Zapisy do Programu stypendialnego dla Polonii w ramach NAWA

Zapisy do Programu stypendialnego dla Polonii
 im. gen. Władysława Andersa 

 

O uczestnictwo w programie ubiegają się studenci cudzoziemcy, którzy będą kontynuować studia w roku akademickim 2019/2020. A studiują na podstawie decyzji i na warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia.

Studenci muszą zapisać się do programu stypendialnego w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) wypełniając formularz zgłoszeniowy – wniosek przez system teleinformatyczny NAWA. Poinformujemy o konkretnym dniu do wykonania zapisu, który będzie w terminie od 15 do 30 kwietnia do godz. 15:00.

Program skierowany jest do osób polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, które:

  • posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub mają udokumentowane polskie pochodzenie,
  • nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyli wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego,
  • nie posiadają zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie złożyli wniosku o uzyskanie zezwolenia na stały pobyt.

Ocena formalna wniosków i ogłoszenie listy rankingowej nastąpi do 23 sierpnia 2019 r.

Potrzebne dokumenty do wniosku:

  • skan strony paszportu ze zdjęciem;
  • skan Karty Polaka (ewentualnie decyzji o jej przyznaniu) lub innego dokumentu potwierdzającego polskie pochodzenie (polska narodowość), o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, w szczególności prawomocnej decyzji stwierdzającej polskie pochodzenie wydanej zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji lub innych dokumentów urzędowych potwierdzających polskie pochodzenie lub zawierających wpis informujący o narodowości polskiej;
  • skan zaświadczenia z uczelni, w której Wnioskodawca odbywa studia, o średniej ocen min. 3,5 dla studentów w roku akademickim 2017/2018 (dotyczy studentów II roku i wyższych) lub za semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019 (dotyczy studentów I roku studiów).

W sprawie dalszych działań prosimy czekać na informację od pracowników dziekanatów.

W sprawie szczegółowych informacji odsyłamy do stronę internetową: Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast