Wysokość stypendiów dla studentów UJ CM na rok akademicki 2017/2018

Wysokość stypendiów dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na rok akademicki 2017/2018

 

W dniu 6 listopada 2017 r. zostały rozdzielone środki na świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej UJ CM t.j. świadczenia o charakterze socjalnym na I semestr roku akademickiego 2017/2018, na stypendia specjalne dla studentów niepełnosprawnych oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018. Świadczenia o charakterze socjalnym tzn. stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, przyznawano wnioskodawcom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta nie przekroczył kwoty 1051 zł. Stypendia zostały przyznane na 5 miesięcy (październik, listopad, grudzień, styczeń, luty) roku akademickiego 2017/2018.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum – stawki:

 • Próg dochodu na jednego członka rodziny studenta uprawnionego do uzyskania: stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, w roku akademickim 2017/2018 – nie może przekraczać 1051 zł (netto)

Kwoty stypendium socjalnego w I semestrze roku akademickiego 2017/2018 w poszczególnych progach:

– I próg – dochód 0 zł – 550 zł/miesięcznie na osobę – 600 zł/miesięcznie

– II próg – dochód 551 zł – 800 zł / miesięcznie na osobę – 550 zł/miesięcznie

– III próg – dochód 801 zł – 1051 zł /miesięcznie na osobę – 500 zł/miesięcznie

Kwoty zwiększeń stypendium socjalnego, odpowiednio:

– zwiększenie mieszkaniowe: 150 zł (netto) miesięcznie

 zwiększenie na małżonka lub dziecko studenta 150 zł (netto) miesięcznie


 • Widełkowa kwota zapomogi w I semestrze roku akademickiego 2017/2018: do 1200 zł (netto) we wszystkich przypadkach z wyjątkiem:
 1. urodzenia dziecka studenta – 1200 zł (netto);
 2. śmierci członka najbliższej rodziny studenta – 1500 zł (netto);
 3.  ciężkiej choroby studenta – 2000 zł (netto);
 4. ciężkiej choroby członka najbliższej rodziny studenta (krewnych I stopnia – rodziców, rodzeństwa, dziecka oraz współmałżonka) –2000 zł (netto).

Podstawą do rozpatrywania wniosków, o których mowa w punkcie a) i b) jest złożenie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zdarzenie

Podstawą do rozpatrywania wniosków, o których mowa w punkcie c) i d) jest złożenie odpowiedniej dokumentacji medycznej, potwierdzającej stan zdrowia członka rodziny studenta lub studenta.


 • Wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (w zależności od stopnia niepełnosprawności):
 1. kwota 300 zł(netto) miesięcznie – wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim niepełnosprawności;
 2. kwota 450 zł (netto) miesięcznie – wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym niepełnosprawności;
 3. kwota 600 zł (netto) miesięcznie – wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym niepełnosprawności.
 4. Wysokości stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018 wynosi 700 zł (netto) miesięcznie.

Decyzje powinny być wydawane zainteresowanym studentom za potwierdzeniem odbioru (czytelny podpis i data) w dziekanacie, u koordynatora ds. pomocy materialnej. Potwierdzone kopie decyzji należy zarchiwizować w aktach studenta.

Zgodnie z art. 184 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z pózn. zm.) oraz § 9 pkt 1 Zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 r. w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich”- w przypadku kumulacji w/w stypendiów przez jednego studenta powyżej 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta.

Odwołania

Studenci, którym nie przyznano stypendiów, o które się ubiegali mogą złożyć odwołanie w ciągu 14 dni od daty odbioru decyzji I instancji. Odwołanie powinno zawierać:

 • podanie odwoławcze na piśmie (skierowane do Odwoławczej Komisji Stypendialnej UJ), w którym należy uwzględnić: nazwisko i imię studenta, kierunek i rok studiów, datę wpływu, adres studenta do korespondencji, uzasadnienie odwołania, podpis studenta, stanowisko Wydziałowej Komisji Stypendialnej;
 • decyzję I instancji;

Uwaga !

Odwołania należy składać w dziekanacie wydziału, u koordynatora ds. pomocy materialnej na wydziale


Powrót