Wysokość stypendiów dla doktorantów UJ CM na rok akademicki 2017/2018

Wysokość stypendiów dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na rok akademicki 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 listopada 2017 r., zgodnie z § 7 Zarządzenia nr 104 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z  16  października 2017 r. w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnejzostały rozdzielone środki finansowe na świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na rok akademicki 2017/2018

Stawki stypendiów w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum: 

Świadczenia pomocy materialnej, za wyjątkiem zapomogi, przyznawane są na okres roku akademickiego. Stypendia są wypłacane, co miesiąc przelewem, na numer rachunku bankowego wskazanego przez doktoranta. Za lipiec, sierpień i wrzesień, zgodnie z Zarządzeniem nr 104 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 r. w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej, świadczenia pomocy materialnej nie przysługują. Zgodnie z art. 184 ust. 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym  (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 5 Zarządzenia nr 104 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 r. w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej, “Łączna miesięczna wysokość świadczeń materialnych, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1 i 3, nie może być wyższa niż 90 % najniższego wynagrodzenia ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich” w przypadku kumulacji stypendiów socjalnego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów przez jednego uczestnika studiów doktoranckich kwota wypłacana powinna zostać odpowiednio pomniejszona.”

Podział miesięczny kwot na świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej UJ CM dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w roku akademickim 2016/2017:

 1. Stypendium socjalne:

– I próg – dochód 0 zł – 668 zł/miesięcznie na osobę – 900 zł/miesięcznie

– II próg – dochód 669zł – 1051,70 zł / miesięcznie na osobę – 650 zł/miesięcznie

 1. Zwiększenie styp. socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki – 350 zł /  zł/miesięcznie
 1. Zwiększenie styp. socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem– 450  zł/miesięcznie
 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów – 800  zł/miesięcznie
 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 stopień lekki – 500 zł  zł/miesięcznie

 stopień umiarkowany – 700  zł/miesięcznie

 stopień znaczny – 1000  zł/miesięcznie

 1. Widełkowe kwoty zapomogi: od 300 zł do 800 zł we wszystkich przypadkach za wyjątkiem:

 urodzenia dziecka lub śmierci członka najbliższej rodziny – 1000 zł

 ciężkiej choroby członka najbliższej rodziny (krewnych I stopnia- rodziców, rodzeństwa, dziecka oraz współmałżonka) – 1500 zł

 ciężkiej choroby doktoranta – 3000 zł

Odwołania:

Doktoranci, którym nie przyznano stypendiów o charakterze socjalnym, o które się ubiegali, mają prawo składać odwołanie (w dziekanacie danego Wydziału) w ciągu 14 dni od daty odbioru decyzji I instancji. Odwołanie powinno zawierać:

 • podanie odwoławcze na piśmie (skierowane do Komisji Ekonomiczno-Socjalnej Towarzystwa Doktorantów UJ), w którym należy uwzględnić: nazwisko i imię doktoranta, kierunek i rok studiów, adres doktoranta do korespondencji,
 • uzasadnienie odwołania, podpis doktoranta,
 • datę złożenia podania;
 • decyzję I instancji;
 • stanowisko WKS TD danego Wydziału.

Doktoranci, którym nie przyznano stypendiów dla najlepszych doktorantów mogą złożyć wniosek do Rektora o ponowne rozpoznanie sprawy w ciągu 14 dni od daty odbioru decyzji Komisji Ekonomiczno-Socjalnej ds. stypendium dla najlepszych doktorantów UJ. Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy należy również składać dziekanacie danego Wydziału.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast