Zarządzenie nr 7 Prorektora ds. Collegium Medicum z 10 marca 2020 roku w sprawie: organizacji zajęć klinicznych w związku z przeciwdziałaniem potencjalnemu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Zarządzenie nr 7 Prorektora ds. Collegium Medicum z 10 marca 2020 roku

 

w sprawie: organizacji zajęć klinicznych w związku z przeciwdziałaniem potencjalnemu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

 

Na podstawie § 2 ust. 3 Zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zarządzam co następuje:

§ 1

Zajęcia kliniczne w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum zachowują dotychczasowy przebieg z wyjątkiem zajęć klinicznych wymagających stosowania jednorazowych środków ochrony indywidualnej w warunkach bloków operacyjnych, OITów itp. W takich przypadkach zobowiązuje się prowadzących zajęcia do przeprowadzenia ich w innej formie np. seminariów lub ćwiczeń warsztatowych.

§ 2

W uzasadnionych przypadkach, w celu realizacji niniejszego zarządzenia prowadzący zajęcia ma prawo odmówić dopuszczenia do zajęć studenta, doktoranta lub słuchacza.

§ 3

Ponadto, zgodnie z zarządzeniem nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 marca 2020 r.:

  1. Odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum.
  2. Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego –  Collegium Medicum,a wyjazdy służbowe krajowe ogranicza się do bezwzględnie koniecznych.
  3. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum gości zagranicznych.
  4. Zamyka się dla zwiedzających Muzeum Farmacji, Muzeum Anatomii oraz wszelkie ekspozycje w obrębie UJ CM.
  5. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.
  6. Odwołuje się wykłady dla studentów oraz doktorantów i zaleca się ich udostępnienie w formie elektronicznej.
  7. Odwołuje się zajęcia wychowania fizycznego.
  8. Pozostałe zajęcia zachowują dotychczasowy przebieg, a dokonanie zmian co do formy ich odbycia pozostawia się do wyłącznej decyzji właściwego Dziekana/Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia uchylenia niniejszego zarządzenia.

 

Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasz Grodzicki


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast