Wysokość stypendiów dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Wysokość stypendiów dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na semestr letni roku akademickiego 2017/2018

 

W dniu 14 lutego 2018 r. zostały rozdzielone środki na świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej UJ CM t.j. świadczenia o charakterze socjalnym na II semestr roku akademickiego 2017/2018. Świadczenia o charakterze socjalnym tzn. stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, przyznawano wnioskodawcom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta nie przekroczył kwoty 1051 zł. Stypendia zostały przyznane na 4 miesiące (marzec, kwiecień, maj, czerwiec) roku akademickiego 2017/2018.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum – stawki:

  1. Próg dochodu na jednego członka rodziny studenta uprawnionego do uzyskania: stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, w roku akademickim 2017/2018 – nie może przekraczać 1051 zł (netto)
  1. Kwoty stypendium socjalnego w II semestrze roku akademickiego 2017/2018 w poszczególnych progach:

– I próg – dochód 0 zł – 550 zł/miesięcznie na osobę – 550 zł/miesięcznie

– II próg – dochód 551 zł – 800 zł / miesięcznie na osobę – 500 zł/miesięcznie

– III próg – dochód 801 zł – 1051 zł /miesięcznie na osobę – 450 zł/miesięcznie

Kwoty zwiększeń stypendium socjalnego, odpowiednio:

– zwiększenie mieszkaniowe: 150 zł (netto) miesięcznie

 zwiększenie na małżonka lub dziecko studenta 150 zł (netto) miesięcznie

Decyzje powinny być wydawane zainteresowanym studentom za potwierdzeniem odbioru (czytelny podpis i data) w dziekanacie, u koordynatora ds. pomocy materialnej. Potwierdzone kopie decyzji należy zarchiwizować w aktach studenta.

Zgodnie z art. 184 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z pózn. zm.) oraz § 9 pkt 1 Zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 r. w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich”- w przypadku kumulacji w/w stypendiów przez jednego studenta powyżej 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta.

Odwołania

Studenci, którym nie przyznano stypendiów, o które się ubiegali mogą złożyć odwołanie w ciągu 14 dni od daty odbioru decyzji I instancji. Odwołanie powinno zawierać:

  • podanie odwoławcze na piśmie (skierowane do Odwoławczej Komisji Stypendialnej UJ), w którym należy uwzględnić: nazwisko i imię studenta, kierunek i rok studiów, datę wpływu, adres studenta do korespondencji, uzasadnienie odwołania, podpis studenta, stanowisko Wydziałowej Komisji Stypendialnej;
  • decyzję I instancji;

Uwaga !

Odwołania należy składać w dziekanacie wydziału, u koordynatora ds. pomocy materialnej na wydziale.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast