Zarządzenie nr 24 Rektora UJ z 10 marca 2020 roku w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Treść zarządzenia:

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Jagielloński.
 2. Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a wyjazdy służbowe krajowe ogranicza się do bezwzględnie koniecznych.
 3. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu Jagiellońskiego gości zagranicznych.
 4. Zamyka się dla zwiedzających wszystkie ekspozycje Muzeum UJ – Collegium Maius, Muzeum Farmacji i Ogrodu Botanicznego.
 5. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

§ 2

 1. Odwołuje się wykłady dla studentów oraz doktorantów i zaleca się ich udostępnienie w formie elektronicznej.
 2. Odwołuje się zajęcia wychowania fizycznego.
 3. Organizacja zajęć klinicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum zostanie odrębnie uregulowana zarządzeniem Prorektora ds. Collegium Medicum.
 4. Pozostałe zajęcia zachowują dotychczasowy przebieg, a dokonywanie zmian co do formy ich odbycia pozostawia się do wyłącznej decyzji właściwego Dziekana/Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

§ 4

 1. W celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania w formie tzw. pracy zdalnej.
 2. Szczegółowe zasady wykonywania pracy w formie tzw. pracy zdalnej zostaną określone w komunikacie Kanclerza UJ.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia uchylenia niniejszego zarządzenia.

Rektor Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak.


Zródło:


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast