Wysokość stypendiów dla doktorantów UJ CM na rok akademicki 2018/2019

Wysokość stypendiów dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na rok akademicki 2018/2019

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 listopada 2018 r., zgodnie z § 7 Zarządzenia nr 104 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z  16  października 2017 r. wraz  z późń. zm. w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnejzostały rozdzielone środki finansowe na świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na rok akademicki 2018/2019.

Stawki stypendiów w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum: 

Świadczenia pomocy materialnej, za wyjątkiem zapomogi, przyznawane są na okres roku akademickiego. Stypendia są wypłacane, co miesiąc przelewem, na numer rachunku bankowego wskazanego przez doktoranta. Za lipiec, sierpień i wrzesień, zgodnie z Zarządzeniem nr 104 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 r. wraz z późń. zm. w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej, świadczenia pomocy materialnej nie przysługują. 

Podział miesięczny kwot na świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej UJ CM dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w roku akademickim 2018/2019:

Stypendium socjalne:

 • I próg– dochód 0 zł – 600 zł/miesięcznie na osobę – 850 zł/miesięcznie
 • II próg – dochód 601zł – 1051 zł / miesięcznie na osobę – 650zł/miesięcznie

Kwoty zwiększeń do stypendium socjalnego, odpowiednio

 • Zwiększenie styp. socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki – 300 zł / zł/miesięcznie
 • Zwiększenie styp. socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem– 400 zł/miesięcznie

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim niepełnosprawności – 500 zł zł/miesięcznie
 • dla osób niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym – 700 zł/miesięcznie
 • dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym – 1000 zł/miesięcznie

Widełkowe kwoty zapomogi: od 300 zł do 800 zł we wszystkich przypadkach za wyjątkiem:

 • urodzenia dziecka lub śmierci członka najbliższej rodziny – 1000 zł
 • ciężkiej choroby członka najbliższej rodziny (krewnych I stopnia- rodziców, rodzeństwa, dziecka oraz współmałżonka) – 1500 zł
 • ciężkiej choroby doktoranta – 3000 zł

Stypendium dla najlepszych doktorantów – 950  zł/miesięcznie


ODWOŁANIA

Doktoranci, którym nie przyznano stypendiów o charakterze socjalnym, o które się ubiegali, mają prawo składać odwołanie (w dziekanacie danego Wydziału) w ciągu 14 dni od daty odbioru decyzji I instancji. Odwołanie powinno zawierać:

 • podanie odwoławcze na piśmie (skierowane do Komisji Ekonomiczno-Socjalnej Towarzystwa Doktorantów UJ), w którym należy uwzględnić: nazwisko i imię doktoranta, kierunek i rok studiów, adres doktoranta do korespondencji,
 • uzasadnienie odwołania, podpis doktoranta,
 • datę złożenia podania;
 • decyzję I instancji;
 • stanowisko WKS TD danego Wydziału.

Doktoranci, którym nie przyznano stypendiów dla najlepszych doktorantów mogą złożyć wniosek do Rektora o ponowne rozpoznanie sprawy w ciągu 14 dni od daty odbioru decyzji Komisji Ekonomiczno-Socjalnej ds. stypendium dla najlepszych doktorantów UJ. Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy należy również składać w Dziekanacie danego Wydziału.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast