli tak, to ta informacja jest dla Ciebie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie uruchamia projekt „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I”.

Projekt „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I” będzie oferował usługi z obszaru doradztwa zawodowego, szkoleń, studiów podyplomowych, usług o charakterze zawodowym, potwierdzania kwalifikacji, jak również innych usług rozwojowych typu coaching i mentoring.

Jeżeli brałeś udział w projektach Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa i Łap Skilla, będziesz mógł też skorzystać z projektu Małopolski Pociąg do Kariery.

Kto będzie mógł otrzymać dofinansowanie?

Osoby dorosłe spełniające łącznie poniższe 3 wymogi:

 1. osoby pełnoletnie
 2. osoby związane z Małopolską, czyli takie, które wykażą w procesie rekrutacji, że mieszkają w tym regionie (warunek ten będzie potwierdzony oświadczeniem) lub pracują w Małopolsce (na podstawie zaświadczenia)
 3. osoby pracujące, czyli osoby, które:
  • są zatrudnione na podstawie stosunku pracy unormowanego w Kodeksie Pracy lub umowy spełniającej przesłanki umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
   lub:
  • posiadają obowiązujące powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej,
  • są aktywnymi członkami Ochotniczej Straży Pożarnej,
  • są rolnikami ubezpieczonymi w KRUS,

Warunek ten potwierdzany będzie stosownym zaświadczeniem.

Wyjątkiem są osoby z niepełnosprawnościami, które będą mogły przystąpić do projektu również jako osoby niepracujące.

Rekrutacja będzie realizowana do limitów miejsc w poszczególnych grupach:

 1. osoby w wieku 18 – 24 lata spełniające powyższe kryteria – maksymalnie 2526 miejsc,
 2. osoby w wieku 25 – 89 lat spełniające powyższe kryteria – maksymalnie 10104 miejsc.

Równocześnie, przy uwzględnieniu powyższych limitów, w projekcie zagwarantowano minimalną liczbę miejsc dla:

 1. kobiet w wieku 18–89 lat z wykształceniem maksymalnie policealnym – co najmniej 3500 miejsc,
 2. osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą być osobami pracującymi w rozumieniu powyższej definicji – co najmniej 500 miejsc.
 3. osób po 50 roku życia – co najmniej 1000 miejsc.

Łącznie w pierwszej rekrutacji dysponujemy 12630 miejscami.

Rekrutacja nie wcześniej niż w II kwartale 2024 roku

Rekrutacja do projektu rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu 2024, śledź informacje w tej sprawie na naszej stronie, w serwisie Pociąg do Kariery i w kanałach społecznościowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Z dofinansowania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy (dotyczy także osób z niepełnosprawnościami). Dla nich uruchomiony zostanie odrębny system bonowy realizowany przez operatorów: Centrum Pozyskiwania Funduszy i PrzedsiębiorczościSpołeczną Szkołę Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA oraz Fundację Rozwoju Regionu Rabka . Dodatkowo Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy (pociagdokariery.pl).

Chcesz wziąć udział w rekrutacji? Oto kilka wskazówek:

 1. Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego – wykorzystaj czas do początku rekrutacji i załóż profil zaufany.
 2. Zastanów się, jakie kompetencje chciałbyś rozwijać korzystając z oferty szkoleniowej i sprawdź, czy ta instytucja szkoleniowa lub uczelnia jest zarejestrowana w Baza Usług Rozwojowych – Baza Usług Rozwojowych – PARP
 3. Pomyśl, czy potrzebujesz wsparcia doradcy zawodowego w rozwoju swojej kariery zawodowej – pomocy w zaplanowaniu zmiany zawodowej lub pogłębionej analizy swoich zasobów zawodowych

Ścieżka klienta w projekcie Małopolski Pociąg do Kariery – sezon pierwszy:

 • Rekrutacja;
 • Bilans Kariery Online;
 • Dofinansowanie na szkolenia;
 • Specjalistyczne usługi doradztwa zawodowego.

Krok pierwszy: Rekrutacja

ankieta na stronie internetowej oraz przedłożenie zaświadczenie potwierdzającego zatrudnienie lub czynną służbę w OSP lub Terytorialnej Służbie Wojskowej lub zaświadczenie z KRUS lub orzeczenie o niepełnosprawności aktualne na dzień rekrutacji

Krok drugi: Bilans Kariery Online

usługa doradcza oparta o narzędzie elektroniczne i wsparcie doradcy zawodowego

Krok trzeci: Dofinansowanie na szkolenia

Jako uczestnik otrzymasz 335 bonów, każdy o wartości 15 zł. Łączna wartość bonów szkoleniowych (dofinansowanie + wkład własny) wyniesie 5025 zł, Twój obowiązkowy wkład własny wyniesie 10% wartości bonów szkoleniowych.

Jako uczestnik projektu będziesz mógł wykorzystać dofinansowanie na usługi w Bazie Usług Rozwojowych:

 • szkolenia,
 • egzaminy,
 • potwierdzenie kwalifikacji,
 • studia podyplomowe,
 • coaching,
 • mentoring.

Rozliczyć bonami będziesz mógł także egzaminy, które zmierzają do uzyskania kompetencji lub kwalifikacji za wyjątkiem szkoleń miękkich (np. komunikacji, asertywności).

Rozliczysz usługi w formie indywidualnej i grupowej, stacjonarnie, zdalnie w czasie rzeczywistym lub też w formie mieszanej (stacjonarnej ze zdalną w czasie rzeczywistym). Usług e-learningu nie rozliczysz.

Krok czwarty: Specjalistyczne usługi doradztwa zawodowego

Jako uczestnik projektu oprócz dofinansowania na szkolenia będziesz mógł wybrać jedną z usług:

 • Bilans Kompetencji Pogłębiony,
 • Coaching Kariery – doradztwo zawodowe z elementami coachingu,
 • AC/DC Assessment Center / Development Center– ocena kompetencji przekrojowych,
 • Warsztaty rozwijające kompetencje przekrojowe.

Informacja o finansowaniu projektu

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I” realizowany w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027″, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym, typ A, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Celem projektu jest podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą skorzystać z proponowanego im wsparcia.

Wartość projektu: 90 000 000,00 zł, w tym: wkład funduszy europejskich: 76 500 000,00 zł, wkład budżetu państwa: 9 000 000,00 zł

Kontakt

„Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I”,
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
Plac Na Stawach 1,
30-107 Kraków,
tel. 12 424 07 38,
e-mail: kariera@wup-krakow.pl


Powrót