Wysokość stypendiów dla studentów UJ CM w II semestrze roku akademickiego 2018/2019

Wysokość stypendiów dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
w II semestrze (letnim) roku akademickiego 2018/2019

 

W dniu 13 lutego 2019 r. zostały rozdzielone środki na świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej UJ CM tj. świadczenia o charakterze socjalnym na II semestr roku akademickiego 2018/2019. Świadczenia o charakterze socjalnym tzn. stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, przyznawano wnioskodawcom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta nie przekroczył kwoty 980 zł. Stypendia zostały przyznane na 4 miesiące (marzec, kwiecień, maj, czerwiec) roku akademickiego 2018/2019.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum – stawki:

Próg dochodu na jednego członka rodziny studenta uprawnionego do uzyskania: stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, w II semestrze (letnim) roku akademickiego 2018/2019 – nie może przekraczać 980 zł (netto).

Kwoty stypendium socjalnego w II semestrze roku akademickiego 2018/2019 w poszczególnych progach:

  • I próg– dochód 0 zł – 350 zł/miesięcznie na osobę – 750 zł/miesięcznie
  • II próg – dochód 351 zł – 700 zł / miesięcznie na osobę – 650zł/miesięcznie
  • III próg – dochód 701 zł – 980 zł /miesięcznie na osobę – 600zł/miesięcznie

Kwoty zwiększeń stypendium socjalnego, odpowiednio:

  • zwiększenie mieszkaniowe: 150zł (netto) miesięcznie
  • zwiększenie na małżonka lub dziecko studenta 150zł (netto) miesięcznie

Od roku akademickiego 2018/2019 studenci, którzy wnioskowali o elektroniczne doręczenie decyzji dotyczących przyznania świadczeń pomocy materialnej, odbierają decyzje wyłącznie za pośrednictwem systemu USOSweb.

Na adres mailowy podany na wniosku zostanie wysłane powiadomienie o możliwości odbioru decyzji wraz ze szczegółową instrukcją jej odbioru.

ODWOŁANIA

Studenci, którym nie przyznano stypendiów, o które się ubiegali mogą złożyć odwołanie w ciągu 14 dni od daty odbioru decyzji I instancji. Odwołanie powinno zawierać:

  • podanie odwoławcze na piśmie (skierowane do Odwoławczej Komisji Stypendialnej UJ), w którym należy uwzględnić: nazwisko i imię studenta, kierunek i rok studiów, datę wpływu, adres studenta do korespondencji,
  • uzasadnienie odwołania, podpis studenta,
  • stanowisko Wydziałowej Komisji Stypendialnej,
  • decyzję I instancji.

Uwaga !

Odwołania należy składać w dziekanacie wydziału, u koordynatora ds. pomocy materialnej na Wydziale.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast