Wysokość stypendiów dla studentów UJ CM na rok akademicki 2018/2019

Wysokość stypendiów dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na rok akademicki 2018/2019

 

W dniu 14 listopada 2018 r. zostały rozdzielone środki na świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej UJ CM tj. świadczenia o charakterze socjalnym na I semestr roku akademickiego 2018/2019, na stypendia specjalne dla studentów niepełnosprawnych oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2018/2019. Świadczenia o charakterze socjalnym tzn. stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, przyznawano wnioskodawcom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta nie przekroczył kwoty 970 zł. Stypendia zostały przyznane na 5 miesięcy (październik, listopad, grudzień, styczeń, luty) roku akademickiego 2018/2019.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum – stawki:

Próg dochodu na jednego członka rodziny studenta uprawnionego do uzyskania: stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, w roku akademickim 2018/2019 – nie może przekraczać 970 zł (netto).

Kwoty stypendium socjalnego w I semestrze roku akademickiego 2018/2019 w poszczególnych progach:

 • I próg– dochód 0 zł – 350 zł/miesięcznie na osobę – 750 zł/miesięcznie
 • II próg – dochód 351 zł – 700 zł / miesięcznie na osobę – 650zł/miesięcznie
 • III próg – dochód 701 zł – 970 zł /miesięcznie na osobę – 600zł/miesięcznie

Kwoty zwiększeń stypendium socjalnego, odpowiednio:

 • zwiększenie mieszkaniowe: 150zł (netto) miesięcznie
 • zwiększenie na małżonka lub dziecko studenta 150zł (netto) miesięcznie

Widełkowa kwota zapomogi w roku akademickim 2018/2019: do 1500 zł (netto) we wszystkich przypadkach z wyjątkiem:

a) urodzenia dziecka do 2000 zł
b) śmierci członka najbliższej rodziny studenta do 3500 zł
c) ciężkiej choroby członka najbliższej rodziny studenta (krewnych I stopnia – rodziców, rodzeństwa, dziecka; oraz współmałżonka) do 3500 zł
d) ciężkiej choroby studenta do 3500 zł

Podstawą do rozpatrywania wniosków, o których mowa w punkcie a) i b) jest złożenie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zdarzenie

Podstawą do rozpatrywania wniosków, o których mowa w punkcie c) i d) jest złożenie odpowiedniej dokumentacji medycznej, potwierdzającej stan zdrowia członka rodziny studenta lub studenta.

Wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (w zależności od stopnia niepełnosprawności):

 • kwota 200 zł(netto) miesięcznie – wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim niepełnosprawności;
 • kwota 400 zł(netto) miesięcznie – wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym niepełnosprawności;
 • kwota 600 zł(netto) miesięcznie – wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym niepełnosprawności.

Wysokości stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2018/2019 wynosi 930 zł (netto) miesięcznie.


Od roku akademickiego 2018/2019 studenci, którzy wnioskowali o elektroniczne doręczenie decyzji dotyczących przyznania świadczeń pomocy materialnej, odbierają decyzje wyłącznie za pośrednictwem systemu USOSweb.

Na adres mailowy podany na wniosku zostanie wysłane powiadomienie o możliwości odbioru decyzji wraz ze szczegółową instrukcją jej odbioru.

ODWOŁANIA

Studenci, którym nie przyznano stypendiów, o które się ubiegali mogą złożyć odwołanie w ciągu 14 dni od daty odbioru decyzji I instancji. Odwołanie powinno zawierać:

 • podanie odwoławcze na piśmie (skierowane do Odwoławczej Komisji Stypendialnej UJ), w którym należy uwzględnić: nazwisko i imię studenta, kierunek i rok studiów, datę wpływu, adres studenta do korespondencji,
 • uzasadnienie odwołania, podpis studenta,
 • stanowisko Wydziałowej Komisji Stypendialnej,
 • decyzję I instancji.

Uwaga !

Odwołania należy składać w dziekanacie wydziału, u koordynatora ds. pomocy materialnej na wydziale


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast